adamkus
Iš kairės: LF Tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis, Rasa Kasniūnienė, Prezidentas Valdas Adamkus, ponia Alma, LF Valdybos ir rengiamojo komiteto pirmininkas Marius Kasniūnas ir Regina Griškelienė.

PAGERBĖME PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ

LIŪDA RUGIENIENĖ

Spalio trečią dieną susirinkome Pasaulio lietuvių centre, Lemont, pagerbti neseniai savo pareigas eiti baigusį Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą Adamkų. Lietuvių Fondas (LF) surengė iškilmingą vakarienę, kurioje dalyvavo per 350 asmenų, kartu su V. Adamkumi išgyvenusių sudėtingą Lietuvos okupacijos laikotarpį, kai buvo tik svajojama apie Lietuvos nepriklausomybę, nors Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo reikalu buvo nuosekliai dirbama.

Edward Lucas ,,Foreign Policy” straipsnyje ,,The Fall and Rise and Fall Again of the Baltic States” kelia klausimą: kas buvo tas veiksnys, kuris padėjo Baltijos kraštams taip greitai ir taip puikiai atsistoti ant kojų? Kaip vieną iš priežasčių jis mini Baltijos kraštų diasporas, išauginusias daugybę vadovų, mini Lietuvos prezidentą V. Adamkų, Estijos prezidentą Toomas Hendrik Ilves, Latvijos prezidentę Vaira VikeFreiberga. 1990–siais šimtai išeivijoje esančių, mažiau žinomų asmenų padėjo savo tėvynėms ne tik diplomatijoje, bet ir versle.

LF Tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis, kalbėdamas apie prezidentą V. Adamkų, kaip tik šią mintį paryškino. Prieš maždaug dvylika metų V. Adamkaus išleistuvėse eiti prezidento pareigas Lietuvoje ,,buvo sunku tikėti, kad iš mūsų tarpo taip toli nuo tėvynės krantų išlydime vieną iš savųjų tarnauti Lietuvai... Jautėm, lyg kažkas naujo, svarbaus ir neįtikinančio laukia mūsų visų. Vylėmės, kad Lietuvos kryptis bus pasukta į geresnę pusę, negu matėsi iki tol. Tikėjomės, kad naujai išrinktas Lietuvos Prezidentas, augęs Vakaruose ir čia išsimokslinęs, pasiekęs aukštų pareigų JAV valdžioje, sugebės įtraukti Lietuvą į prasmingą tarptautinį gyvenimą, atnešantį jai naudą, pagarbą ir užtikrinti jos ateitį”. R. Griškelis išsakė Valdui ir Almai Adamkams ypatingą padėką už aukštų dvasinių ir moralinių principų siekį. Jis tikisi, kad Lietuvos jaunimas šias jų vertybes pasisavins. LF, vertindamas Prezidento nuopelnus, įsteigė Valdo ir Almos Adamkų fondą, skiriamą lietuviams jaunuoliams, siekiantiems aukštojo išsilavinimo aplinkosaugos srityje. Iki šios dienos jau surinkta 12,000 dol.

Prezidentas V. Adamkus savo kalboje kreipėsi į šventės dalyvius, kaip į bendros nelaimės draugus. ,,Tragedija, ištikusi mus, daugumui ir šiandieną yra skaudžiausias prisiminimas ir išgyvenimas. Tačiau laimėta laisvės byla, atstatytas teisingumas ir atkurta nepriklausomybė mums tapo didžiausia likimo dovana, didžiausiu stebuklu, prie kurio ir patys prisidėjome savo darbais, mintimis ir pastangomis.”

Apie Baltijos kelią V. Adamkus kalbėjo kaip apie simbolį, kuris atspindi Lietuvos valstybės raidą.  ,,Žmonės vėl atsisuko į tautinę savimonę, istorinę atmintį, tėvų ir protėvių gintas vertybes. Lietuvos valstybė atrado savo kelią į laisvų Europos valstybių bendriją, į tokią tautų šeimą, kurioje gerbiamos visų teisės, įsipareigojamai visų dabarčiai ir ateičiai, saugojamas ir ginamas visų orumas ir gerovė, todėl lygindami, kokia Lietuva atėjo į tautinį ir valstybinį atgimimą, kokia ji buvo pirmųjų laisvės išbandymų akivaizdoje ir kokia yra dabar, negalime nematyti esminių permainų, esminių vilties ir stiprybės ženklų.” Lietuva turėjo turėti pakankamai drąsos atsiverti pasauliui. Po romantiškojo tautinio atgimimo laikotarpio sugrįžimas į realybę buvo skausmingas, lydimas įvairių grėsmių ir vidaus klaidų. ,,Galima klysti, tačiau nevalia pasiduoti baimei, abejoti pačia nepriklausomybe.” Sausio 13tosios ir kitos žmonių aukos pasauliui davė ,,krauju patvirtintą tautos referendumą dėl Lietuvos apsisprendimo, dėl mūsų pasirinktos ateities. Turbūt čia ir buvo drąsos, tiesos ir vilties grūdas, iš kurio išaugo mūsų vėlesnės istorinės pergalės, grįžimas į Europos bendruomenę, narystė NATO.”

Visa tai įvyko, nes buvo laikomasi bendrų tikslų, bendrų vertybių, ieškoma būdų problemoms spręsti. ,,Išsprendžiamu laikau ir Lietuvos pažangos bei gerovės klausimą, tik naudokimės tuo, ką turime. Mokėkime vyresnieji duoti, o jaunesnieji imti patirtį ir žinias, atsakomybę bei pareigą kurti Lietuvą. Išeivija visais laikais esmingai prisidėjo prie tautos kovos už laisvę, prie tautinės atminties ir kultūros išsaugojimo, prie pažangesnės nepriklausomos Lietuvos kūrimo.” V. Adamkus ragino jaunimą neužmiršti Lietuvos ir saugoti savo tautinę tapatybę.

Baigdamas savo kalbą Prezidentas dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie Lietuvos laisvės kovų, valstybės atkūrimo, jos modernėjimo, dėkojo ir Lietuvos draugams, kurie ,,gindami ir palaikydami Lietuvą, kartu gynė ir tvirtino demokratiją, tiesą ir teisingumą”. Nuoširdžiai padėkojo Lietuvių Fondui.

Renginio metu buvo įteikti valstybiniai apdovanojimai JAV gyvenantiems asmenims. Po mirties Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi apdovanotas Juozas AmbrazevičiusBrazaitis, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiais – Kazys G. Ambrozaitis ir Lakštuonė Vėžienė, ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai” medaliu – Mira Kowarski Rothenberg Goldsman.

Iškilmėse buvo pristatyti šventėje dalyvavę garbės svečiai: LR ambasadorius JAV ir Meksikai Audrius Brūzga su žmona Imsre, LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, Lemont miesto meras Brian K. Reaves, vyskupas emeritas Hansas Dumpys.

Meninę programos dalį atliko Čikagos lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”, diriguojamas Dariaus Polikaičio. Šiai ypatingai progai buvo sudaryta itin kūrybinga programa, maloniai nustebinusi visus klausytojus. Buvo atlikta ,,Ąžuolėli šimtašaki” (muzika V. Augustino, žodžiai V. Braziūno) ,,Aušros žvaigždė” (muz. A. Martinaičio, žodž. A. Strazdo), ,,Krantas” (muz. ir žodž. A. Kaušpėdo, aranžuotė V. Augustino), ,,Saulė dovanojo” (muz. ir žodž. K. Daugirdo) ir ,,Ei, jovar jovar!” (muz. ir žodž. N. Sinkevičiūtės).

Adamkų pagerbimo šventei surengti buvo sudarytas organizacinis komitetas, pirmininkaujamas Mariaus Kasniūno. Vakarą vedė Vytas Čuplinskas, o šokiams grojo ,,Broliai Švabai”.

Prasmingos kalbos, puiki muzika ir gražiai išpuošta salė bei dar gražesni svečiai paliko dalyvavusiems neišdildomus įspūdžius. Išgyvenome  dar vieną svarbią akimirką – pagerbėme Lietuvos Respublikos prezidentą V. Adamkų.

dainava

,,Dainavos“ ansamblis, vadovas Darius Polikaitis. Vytenio Lietuvninko nuotr.