volert
Rašytojo V. Volerto jubiliejus ir naujojo romano sutiktuvės


DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ
volert
Rugsėjo 11-ąją, sekmadienį, JAV LB Philadelphia apylinkės lietuviai pagerbė savo ilgametį Lietuvių Bendruomenei didžiai nusipelniusį narį Vytautą Volertą – pasveikino jį jubiliejinio – 90-ojo – gimtadienio proga ir pasidžiaugė jo naujojo romano (jau 15-tojo) „Varniukai” pasirodymu.

Renginį pradėjo Aldona Page, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė, pasveikindama susirinkusius ir pristatydama šios popietės kalbėtojus. Algimantas Gečys, ilgametis visuomenininkas, buvęs JAV LB Krašto valdybos pirmininkas, trumpai apžvelgė rašytojo biografiją, jo profesinę bei visuomeninę veiklą.

Vytautas Volertas gimė 1921 m. rugpjūčio 22 d. Noragėlių kaime, Seirijų valsčiuje, Alytaus apskrityje. Mokėsi Alytaus gimnazijoje, vėliau studijavo statybą Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1994 m., artėjant sovietų frontui, pasitraukė į Vokietiją ir Kempten pabėgėlių stovykloje mokytojavo lietuvių gimnazijoje, aktyviai dalyvavo kultūrinėje stovyklos veikloje, priklausė Lietuvių rašytojų draugijai, Lietuvių skautų sąjungai. Kempten buvo išleistas jo poezijos rinkinys „Verpetai”.

1940 m., V. Volertas, jau vedęs, atvyko į Philadelphia. Čia jis studijavo University of Pennsylvania, kur įgijo matematikos magistro laipsnį. Vėliau su šeima persikėlė į Baltimore, MD, kur įsidarbino inžinieriumi „Westinghouse”. Dirbdamas šioje bendrovėje, Vytautas mokėsi Maryland University ir 1961 m. įgijo elektrotechnikos inžinerijos magistro laipsnį.

Po septynerių metų Volertų šeima persikėlė į Delran, NJ, netoli nuo Philadelphia (ir taip grįžo į Philadelphia lietuvių bendruomenę). Čia rašytojas iki pensijos dirbo vyr. patarėju „Radio Corporation of America”. Dirbdamas ir čia nenurimo ir toliau siekė mokslo. 1971 m. Pennsylvania University Vytautas įgijo sistemų inžinerijos magistro laipsnį, jau trečiąjį savo karjeroje.

A. Gečys toliau pasakojo, kad mokslo siekis, atsakingos pareigos Amerikos bendrovėse, rūpestis šeima nekliudė Vytautui darbuotis ir daug nuveikti lietuvybės labui. V. Volertas ilgus metus darbavosi JAV LB Philadelphia apylinkės valdyboje, trylika metų buvo JAV LB Tarybos nariu. Net trejetą metų – nuo 1960 iki 1963 – Vytautas ėjo LB Tarybos prezidiumo pirmininko pareigas, dvi kadencijas buvo JAV LB Krašto valdybos pirmininku. Be minėtos veiklos, net 40 metų Vytautas buvo vienas iš Philadelphia lietuvių radijo laidų „Bendruomenės balsas” vedėjų. Aktyviai veikė Ateitininkų organizacijoje, Lietuvių fronto bičiulių sambūryje. V. Volertas rašė į lietuvišką spaudą, yra parašęs daug straipsnių ir apžvalgų, išreikšdamas savo nuomonę. V. Volertas yra Lietuvių žurnalistų sąjungos ir Lietuvių rašytojų draugijos narys. Net ir sulaukęs 90-ties, jis kiekvieną sekmadienį atvyksta į Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčią ir parapijos salėje dalyvauja apvalaus stalo pokalbiuose ir diskusijose.

V. Volerto gyvenimo kelias ir veikla yra įspūdingi, tai liudija jo dideli nuopelnai mokslui, bendruomenei ir lietuvių literatūrai.

Julija Dantienė, buvusios Philadelphia lietuvių radijo laidos „Bendruomenės balsas” koordinatorė, prisiminė praleistas dienas Kempten pabėgėlių stovykloje, kurioje V. Volertas buvo jos brolių mokytoju. Julija niekada nepamiršianti Vytauto, to jauno gražaus vyro vešliais banguotais plaukais, dariusio įspūdį visoms gimnazistėms. Deja, Vytauto dėmesį jau buvo patraukusi Bronė Telksnytė, su kuria šis šaunuolis ir sumainęs aukso žiedus Kempten. Kai 1948 m. JAV prezidentas Harry Truman pasirašė įstatymą, leidžiantį 200,000 karo pabėgėlių įvažiuoti į Jungtines Amerikos Valstijas, Julijos Aleksiūnaitės (dabar Dantienės) ir Volertų šeimos tuo pačiu laivu atplaukė į Boston uostą. Tačiau tada jų keliai ten išsiskyrė. Julija ir Vytautas vėl susitiko tik po 34 metų Philadelphia lietuviškoje Šv. Andriejaus parapijoje. Nuotaikingas, gyvas, su gera doze humoro Julijos pasakojimas pralinksmino visus klausytojus.

Dalia Jakienė, JAV LB Kultūros tarybos vicepirmininkė ir Lietuvių Fondo įgaliotinė Pennsylvania valstijai, kalbėdama apie V. Volerto kūrybinę veiklą, paminėjo, jog net trys autoriaus romanai („Sąmokslas”, „Pragaro vyresnysis” ir „Vilkas iš galų”) laimėjo „Draugo” romanų konkursus ir pelnė premijas. 2003 m. autorius buvo apdovanotas JAV LB Kultūros tarybos Literatūros premija.

D. Jakienė kalbėjo ir apie V. Volerto naująjį romaną „Varniukai”. Ji gražiai perskaitė jos pasirinktą ištrauką iš romano, taip pat pacitavo profesionalaus lietuvių literatūros kritiko Jono Vabuolo atsiliepimus apie rašytojo kūrybą, išspausdintus Lietuvoje leidžiamame žurnale „Nemunas”. Dalia pasigėrėjo rašytojo kūrybingumu, jo gražia lietuvių kalba ir vaizdingais posakiais. Romane Dalia atradusi ir jai nežinomų žodžių, kuriuos ji nepraleido progos čia pat išsiaiškinti.

Po to rašytojas buvo paprašytas pasidalinti savo mintimis apie darbą ir gyvenimą bei papasakoti, kaip gimsta romanai. Išsamiai ir gražiai jis prisiminė savo pirmus rašytojo žingsnius Lietuvoje ir savo kalba labai sudomino susirinkusius. Tačiau net ir pamaloninti klausytojai nenurimo. Pasipylė klausimai: „Kas įkvepia Jus kūrybai?”; „Ar tas ir kitas personažas tikras ar išgalvotas?”; „Kodėl romane atsitiko taip, o ne kitaip?”; „Ar pabaiga galėjusi būti kitokia?”; „Ar bus ‘Varniukų’ tęsinys?” Rašytojas atsakinėjo. Kiekvienam, nepaisant klausimų keblumo, buvo duodamas išsamus atsakymas, daugiausia – su didesne ar mažesne humoro doze.

Kaip kiekvienas jubiliejus, taip ir šis buvo iškilmingai baigtas su gėlėmis ir labai skaniu tortu, papuoštu dviem ypatingom gimtadienio žvakutėm! Torto viduryje linksmai mirksėjo uždegti vaškiniai skaičiai – 9 ir 0!

Aldona Page Kultūros tarybos vardu pasveikino jubiliatą garbingo gimtadienio proga, nuoširdžiai padėkojo už lietuvių kalbos praturtinimą nauja knyga „Varniukai”. Šia proga Kultūros taryba apdovanojo rašytoją Žalgirio mūšio medaliu, kurį įteikė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas. Salėje pasigirdo „Ilgiausių metų”. Visi susirinkusieji nuotaikingai giedojo, linkėdami rašytojui ilgiausių, sveikatos, kūrybos metų, o po to dar sušuko daug daug džiaugsmingų „Valio”!

Po iškilmių buvo išpirkti visi parapijoje buvę iš Kauno spaustuvės atsisiųsti knygos „Varniukai” egzemplioriai.

Smagiai prabėgo popietė Šv. Andriejaus parapijos salėje. Įdomi, šilta, įsimintina ir gero jausmo lydima. Labai reta tokia proga bendruomenėje, nedaug turime rašytojų, nedaug tikrai nusipelniusių Bendruomenei narių, nedaug turime aktyvių 90mečių. Dievo dovana tarp mūsų turėti ryškią kūrybingą asmenybę. Dievo dovana, kad galime tokią asmenybę įvertinti, pasveikinti, apdovanoti ir kartu švęsti.

Renginį organizavo JAV LB Kultūros taryba.

voler


DRAUGAS article summary

volert
Rašytojo V. Volerto jubiliejus ir naujojo romano sutiktuvės


DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ
volert
Rugsėjo 11-ąją, sekmadienį, JAV LB Philadelphia apylinkės lietuviai pagerbė savo ilgametį Lietuvių Bendruomenei didžiai nusipelniusį narį Vytautą Volertą – pasveikino jį jubiliejinio – 90-ojo – gimtadienio proga ir pasidžiaugė jo naujojo romano (jau 15-tojo) „Varniukai” pasirodymu.

Renginį pradėjo Aldona Page, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė, pasveikindama susirinkusius ir pristatydama šios popietės kalbėtojus. Algimantas Gečys, ilgametis visuomenininkas, buvęs JAV LB Krašto valdybos pirmininkas, trumpai apžvelgė rašytojo biografiją, jo profesinę bei visuomeninę veiklą.

Vytautas Volertas gimė 1921 m. rugpjūčio 22 d. Noragėlių kaime, Seirijų valsčiuje, Alytaus apskrityje. Mokėsi Alytaus gimnazijoje, vėliau studijavo statybą Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1994 m., artėjant sovietų frontui, pasitraukė į Vokietiją ir Kempten pabėgėlių stovykloje mokytojavo lietuvių gimnazijoje, aktyviai dalyvavo kultūrinėje stovyklos veikloje, priklausė Lietuvių rašytojų draugijai, Lietuvių skautų sąjungai. Kempten buvo išleistas jo poezijos rinkinys „Verpetai”.

1940 m., V. Volertas, jau vedęs, atvyko į Philadelphia. Čia jis studijavo University of Pennsylvania, kur įgijo matematikos magistro laipsnį. Vėliau su šeima persikėlė į Baltimore, MD, kur įsidarbino inžinieriumi „Westinghouse”. Dirbdamas šioje bendrovėje, Vytautas mokėsi Maryland University ir 1961 m. įgijo elektrotechnikos inžinerijos magistro laipsnį.

Po septynerių metų Volertų šeima persikėlė į Delran, NJ, netoli nuo Philadelphia (ir taip grįžo į Philadelphia lietuvių bendruomenę). Čia rašytojas iki pensijos dirbo vyr. patarėju „Radio Corporation of America”. Dirbdamas ir čia nenurimo ir toliau siekė mokslo. 1971 m. Pennsylvania University Vytautas įgijo sistemų inžinerijos magistro laipsnį, jau trečiąjį savo karjeroje.

A. Gečys toliau pasakojo, kad mokslo siekis, atsakingos pareigos Amerikos bendrovėse, rūpestis šeima nekliudė Vytautui darbuotis ir daug nuveikti lietuvybės labui. V. Volertas ilgus metus darbavosi JAV LB Philadelphia apylinkės valdyboje, trylika metų buvo JAV LB Tarybos nariu. Net trejetą metų – nuo 1960 iki 1963 – Vytautas ėjo LB Tarybos prezidiumo pirmininko pareigas, dvi kadencijas buvo JAV LB Krašto valdybos pirmininku. Be minėtos veiklos, net 40 metų Vytautas buvo vienas iš Philadelphia lietuvių radijo laidų „Bendruomenės balsas” vedėjų. Aktyviai veikė Ateitininkų organizacijoje, Lietuvių fronto bičiulių sambūryje. V. Volertas rašė į lietuvišką spaudą, yra parašęs daug straipsnių ir apžvalgų, išreikšdamas savo nuomonę. V. Volertas yra Lietuvių žurnalistų sąjungos ir Lietuvių rašytojų draugijos narys. Net ir sulaukęs 90-ties, jis kiekvieną sekmadienį atvyksta į Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčią ir parapijos salėje dalyvauja apvalaus stalo pokalbiuose ir diskusijose.

V. Volerto gyvenimo kelias ir veikla yra įspūdingi, tai liudija jo dideli nuopelnai mokslui, bendruomenei ir lietuvių literatūrai.

Julija Dantienė, buvusios Philadelphia lietuvių radijo laidos „Bendruomenės balsas” koordinatorė, prisiminė praleistas dienas Kempten pabėgėlių stovykloje, kurioje V. Volertas buvo jos brolių mokytoju. Julija niekada nepamiršianti Vytauto, to jauno gražaus vyro vešliais banguotais plaukais, dariusio įspūdį visoms gimnazistėms. Deja, Vytauto dėmesį jau buvo patraukusi Bronė Telksnytė, su kuria šis šaunuolis ir sumainęs aukso žiedus Kempten. Kai 1948 m. JAV prezidentas Harry Truman pasirašė įstatymą, leidžiantį 200,000 karo pabėgėlių įvažiuoti į Jungtines Amerikos Valstijas, Julijos Aleksiūnaitės (dabar Dantienės) ir Volertų šeimos tuo pačiu laivu atplaukė į Boston uostą. Tačiau tada jų keliai ten išsiskyrė. Julija ir Vytautas vėl susitiko tik po 34 metų Philadelphia lietuviškoje Šv. Andriejaus parapijoje. Nuotaikingas, gyvas, su gera doze humoro Julijos pasakojimas pralinksmino visus klausytojus.

Dalia Jakienė, JAV LB Kultūros tarybos vicepirmininkė ir Lietuvių Fondo įgaliotinė Pennsylvania valstijai, kalbėdama apie V. Volerto kūrybinę veiklą, paminėjo, jog net trys autoriaus romanai („Sąmokslas”, „Pragaro vyresnysis” ir „Vilkas iš galų”) laimėjo „Draugo” romanų konkursus ir pelnė premijas. 2003 m. autorius buvo apdovanotas JAV LB Kultūros tarybos Literatūros premija.

D. Jakienė kalbėjo ir apie V. Volerto naująjį romaną „Varniukai”. Ji gražiai perskaitė jos pasirinktą ištrauką iš romano, taip pat pacitavo profesionalaus lietuvių literatūros kritiko Jono Vabuolo atsiliepimus apie rašytojo kūrybą, išspausdintus Lietuvoje leidžiamame žurnale „Nemunas”. Dalia pasigėrėjo rašytojo kūrybingumu, jo gražia lietuvių kalba ir vaizdingais posakiais. Romane Dalia atradusi ir jai nežinomų žodžių, kuriuos ji nepraleido progos čia pat išsiaiškinti.

Po to rašytojas buvo paprašytas pasidalinti savo mintimis apie darbą ir gyvenimą bei papasakoti, kaip gimsta romanai. Išsamiai ir gražiai jis prisiminė savo pirmus rašytojo žingsnius Lietuvoje ir savo kalba labai sudomino susirinkusius. Tačiau net ir pamaloninti klausytojai nenurimo. Pasipylė klausimai: „Kas įkvepia Jus kūrybai?”; „Ar tas ir kitas personažas tikras ar išgalvotas?”; „Kodėl romane atsitiko taip, o ne kitaip?”; „Ar pabaiga galėjusi būti kitokia?”; „Ar bus ‘Varniukų’ tęsinys?” Rašytojas atsakinėjo. Kiekvienam, nepaisant klausimų keblumo, buvo duodamas išsamus atsakymas, daugiausia – su didesne ar mažesne humoro doze.

Kaip kiekvienas jubiliejus, taip ir šis buvo iškilmingai baigtas su gėlėmis ir labai skaniu tortu, papuoštu dviem ypatingom gimtadienio žvakutėm! Torto viduryje linksmai mirksėjo uždegti vaškiniai skaičiai – 9 ir 0!

Aldona Page Kultūros tarybos vardu pasveikino jubiliatą garbingo gimtadienio proga, nuoširdžiai padėkojo už lietuvių kalbos praturtinimą nauja knyga „Varniukai”. Šia proga Kultūros taryba apdovanojo rašytoją Žalgirio mūšio medaliu, kurį įteikė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas. Salėje pasigirdo „Ilgiausių metų”. Visi susirinkusieji nuotaikingai giedojo, linkėdami rašytojui ilgiausių, sveikatos, kūrybos metų, o po to dar sušuko daug daug džiaugsmingų „Valio”!

Po iškilmių buvo išpirkti visi parapijoje buvę iš Kauno spaustuvės atsisiųsti knygos „Varniukai” egzemplioriai.

Smagiai prabėgo popietė Šv. Andriejaus parapijos salėje. Įdomi, šilta, įsimintina ir gero jausmo lydima. Labai reta tokia proga bendruomenėje, nedaug turime rašytojų, nedaug tikrai nusipelniusių Bendruomenei narių, nedaug turime aktyvių 90mečių. Dievo dovana tarp mūsų turėti ryškią kūrybingą asmenybę. Dievo dovana, kad galime tokią asmenybę įvertinti, pasveikinti, apdovanoti ir kartu švęsti.

Renginį organizavo JAV LB Kultūros taryba.

voler