dukterys
Lietuvos dukterys šiųmetinėje Pal. Jurgio Matulaičio misijos surengtoje Bendruomenės dienoje.
Dariaus Brazionio nuotr.


Lietuvos Dukterų draugija

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Šios draugijos kilnūs darbai ir tikslai plačiai žinomi visoje Amerikoje, Lietuvoje ir kituose kraštuose. Jautriai ir greitai sureaguoti į nelaimės ištiktą ar vargan pakliuvusį žmogų – pagrindis šios Draugijos bruožas.

Lietuvos Dukterų draugija kūrėsi 1959 metais Čikagoje, ji yra beveik viena iš pirmųjų tokių labdaros draugijų, neskaitant BALF’o, kuris veikė jau daugelį metų. Lietuvos Dukterų draugijos įsteigėjas bei kapelionas buvo kunigas dr. F. Gureckas. Netrukus Draugija atgarsio susilaukė ir kituose JAV miestuose. Jos padaliniai kūrėsi Rockford, Los Angeles, Seattle, Washington, Detroit ir kituose miestuose. Per tuos 50 Draugijos gyvavimo metų keitėsi Draugijos narės, keitėsi pirmininkės, keitėsi pats gyvenimas, tik nesikeitė pačios Draugijos jautri siela ir pagalbos ranka vargstantiesiems.

Sesės savo pagalbos ranką tiesė ne tik Lietuvos žmonėms, bet čia pat vietoje globojo senus, ligos palaužtus tautiečius. Užteko joms vos tik telefono skambučio apie vargan patekusį lietuvį ir jos tuoj bėgo, lankė, valė, maitino ir pinigine auka rėmė. Apie save ir savo kilnius darbus mažiausiai garsinosi, tad  Čikagoje pasidarė populiarus posakis ,,Silent majority”, bet kartu buvo sakoma, kad tai vienintelė draugija, kurios iš tikrųjų reikia.

Visuomenė įvertino Lietuvos Dukterų draugijos veiklą, ji susilaukė iš jos piniginės paramos, nes be jos būtų neįmanoma pati veikla. Sesės ir pačios nesnaudė ir ieškojo būdų, kaip savo draugijos iždą padidinti, nes Draugijai pateiktuose sąrašuose jau rikiavosi globos reikalingi lietuviai. Tad Draugija pirmą kartą į viešumą išėjo 1961 m. vasario 25 d., Jaunimo centre surengusi literatūros vakarą. Aktoriai A. Dikinis, Z. KevalaitytėVisockienė, E. PetrokaitėRukuižienė ir St. Pilka meniškai deklamavo lietuvių rašytojų kūrinius. Pirmasis vakaras Draugijai davė pelno.

Sakoma, kad niekad neskaičiuok pelno, nes tų pačių metų vasarą Draugijai teko palaidoti pirmuosius lietuvius viengungius, ilgai kentėjusius ligoninėse, o vėliau ant jų kapų ir paminklėlius pastatyti. Skubiai reikiant lėšų Draugija tą patį rudenį suruošė antrąjį vakarą – pokylį, kuris vėl buvo sėkmingas. O lėšų reikėjo daug, nes globojamųjų skaičius vis augo.

Vyskupas V. Brizgys ,,Draugo” dienraštyje parašė straipsnį, deramai įvertindamas Draugijos veiklą. Taip ryšiai plėtėsi, buvo surasti vis nauji užmiršti lietuviai. Besiplečianti Draugijos veikla, tiesiog būtinybę padarė turėti savąjį būstą, turėti kur prisiglausti. Reikalas buvo išspręstas ir Draugija Marquette Park rajone įsigijo savus namelius. Dabar Draugija galėjo net juose priglausti benamius, nors laikinai suteikti jiems pastogę. Šiuose nameliuose kasdien budėjo sesės, juose imta ruošti pyragų išpardavimus, visa labdara ėjo per tuos namelius.

Draugijos sandara

Draugija susideda iš skyrių ir seniūnijų, maždaug po 10 narių yra seniūnijoje. Čikagos skyrius turi 40 seniūnijų. Kiekviena narė gauna ,,krivulę” – tai visų narių sąrašas. Draugijos išspausdintus įstatus gauna kiekviena narė. Lietuvos Dukterų draugija įregistruota kaip nepelno siekianti labdaros organizacija, turi federalinį numerį ir yra atleista nuo mokesčių. Kiekviena centro valdybos narė eina pareigas. Draugijos pajamas sudaro renginiai ir visuomeninės aukos, kurios anksčiau buvo nemažos, nes Draugija buvo įgijusi visuomenėje populiarumą, be to, tais laikais ji buvo vos ne vienintelė, tokios apimties labdaros organizacija.

Organizacijos principai

Lietuvos Dukterų draugija turi į savo įstatus įsirašiusi šiuos tris veiklos principus: paprastumo, garbingumo ir meiles.

Paprastumu mes nusakome mūsų pasiryžimą vengti visko, kas labdarybę daro sudėtingą, paskandina nereikalingame formalume. Todėl pas mus nėra rašytų prašymų, čekiai tik su vienu parašu, nutarimai, ką sušelpti, jei smulkūs, daromi vienos pirmininkės, stambesni – visos valdybos, bet pasitarus tik telefonu. Vienu žodžiu, paprastai ir greitai, nes visiems reikalinga greita pagalba.

Garbingumu mes išreiškiame savo norą nesiekti gero blogomis, suktomis priemonėmis. Mūsų kasos knygas gali patikrinti kiekviena narė, tačiau šelpiamųjų mes nereklamuojame, vengiame minėti jų pavardes net savo narėms, kad šelpiamiesiems nesudarytume nemalonumo. Nesame niekieno tarnaitės, tačiau vargšui darome viską. Ką pažadame, išpildome ir nors kartais mažiau uždirbame, suktumo ir artimo meilėje vengiame.

Meilė yra pagrindinis mūsų bruožas. Tuo norime pasakyti, kad nors Draugija yra inkorporuota ir veikia pagal įprastus draugijų nuostatus, mes esame daugiau aktyvios meilės grupė, kuriai rūpi ne tiek nares užimti, kiek aktyviai daryti gerą. Šiuo atžvilgiu lietuvė motina yra mūsų idealas, kuri visur pirma pamato nepriteklių, visur paspėja, darbus atideda, visur kišasi ir nežymiai pasitraukia, kuriai dėl savo vaikelių atsiranda jėgų ir pinigų, nes meilė viską gali.

Kiti savitumai

Draugijos 50 metų gyvavimo praktika išryškino kitus savitumus, kurie Draugijos veidui suteikia ryškius išskirtinius bruožus.

Pirmiausias ir svarbiausias Draugijos savitumas yra tas, kad mūsų įstatai ne tik nedraudžia daryti kiekvieną ir bet kokį gerą darbelį, bet mūsų įstatuose net negali būti jokių suvaržymų daryti gerą. Todėl ši Draugija ir įsisteigė, kad kitos draugijos buvo apsistačiusios visokiais nuostatais, ir nelaimėje lietuvis negavo iš jų pagalbos, nes neatitiko jų nuostatų. Protingumas neleidžia kištis į tas sritis, kurias kiti gerai atlieka, bet, jei jie apsileidžia, mes ten įsikišame.

Antras mūsų savitumas, kad mes stengiamės nelaimingajam neduoti etikečių tokių, kaip tinginys, beprotis ir t.t. Visi mums – tik nelaimingieji. Mes vengiame moralinio teisimo. Žinoma, mes vis tiek žinom apie šelpiamuosius ir nemėtom pinigų, kur jie nieko negali padėti, bet kaip motinai kūdikiai visi geri, taip mums lietuviai visi geri, nors kai kurie ir prieš mus kalba.

Trečias savitumas – mes pašalpas duodame greitai, nes jos mažos ir tik tada reikšmingos, kai greitos.

Ketvirtas savitumas – tai asmeninis ryšys su nelaiminguoju. Mes duodame ne tik pinigų, bet ir širdį. Dažnai širdis daugiau išsprendžia, negu pinigai. Todėl asmeninį ryšį mes laikome būtinybe.

Penktas savitumas – mes stengiamės vargą pamatyti pirmos, nelaukdamos prašymų ir pranešimų. Sužinojusios būtinai reaguojame ir darom pirmą žingsnį, tegul tas pirmas žingsnis tebūna tik paskambinimas valdybai. Jei narė sužino apie vargą ir tyli, ją laikom prasta nare. Gera narė yra vargui jautri.
Šeštas savitumas – mes nebijom suklysti. Kas bijo klaidos, neranda progos gerą daryti. Gyvenimas parodė, kad vadinamos Lietuvos Dukterų kvailystės buvo didelė išmintis ir didelė pagalba artimui.

Septintas savitumas – mes turime galvoje, kas yra šiandien, ne kas buvo vakar ar kas bus rytoj pagal poterius: kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien… Žmogus galėjo būti vakar turtingas – šiandien visiškas vargšas.

Aštuntas savitumas – mes nesame visai uždara etninė grupė, kuri nemato žmonijos nelaimių. Mes galime ir norime padėti žemės drebėjimo aukoms ir kitokiose nelaimėse, kur jos bebūtų ir kam jos bebūtų: tautybė nėra siena, bet priemonė daryti gerą, pradedant nuo savųjų.

Devintas savitumas – mes stengiamės būti viena šeima ir vadinamės sesėmis, kurios viena kitai padeda, užjaučia ir susipykusios greitai susitaiko. Nuo šešių sugyvenimo ir asmeninio pasiaukojimo priklauso visa Draugija. Kiekviena sesė yra mūsų turtas, ypač valdybos narės, kurios daugiausia aukojasi. Šioje šeimoje kiekviena narė yra aktyvi savo darbu ar auka. Pasyvi pasidaro, kai pasensta ar suserga. Tokios sesės yra di džiausias mūsų dėmesio centras.
 
* * *
Žvelgiant į pačios Draugijos per 50 metų nueitą kelią, pamatysime, kad ji tikrai gyveno kaip draugiška šilta šeima, nes visos valdybos narės išbuvo joje ilgus metus tol, kol pačios nesugriuvo ar dėl kokių kitų gyvenimo pasikeitimų nepasitraukė. Per šiuos penkis dešimtmečius Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkėmis buvo: Br. PetersPetravičienė, Br. Dikinienė, E. Diminskienė, dr. A. Domanskienė, E. Kučiūnienė, B. Briedienė, S. Adomaitienė, E. Kielienė, D. Valentinaitė ir vėliausioji ilgus metus dirbusi – Joana Krutulienė, kuri šiuo metu dar neišėjo iš valdybos, bet pasiliko joje kaip aktyvi narė, perimdama vicepirmininkės pareigas. Jos patirtis ir nuorodos labai reikalingos naujajai valdybai.

 Šiuo metu pati Lietuvos Dukterų draugija liko be pastogės. Matome, kaip viskas gyvenime keičiasi. Pasikeitus Marquette Park gyventojų tautybei, daugeliui lietuvių iš ten išsikėlus, Dukterų nameliai darėsi tušti. Jų kasmetinis išlaikymas vedė į nuostolius. Lietuvos Dukterys nusprendė tų namelių neparduoti, o padovanoti juos kitai, dar tebeveikiančiai lietuviškai organizacijai. Kai duosi kitiems, tai ir Dievas tau dvigubai atsilygins. Toks yra visos Draugijos šūkis.

Nuo šių metų birželio 11 dienos Lietuvos Dukterų valdybą sudaro: Irena Grigaitienė – pirm., Joana Krutulienė – vicpirm., antroji vicepirm. Gražina Kazėnienė, sekretorė Lilė Kizlaitienė, iždininkė Aldona Rukuižienė, raštinės vedėja Dangira Budrienė, kasininkė Genutė Maldenienė, Socialinio sk. vedėja Melita Lauraitienė, renginių vadovė ir korespondentė Nijolė Nausėdienė.

Lietuvos Dukterys spalio 11 dieną vėl ruošia kasmetinius iškilmingus pietus, kurie įvyks ,,Camelot” restorane (8624 W 95th Str., Hickory Hills) 1 val. p. p. Bus puikus maistas, gėrimai, veiks loterija, visus linksmins patyręs muzikas Alfonsas Seniūnas. Iš anksto prašome užsisakyti vietas, nes mums labai svarbu žinoti dalyvaujančiųjų skaičių. Plačiąją lietuvišką visuomenę kviečiame gausiai dalyvauti šiuose pietuose, nes nuo jūsų dalyvimo priklauso mūsų veikla, o tuo pačiu galėjimas sušelpti ir mus tapusias be pastoges.

Popiežius Benediktas XVI paskelbė Pasaulinę taikos dieną, kuri bus minima sausio 1 dieną. Kalbėdamas Vatikano spaudos salėje apie krikščionių pareigą būti solidariems su vargstančiais žmonėmis, jis primena Kristaus žodžius, ištartus apaštalams, susirūpinusiems, kaip pamaitinti didžiulę žmonių minią: ,,Jūs duokite jiems valgyti.” Ištikimai paklusdama savo dangiškojo Mokytojo įsakymui, krikčionių bendruomenė jaučia pareigą bendradarbiauti su visais, kas stengiasi kurti teisingesnį pasaulį. Popiežius ragina visus Kristaus mokinius ir visus geros valios žmones atverti širdis vargstančių žmonių poreikiams ir kiek tik įmanoma jiems padėti, nes kovodami su skurdu mes kuriame taiką. Tad kviečiame visus kartu su Lietuvos Dukterų draugija atverti ir savo širdis.

Lietuvos Dukterų draugijos metiniai iškilmingi pietūs įvyks spalio 11 d., sekmadienį, ,,Camelot” restorane (8624 W. 95th str., Hickory Hills). Pradžia 1 val. p. p. Vietas užsisakyti tel.: 6302439131 (Gražina Kazėnienė) ir 7084994845 (Aldona Rukuižienė).