Dosnusis Vydūno fondas

fil. VIDA BRAZAITYTÈ

Penkiasdešimt aštuonerius metus turintis Vydūno jaunimo fondas rūpinasi studijuojančiu lietuvišku jaunimu visame plačiajame pasaulyje. Fondas yra išmokėjęs stipendijas studentams, studijavusiems net dvylikoje pasaulio šalių. Šiems mokslo metams prasidėjus, fondas dosniai parėmė Amerikoje gyvenantį skautaujantį jaunimą.

II Filisterės Gražinos Musteikytės vardo stipendija

Praėjusiais metais buvo paskirta I filisterės Gražinos Mus­teikytės 10,000 dolerių vardo stipen­dija. Gražina Musteikienė, norėdama įprasminti dukros Gražinos, per ank­s­ti iškeliavusios į Amžinuosius na­mus, prisiminimą, kreipėsi į Vydūno fondą su prašymu įsteigti stipendiją lietuvių kilmės studijuojantiems bei skautaujantiems jaunuoliams. Šių metų fil. Gražinos Musteikytės var­do stipendijos laureatė – ps. Daina Ma­ttis, Syracuse universiteto (Syra­cuse University) New York vaizduojamąjį meną studijuojanti antro kur­so magistrantė. Sesė Daina ypač veikli skautiškoje veikloje. 1990 metais įstojo į ,,Palangos” tuntą Los Ange­les. Yra baigusi ,,Gintaro” vadovių mokyklą, vadovavusi vyresniųjų skau­­čių draugovei; globojo vyresnių­jų skaučių kandidates praėjusios va­saros ,,Rambyno” stovykloje Califor­nia valstijoje. Sesės Dainos kūryba ro­doma ne tik Jungtinėse Amerikos Valstijose (Los Angeles, New York), bet ir Australijoje. Pasigrožėti jos ypa­tinga kūryba galima apsilankius svetainėje www.dainamattis.com. Se­sė Daina savo pareiškime rašė: ,,Vie­nas iš mano didžiausių siekių ir norų yra nenustoti tapyti, piešti, lipdyti – bendrai kurti: konkrečiai, ne­užgesinti savo augantį talentą, kūrybingumą ir darbštumą. Skamba labai paprastai, bet šiais laikais sunku surasti laiko, lėšų, studiją bei sulaukti visuomenės pripažinimo mene. Ypatingai sunku prasimušti meninkams JAV, o menininkėms tai dar sunkiau. Tai prilygtų kaip rasti paparčio žiedą.”

Sveikiname sesę Dainą Mattis ir lin­kime surasti paparčio žiedą, kad jos kūrybiniai darbai ilgai ilgai gar­sintų Lietuvos vardą!

Naujai įsteigtos vardinės premijos

Naujoji Vydūno fondo valdyba (pirm. Gintaras Plačas, pirm. pavaduotoja Jūratė Variakojienė, sekretorė Vida Brazaitytė, iždininkas Arūnas Draugelis, reikalų vedėjas Leo­poldas von Braun), kadenciją pra­dėjusi šių metų vasario mėnesį, pa­skyrė 10,000 dolerių stipendijoms, skir­toms Lietuvių skautų sąjungos na­riams. Stipendijos įkurtos žymių Akademinio skautų sąjūdžio (ASS) buvusių narių vardu.

Pirmoji stipendija skirta fil. Vytauto Mikūno atminimui. Fil. Mikūnas buvo Vydūno fondo ,,širdimi”, valdybos pirmininku, net 38erius metus. Visuomenininkas, re­dak­torius, jaunimo mylėtojas. Jo pastangomis buvo įsteigtos 5 ASS garbės narių vardinės premijos Lietuvos uni­versitetuose. Už nuopelnus skautybei apdovanotas visais ordinais, aukščiausiu – Geležinio vilko ordinu. Korp!Vytis Garbės narys. Už nuopelnus Tėvynei Lietuvai apdovanotas Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu, kurį prisegė Lietuvos Res­pub­likos prezidentas Valdas Adam­kus. Nors fil. Vytautas Mikūnas iškeliavo į Amžinuosius namus 2007 m. liepos 20 d., jo gerieji darbai lydi Vydūno fondo kiekvieną žingsnį.

2010 metų fil. Vytauto Mikūno vardo stipendija buvo paskirta: Švento Kryžiaus kolegijoje (College of the Holy Cross) Worcester ekonomi­ką/ko­merciją studijuojančiam trečio kurso studentui, skautui vyčiui An­driui Baltai; ,,American Academy McAllister Institute of Funeral Ser­vices, Inc.” New York laidojimų na­mųįstaigų verslą studijuojančiai pir­mo kurso studentei, vyresniajai skau­tei fil. Audrai Brooks; Columbia universitete New York (Columbia Uni­versity in the City of New York) fiziką studijuojančiam trečio kurso studentui, skautui vyčiui Simui Glinskiui; Governors valstijos universitete (Go­vernors State University) Illinois mo­kytojos kvalifikaciją studijuojančiai antro kurso studentei, paskautinin­kei fil. Aleksai Moss.

Antroji stipendija skirta šių metų rugsėjo 4 d. Los Angeles Amžinybėn iškeliavusiam fil. Eugenijui Vilkui at­minti. Fil. Vilkas – buvęs Lietuvių skautų brolijos vyriausias skautinin­kas, Akademinio skautų sąjūdžio pir­mininkas, ilgametis ASS ,,Mūsų Vytis” redaktorius, Ramiojo vande­ny­no rajono vadas. Baigė Gilwell skau­tų vadovų mokyklą (aukščiausias vadovų išsilavinimas). Skautų idea­lai ir įstatai buvo jo kelrodžiai visą gyvenimą. Už nesuskaičiuojamus darbus fil. Vilkas buvo apdovanotas LSS už Nuopelnus, Lelijos, Pa­dėkos bei Geležinio vilko ordinais. Prieš kelerius metus jam buvo su­teiktas Korp! Vytis Garbės nario vardas.

2010 m. fil. Eugenijaus Vilko vardo stipendija buvo paskirta: Illinois universitete Čikagoje (Uni­versity of Illinois at Chicago) industrinį dizainą studijuojančiai ketvirto kurso studentei, vyresniajai skautei Kristinai Burokaitei; Cleveland valstijos (Cleveland State University) universitete psichologiją studijuojančiai ketvirto kurso studentei, vyresniajai skautei Neriai Klimaitei; Georgetown universitete (George­town University) tarptautinę ekono­miką studijuojančiam ketvirto kurso studentui, skautui vyčiui senjorui Matui Tamošiūnui; Cleveland valstijos universitete socialinį darbą studijuojančiai antro kurso magistrantei, paskautininkei Veronikai Taraš­kai­tei.

Sveikiname visus stipendininkus ir linkime jiems geriausios sėkmės tolimesnėse studijose ir darbuose! Dosniesiems Vydūno fondo aukotojams tariame nuoširdų skautišką ,,ačiū” – be Jūsų aukų negalėtume remti mūsų skautaujančio jaunimo.