dukt
Manigirdas Motekaitis, Nijolė Nausėdienė, Genovaitė Bigenytė ir LDD pirmininkė Irena Grigaitienė.
 Algimanto Bakaičio nuotr.

Lietuvos Dukterų draugijos „Rudens pietūs”


NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Šios organizacijos vicepirmininkė Gražina Kazėnienė ir valdybos narė Aldona Rukuižienė visą mėnesį priiminėjo užsakymus pietums. Sekmadieniais jos Pal. J. Matulaičio misijos vestibiulyje registravo norinčius dalyvauti šiuose pietuose. Rengėjams svarbu žinoti tikslų žmonių skaičių, tai palengvina ir maisto užsakymą, ir salės paruošimą. Ačiū šioms aktyvioms valdybos narėms už puikų darbą.

Valdybos narės jau nuo ankstyvo ryto tvarkė salę, rudeniškai puošė stalus. Valdybos iždininkės Mildos Jakštienės rudeninės puokštės priminė visiems, kad auksinis ruduo jau „įžengė” pro duris. Po šv. Mišių visi rinkosi į salę ir popietę pradėjo programos vedėja numatytu laiku.

Dažnai girdime ir matome, kiek daug pasaulyje yra nelaimingų ir nuskriaustų žmonių. Daugelis jų ilgisi šviesos, trokšta ramybės, dėmesio, atjautos. Jie tikrai to nori, nes jų siela, kai dar buvo gyvenimo audrų nepalaužta, žydėjo gyvenimo džiaugsmu. Ar mums nekyla noras pasidalinti su tais nelaimingaisiais savo vidinio pasaulio brangenybėmis? Apie tai galvojant mums neramu – kodėl tiek daug pasaulyje vargo, tiek daug kitiems skirtų nuoskaudų? Iš kitos pusės, kodėl mes tokie silpni ir tiek mažai padedame tiems gyvenimo audrų nuskriaustiesiems žmonėms. Ar nesublizga mūsų akyse ašaros, ar nesuspaudžia širdį, išgirdus apie artimų ar svetimų žmonių nelaimes? Mes norėtume būti motinomis milijonams nelaimingų kūdikių, būti seserimis, dukterimis, bet mūsų tiek mažai ir mūsų rankos negali apglėbti daugelio. Tad, gal taip skambėtų LDD taurūs siekiai:

Jei sutiksi sielą nelaimingą,
Jau atstumtą, pasmerktą pasaulio,
Tu ištieski ranką jai draugingą
Ir parodyk kelią jai į saulę....

„Tik padėdami kitiems, ištiesdami ranką vargšams, įžiebsime savo sieloje džiaugsmo kibirkštėlę, kuri mus įkvėps daugiau atsiduoti artimui, atjausti nelaimingus. Tai yra teisingas Dievo nurodytas kelias...”, – tokiu įžanginiu žodžiu, renginių vadovė Nijolė Nausėdienė spalio 2 dieną pradėjo Pasaulio lietuvių centre, Lemont iškilmingus metinius LDD „Rudens pietus”.

Su giliu liūdesiu širdyse buvo prisimintos LDD sesės, pasiaukojusiai dirbusios Draugijoje. Jų atminimas pagerbtas atsistojimu ir tylos minute.

Padėkojusi visiems taip gausiai susirinkusiems į šiuos pietus, pasveikinusi mūsų retą ir garbingą viešnią Almą Adamkienę, vedėja žodį suteikė LDD pirmininkei Irenai Grigaitienei, kuri į svečius kreipėsi žodžiais: „Laba diena visiems. Džiugu matyti tiek daug malonių veidų. Šiandieną jūs esate su mumis ir prisidedate prie mūsų kilnaus tikslo – padėti artimui. LDD valdybos narės dirba, pasiaukodamos ir nereikalaudamos jokio atpildo, taip, kaip Kristus mus mokė ir kaip tėvai mums liepė eiti Jo keliu.

Valdybos narės daug dirbo ir įdėjo daug pastangų ruošiant šį lėšų telkimo renginį, stengėsi, kad jums būtų čia gera, kad per pietus ir po jų jus lydėtų smagi, maloni nuotaika.

Jūsų apsilankymas mums – tarsi šiltas, malonus vėjelis. Atėjimu jūs remiate mūsų draugiją ir užjaučiate vargan patekusį artimą.

Lietuvos Dukterys užjaučia visus: vaikus, paauglius, suaugusius ir brandų amžių pasiekusius brolius ir seseris. Neapsiribojame nei amžiumi, nei geografine vietove. Visiems, į vargą ar į nelaimę patekusiems, ištiesiama mūsų pagalbos ranka. Džiaugiamės, kad galime jiems padėti ir tai darome jums padedant, ar tai atvykstant į mūsų renginius, ar finansiškai paremiant. Noriu baigti Motinos Teresės žodžiais: ‘Pagelbėkit mažais veiksmais, bet viską darykite su didele meile.  Dar kartą visiems ačiū’.”

Po pirmininkės žodžio prasidėjo meninė programa, kurią atliko solistė Genovaitė Bigenytė. Atlikimui jos pasirinkti muzikiniai kūriniai labai atitiko popietės svečių nuotaikas. Solistė, akompanuojant muzikui Manigirdui Motekaičiui, sudainavo kompozitoriaus Habanera ir G. Bizet operos „Carmen”. Giliu įsijautimu, puikia vaidyba ir valiūkiškai atliktas kūrinys sukėlė pagyvėjimą salėje. G. Bigenytės balso skambumas, aukštos tonacijos tiesiog drebino sienas. Kita daina – A. Raudonikio „Rankų švelnumas” – nuskambėjo ilgesingai, paliesdama visų širdis ir vertė susimąstyti. Solistė dar padainavo kompozitoriaus F. Loewe linksmą ariją iš operos „My Faire Lady” bei visiems gerai žinomą ir pamėgtą kompozitoriaus E. Kapna „Tu mano saulė”.

Pasirinktais kūriniais, gražiu, sodriu balsu ir tų kūrinių interpretacija, solistė G. Bigenyė sugebėjo užburti susirinkusius. Ačiū jai ir muzikui M. Motekaičiui už suteiktą mums visiems tokią puikią programą.

Maldą prieš pietus sukalbėjo Aldona Vaitienė. Ji prašė Dievo laiminti mūsų visų kelius. A. Vaitienės maldos žodžiai nuskambėjo gražiai ir gyvenimiškai.

LDD valdybos narės buvo pasirūpinusios gausiais ir vertingais loterijos laimėjimais – įvairiais krepšeliais su delikatesais, vynu, servizais, krištolo taurėmis. Darbščioji Birutė Navickienė, kaip visada, nepatingėjo iškepti tradicinį „Napoleoną”. Tortą paaukojo ir „Racine Bakery”. Baniutė Kronienė, visada paremianti bet kokius mūsų valdybos renginius, šį kartą iškepė pyragą. Nuo renginio pradžios valdybos narės siūlė loterijos bilietus. Loterijai vadovavo valdybos narės Milita Lauraitienė ir Gražina Kazėnienė. Gaila, kad ne visi tapo laimėtojais. Bet – loterija yra loterija.

Maistą pietums ruošė „Kunigaikščių užeiga”. Patarnavo gražus, mandagus ir vikriai besisukantis jaunimas. „Kunigaikščių užeigos” pasiūla buvo didelė, tad dalyviams buvo iš ko pasirinkti ir kuo pasisotinti. LDD dėkinga „Kunigaikščių užeigai” už puikų maistą, malonų patarnavimą. Džiugu, kad mes vienas kitam ištiesiame draugišką ranką.

LDD pirmininkė I. Grigaitienė ir visa valdyba dėkoja visiems už dalyvavimą pietuose. Dėkojame spaudai už skelbimus, dėkojame programos atlikėjai solistei G. Bigenytei, akompaniatoriui M. Motekaičiui ir „Kunigaikščių užeigai” už tokį puikų maistą. Dėkingos esame mūsų rėmėjams, kurie aukomis parėmė mus.