plakatas


Šiųmetiniai „Derliaus pietūs’’
Skanūs pietūs, paslaugūs talkininkai, dosnūs remėjai, nepamirštama misija

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

2009 m. rugsėjo mėn. 27 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, vykusieji organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą’’ „Derliaus pietūs’’ jau praeityje. Beveik 250 tradicija tapusio kasmetinio renginio rėmėjų, pietautojų po valdybos narės Ritonės Rudaitienės sukalbėtos nuoširdžios maldos valgė Aldonos Šoliūnienės, jos šeimos narių bei talkininkų paruoštą skanų maistą. Prie stalų visus aptarnavo vikrūs ir draugiški, organizacijai ne pirmą kartą į talką atėję Čikagos apylinkių kunigo Lipniūno-prezidento Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos nariai. Valio, moksleiviai!

Pietums paskirtas laikas greitai bėgo. Vienu metu koridoriuje, prie pietų registratorės Ramintos Marchertienės ir jos talkininkių stalo stovėjo ilga eilė žmonių, laukiančių už pietus užsimokėti. Svečiams susėdus prie Rugilės Šlapkauskienės ir kitų narių rožių vazonais papuoštų ir moksleivių padengtų stalų, pietų programą pradėjo vesti valdybos narė Irena Grigaitienė. Jai atiteko maloni pareiga pristatyti Lietuvių Fondo direktorių Tarybos pirmininką Rimą Griškelį. Jis ,,Vaiko vartai į mokslą’’ tarybos pirmininkei Daliai Anysienei perdavė LF paramos čekį, remiant organizacijos įteiktą paramos prašymą. Pietuose dlyvavęs Lietuvos Respublikos gen. konsulato Čikagoje vicekonsulas Vytautas Mikėnas padėkojo organizacijai už jos darbą ir pasišventimą Lietuvos vaikų labui. Trumpą programėlę atliko grupės „Pasakos’’ gražiais sceniniais rūbais apsirengę maži šokėjai ir jaunos dainininkės (vadovė – Rūta Mičiulienė). Šokėjėlius koridoriuje apspito ir persirengti padėjo rūpestingos jų mamytės. Popietės talkininkės platino bilietėlius Aldonos Kamantienės suorganizuotai loterijai. Daug kas su nekantrumu laukė, ar Dalia Lietuvninkienė praneš, kad jų bilietėlis laimėjo organizacijos narių suneštą gėrybėmis pripildytą krepšį, maišą ar dėžutę. Popietė užsibaigė bendru smagiu dainavimu, moksleivių vestomis dainomis, kurioms akordeonu pritarė kuopos valdybos narys Dovas Lietuvninkas. (Jie visi buvo ir pietų patarnautojai.)

* * * 


Rugsėjo 20 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijos šeima dalyvavo bendrose šv. Mišiose misijos kieme, o po Mišių vyko tarnysčių mugė. Mugėje dalyvavo ir labdaros organizacija „Vaiko vartai į mokslą”, ir „Derliaus pietų” metu savo organizacijos visuomeniškumo principą įgyvendinę moksleiviai ateitininkai. Vienas „Derliaus pietų” dalyvis valdybos narei sakė, kad jis buvo sužavėtas jaunųjų bendravimo ir draugystės, nes tai aiškiai matėsi, kai jie linksmai dainavo.

Organizuojant labdaros lėšų telkimo renginį, pvz., pietus, reikia išlaikyti tam tikrą aukso vidurį. Reikia renginio lankytojus bei rėmėjus užimti, pavalgydinti, jiems padėkoti, kai kada ir pralinksminti. Ir prie to labai prisidėjo jauni talkininkaidainininkai. Tuo pačiu visiems reikia prisiminti, koks to lėšų telkimo renginio tikslas. „Derliaus pietų” lankytojams apie tikslą buvo stengiamasi vaizdžiai priminti nuotraukomis iš remiamų centrų veiklos, rodant jaunų centrų lankytojų veidus. Nuotraukose taip pat matėsi keturios Čikagos apylinkių kunigo Lipniūno-prezidento Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos narės (viena nuo 2009 m. rudens – jau studentė), kurios praėjusią vasarą dirbo savanorėmis Lietuvoje – trys organizacijos remiamame dienos centre Žemaičių Kalvarijoje, viena – Vilniuje. Tai: Andrytė Siliūnaitė, Vija Lietuvninkaitė, Emilija Pranckevičiūtė ir Vaiva Lagunavičiūtė. Savo įspūdžiais iš įsimintinos artimo meilės bei tarnystės kupinos vasaros jos dalijosi ir dar ilgai dalysis.

Tą popietę, kai Lemont vyko „Derliaus pietūs’’, organizacijos pirmininkė Aldona Vaitienė ir iždininkas Ramojus Vaitys dar viešėjo Lietuvoje. Savo viešnagės metu, kiek galėjo, su organizacijos koordinatore Lietuvoje Žydrūne Liobikaite lankė „Vaiko vartai į mokslą’’ remiamus vienuolika dienos centrų, kuriuose rizikos grupės šeimų prieauglis randa užuovėją, įsitraukia į popamokinę veiklą.

Liobikaitė po apsilankymo viename remiame dienos centre rašė, ką jai papasakojo to centro vadovė: „Dažnai vaikai ateina agresyvūs, pikti, nes patys patiria fizinį smurtą: ne tik namuose, gatvėje, bet ir mokykloje. Vaikai neturi su kuo pasikalbėti, prie ko prisiglausti, nesulaukia paguodos, palaikymo. Vieno užsiėmimo metu berniukas sakė, kad tada, kai jam yra labai sunku, kai verkia, jis apsikabina šunį, nes nei mama, nei tėtis vis tiek nesupras ir nepaguos. Dėl to prevencinės, terapinės ir socialinių įgūdžių ugdymo programos yra labai reikalingos.’’

Kito centro vadovė su koordinatore sakė, kad svarbu su vaikais ruošti namų darbus, svarbu, kad vaikai dienos centre gautų pavalgyti (koordinatorės ir valdybos narių apsilankymo metu vienas berniukas, atėjęs į centrą, apie 14 val., tą dieną dar buvo nieko nevalgęs). Tačiau sunkiausia, daugiausia laiko ir kantrybės reikalaujanti pagalba yra vaikų auklėjimas. Lietuvoje prasidėjus naujiems mokslo metams, pasišventę pedagogai, socialiniai darbuotojai ir savanoriai centruose dirba toliau, žinodami, kad jie turi bendravimo ir moralinio palaikymo užnugarį bei rėmėjus.

* * *

Lėšų telkimas JAV nesibaigia „Derliaus pietumis’’. Čikagos apylinkėse gruodžio mėnesį „Vaiko vartai į mokslą” dalyvaus Pasaulio lietuvių centro Kalėdų mugėje, o rėmėjų būreliai kituose miestuose taip pat planuoja savo lėšų telkimo renginius bei projektus. Rėmėjų būreliai veikia Sunny Hills, Florida; Detroit, Cleveland ir Philadelphia.

Teresė Gečienė rašė, kad ji vėl šiemet organizacijai telks lėšas Philadelphia Lietuvių namų mugėje lapkričio 7–8 d. „Tai didžiausias metų renginys, Philadelphia sutraukiantis žmonių iš arti ir toli, ne tik lietuvių kilmės, bet ir amerikiečių, kurie domisi ‘FAIR’ renginiais. Šalia parduodamų daiktų ant stalo padedu didelį nuo raugintų agurkų stiklainį, kurį kviečiu ‘pamaitinti’ (Please, feed the pickle jar) nieko nenuperkančius stalo praeivius’’, – laiške rašė Gečienė. Gal ypač šiais nepastoviais ekonomikos laikais lėšų telkimas labdaros tikslams pareikalauja išradingumo, pasišventimo ir svarbiausia – geraširdžių rėmėjų.
2009 m. ,,Derliaus pietus’’ galima laikyti pavykusiais. Tai nuopelnas ne vien organizacijos narių, bet ir organizacijos veiklai bei projektams pritariančių ir remiančių.

Apie „Vaiko vartai į mokslą’’ galima daugiau sužinoti aplankius tinklalapį www.childgate.org.

vaikai

Meninėje programoje šoko ,,Pasakos” šokėjėliai.

vaikai

 Kun. Lipniūno–prezidento Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos nariai ne tik aptarnavo stalus, bet ir dainavo. R. Kubiliūtės nuotraukos