<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16" /> <meta name="Author" content="Draugas" /> <meta name="Description" content="Draugas, Pagrindinis Puslapis" /> <meta name="KeyWords" content="Draugas, Lithuanian, Lithuania, Lithuanian-American" /> <meta name="Title" content="Pradinis Puslapis" /> <title>other</title> <style type="text/css"> body { margin:0 auto; text-align:center; width:790px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #808080; } a:link {color:#fff; text-decoration:underline; } a:visited { color:#000; text-decoration:underline; } a:hover { color:#e3372e; text-decoration:none; } img { border-width:0; } p { margin-top:5px; margin-bottom:10px; } ul { margin-top:5px; margin-bottom:5px; margin-left:8px; padding-left:8px; font-size:10px; font-weight:normal; } h1 { font-size:12px; text-align:center; } div#header {width:790px; height:150px; padding-top:15px; padding-bottom:10px; text-align:center; } div#container { width:790; float:left; border-top:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#c0c0c0; background-image:url(column2.jpg); background-repeat: repeat-y; } div#sidebar { width:143px; float:left; text-align:left; background-color:#a0a0a0; border-left:1px solid #ececec; border-right:1px solid #ececec; } div#col1 { width:644px; float:left; text-align:left; border-right:1px solid #ececec; } div#footer { width:788px; background-color:#c0c0c0; float:left; font-size:10px; border-right:1px solid #ececec; border-left:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; } .margin { margin-left:10px; margin-right:10px; padding-top:10px; } .column { margin-left:5px; margin-right:5px; padding-top:10px; } .font12 { font-size:12px; } .center { text-align:center; margin-top:3px; margin-bottom:5px; } </style> </head> <body> <div id="header"> <a href="http://www.draugas.org"><img src="logo1.jpg" alt="" /></a></div> <div id="container"> <div id="sidebar"> <div class="column"> <p class="center"><a href="http://www.draugas.org/index.html"><b>PIRMAS PUSLAPIS</b></a></p> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="kalendorius.html">Kalendorius</a></li> <li><a href="mirties.html">Mirties prane&scaron;imai</a> </li> <li><a href="knygynelis.html">Knygynlis</a></li> </ul> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="nuomones.html">Nuomons</a></li> <li><a href="nuorodos.html">Nuorodos</a></li> <li><a href="prenumerata.html">Prenumerata</a></li> </ul> <hr /> </div> </div> <div id="col1"> <div class="margin"> <p><big><big><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);"></span></big></big><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><big><big style="color: rgb(153, 0, 0);"><big><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold;"></span></big></big></big><br /> <br /> <big style="color: rgb(153, 0, 0);"><big><big><span style="font-weight: bold;">&bdquo;VILNIUS City of Strangers&rdquo;</span></big></big></big><br /> <br /> JONAS &Scaron;ARKA<br /> <br /> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><img style="border: 1px solid ; width: 300px; height: 421px; float: right;" alt="knyga" src="10-07-09vilnius.jpg" hspace="9" vspace="9" /></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Po ma~daug mnesio skaitymo (~inoma, tik prabgomis), pagaliau baigiau &bdquo;ganyti juodas avis baltose lankose&rdquo; (parafrazuojant jau seniai girdt m/sl) angli&scaron;kai ra&scaron;ytoje, nema~o formato, netoli 300 puslapis, kietais vir&scaron;eliais knygoje, &scaron;io lai&scaron;ko antra&scaron;tje u~vardintoje. Autorius &ndash; Laimonas Briedis. Pavard visi&scaron;kai lietuvi&scaron;ka, gyvena Vilniuje ir Vancouver, Canada. Mano dmes/ / &scaron;i knyg pereit pavasar/ atkreip vienas amerikietis, kolega i&scaron; grups ~monis, besidomin is Amerikos istorija, ypa apie Lewis ir Clark ekspedicij / terra incognita &ndash; nei&scaron;tirtus Vakarus prie&scaron; 200 su daugiau mets. <br /> <br /> L. Bried~io knygos reklama buvo i&scaron;spausdinta presti~iniame &bdquo;The Economist&rdquo; ~urnale. Ja pasinaudodamas miau ir u~sisakiau &bdquo;VILNIUS City of Strangers&rdquo;. N kiek nesigailiu i&scaron;leids daugiau nei 30 doleris, nei dl praleists ilgs valands, j i&scaron;tisai perskaitant. Nors knyga aps iai iliustruota Vilniaus miesto ~emlapiais bei senais pie&scaron;iniais, jos skaitym nema~ai prailgina smulkiomis raidmis (fine print) pateiktos /vairis istoriks, keliautojs bei nukariautojs citatos, teigiamos ir neigiamos pastabos apie Vilniaus miesto gro~/, architektkr, kultkrines aprai&scaron;kas, gyventojs mi&scaron;rum ir js gyvenimo bkd.<br /> <br /> Nesu nei istorikas, nei spaudos ap~valgininkas ar kritikas, anei politologas. Tad, quod licet Iovis non licet bovis &ndash; kas dera Jupiteriui, nedera jau iui. &Scaron;io ra&scaron;inlio tikslas nra kritikuoti ar vertinti autoriaus knygoje sutelktas istorines ~inias, o tik paverk&scaron;lenti, padejuoti dl &scaron;imtme iais patirts tragedijs (kars, bads ir mars) toje dl Gedimino sapno /kurtoje mkss sostinje Vilniuje. Manau, kad daug, labai daug &bdquo;~ibalo sudegino&rdquo; autorius, rinkdamas med~iag &scaron;iai knygai. Joje atsispindi ir ~ymaus keliautojo &ndash; natkralisto Johann Georg Adam Forster i&scaron;gyvenimai Vilniaus mieste, jam profesoriaujant Vilniaus universitete. Noriu pacituoti tik ma~ dalel L. Bried~io pateikts citats i&scaron; Forster u~ra&scaron;s.<br /> <br /> &bdquo;1784 m. lapkri io 18 d. (...) Wilna vietov yra ne/tiktinai stebuklinga; priartjus prie miesto, vaizdas nuo j/ supan is kalvs ~ikrint / sln/, kur tas didingas miestas, papuo&scaron;tas daugybe bok&scaron;ts, /sikkrs, yra tikrai neklystan iai didingas. Miesto viduje &ndash; siauros, ne&scaron;varios gatvs ir gausks griuvsiai, ta iau tarp js galima rasti vien ar du /spkdingus pastatus.&rdquo;<br /> <br /> Forster, matyt, / Vilnis pakliuvo tuo laiku, kai jis dar nebuvo atsigavs nuo 1710 m. maro, keleto did~iulis gaisrs, bado bei &scaron;veds ir Rusijos kariuomenis antplkd~is. Pagal ts laiks statistik, prie&scaron; tai apie 80,000 gyventojs turjs Vilniaus miestas buvo taip nualintas ir sugriautas, kad tuo metu jo gyventojai tesiek tik 20,000. I&scaron; prie&scaron; tai miest supan ios galingos apsaugins sienos buvo belik tik Au&scaron;ros vartai. Ka~in ar dabar atstatyti Valdovs rkmai dar stovjo?<br /> <br /> Did~ium Vilniaus gyventojs sudar ~ydai (50 proc.), k galima drsiai pasakyti ir apie kitus Lietuvos (Sarmatijos?) miestus. Forster pastebjo, kad &bdquo;jei jums prireiks vertjo, jis jums atves ~yd, jei priva~iuosi pakels u~eig &ndash; &scaron;eimininkas bus ~ydas, jei reikia arklis kelionei &ndash; ~ydas juos parkpins ir ~ydas juos vairuos; jei norsi apsipirkti &ndash; ~ydas tavo agentas. Keliaujant per Lietuv patirsi, kad tai vienintelis kra&scaron;tas Europoje, kur ~ydai kultivuoja ~em. Da~nai juos matme sjant, akjant, pjaunant ir u~simusius kitais nams apyvokos darbais.&rdquo; I&scaron; savo puss galiu pridti, kad ir mano tvs gimtuose kaimuose buvo po keletas ~yds &scaron;eims, bet jie ten jau buvo atsisak ~ems apdirbimo verslo, u~siimdami malkninkyste, kalvyste, drabu~is siuvimu, ods i&scaron;dirbimu ir kt. Atmintyje dar u~siliko mamos pasakojimas apie vien tragikomi&scaron;k /vyk/ jos gimtajame kaime. Kart vienas i&scaron; ~yds, bgdamas kaimo gatve, visa gerkle &scaron;auk: &bdquo;Mokala, kulie&scaron;, Mokala kulie&scaron;!&rdquo; Tik po kiek laiko ~mons i&scaron;siai&scaron;kino, k tas prane&scaron;imas rei&scaron;k. Pasirodo, jis skelb, kad jo bendradarbis kalvis Merkelis susi~eid (&bdquo;susikolie ijo&rdquo;) bekaustydamas arkl/. O mane vienas i&scaron; ts &bdquo;izraelits&rdquo; lengvai botagu su~eid, kai a&scaron; i&scaron; jo / turgs ve~amo ve~imo su obuoliais band~iau &bdquo;pasiskolinti&rdquo; kelet alyvinis.<br /> <br /> Be Forster apie Vilnis atsiliep nema~ai kits. Kaip antai: Tolstojus, Dostojevskis, Stendhal, Doeblin, Brodsky, Bakhtin ir dar keletas kits, ma~iau ~inoms autoris. Pats Napoleonas, kuris savo / Rusij ~ygio metu Vilnis buvo pasirinks savo vyriausia bkstine, savo antrajai ~monai Marie Louise neva ra&scaron;s, kad jei bkts pajgs, i&scaron; Vilniaus / Pary~is bkts parsive~s &Scaron;v. Onos ba~ny i. Mano nuomone, gal jis ir bkts pajgs j parsitempti, jei jo Didingos armijos 800,000 karis bkts gyvi gr/~ i&scaron; Maskvos, nesu&scaron;al / o~io rag. I&scaron;lik tik 80,000 turjo jau kits plans. Kaip ne per seniausiai su~inojome, tkkstan iai js paliko am~iams ilstis Vilniaus masinse kapinse... Mat prad~ioje atradus t masin/ kap buvo spliota, kad tai galjo bkti soviets KGB nu~udyts kalinis kapai. Tik po gilesnis tyrims paai&scaron;kjo, jog tai bkta Napoleono Grand Armee karis am~ino poilsio vieta, 1812&ndash;1813 m. ~iem mirusis nuo &scaron;al io, bado bei ligs. Tad ne veltui Vilnius vadinamas Babelio bok&scaron;tu ne vien tik dl gyventojs &ndash; &bdquo;svetimtau is&rdquo; &ndash; mi&scaron;rumo, bet ir dl mi&scaron;rains kapinyns, priglaudusis /vairis tikybs ir daugybs tautybis atstovs kaulus.<br /> <br /> Daug pla iau apie tai rastumte L. Bried~io knygoje &bdquo;Vilnius &ndash; Svetim&scaron;alis miestas&rdquo; (Mano vertimas / lietuvis kalb). Baigdamas noriu vie&scaron;ai pareik&scaron;ti, kad &scaron;/ ra&scaron;in/ pateikiu spaudai be jokis autoriaus ar knygos leidjs /galiojims ar pra&scaron;yms. Ra&scaron;yti paskatino daugiau smalsumas, ypa kodl iki &scaron;iol &scaron;is leidinys vis dar nra pasieks lietuvi&scaron;kos spaudos laps? Nei mano skaitomuose &bdquo;Drauge&rdquo;, nei &bdquo;Lithuanian Heritage&rdquo; dar neteko u~tikti ~inu is, kad toks vertingas leidinys dienos &scaron;vies yra i&scaron;vyds Lietuvoje &bdquo;Balts lanks&rdquo;, CUE leidjs dka.<br /> <br /> Pastaba:  ia apra&scaron;yt knyg gavau per Amazon.com, LLC, 1600 E. Newlands Dr. Fernley NV 89408.<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Redakcijos pastaba</span>. ,,Drauge&rdquo; straipsnispokalbis su knygos autoriumi Laimonu Bried~iu pasirod prajusiais metais kultkriniame priede, knygai dar nepasiekus knygyns lentyns. Dienra&scaron;tyje spausdiname ir ~inutes apie Bried~io knygos pristatymus /vairiuose Europos ir &Scaron;iaurs Amerikos miestuose. Netrukus pasirodys ir ,,Draugo&rdquo; korespondents New York mieste parengtas pokalbis su ra&scaron;ytojumi, jam apsilankius su knyga viename i&scaron; New York knygyns ,,Rizzoli&rdquo;.<br /> <br /> </span></p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p><b>Draugas</b> / 4545 W. 63rd St. / Chicago, IL 60629-5589 <br /> Tel: 773-585-9500 / Fax: 773-585-8284 / E-mail: <a href="mailto:administracija@draugas.org"><u>administracija@draugas.org</u></a> <br /> Site design: <a href="mailto:kevin.j.elliott@gmail.com">Kevin J. Elliott</a> </p> </div> </body> </html>