trim
Poezijos ir dailės šventės dalyviai. Jono Kuprio nuotraukos

Kunigo Kęstučio Trimako poezijos ir dailės šventė


GEDIMINAS MIKELAITIS

Pagal pašaukimą kunigo, pagal profesiją – psichologo ir teologo kun. dr. Kęstučio Trimako eilėraščių knygos „Jis man dovanojo būtį” sutiktuvės įvyko 2010 m. spalio 10 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje. Eilėraščių rinkinį, apimantį 1980–2010 m. kūrinius, išleido Marijonų talkininkų centro leidykla Kaune. Sutiktuvių rengėjos Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė trumpai pristatė poeto kūrinius ir veiklą: dvidešimties knygų, tarp jų psichologinėmis temomis, autorių; Kauno Vytauto Didžiojo ir kitų universitetų profesorių; ,,Laiškų lietuviams”, ,,Ateities”, ,,Aidų” mokslinio skyriaus, ,,Draugo” literatūros, meno ir mokslo priedo ,,Kultūra” redaktorių; tapytoją. Ji dėkojo kun. K. Trimakui už ,,kitokį poezijos žodį, dvasinį, nuoširdų, žmogišką, teikiantį vilties” ir paprašė renginiui vadovauti Liubomirą Šniurevičienę. Knyga buvo pristatyta kaip autoriaus pokalbis su recenzentais: skaitovai (Daiva Petersonaitė, Liubomira Šniurevičienė, Virginija Mauručienė ir Marijus Prapuolenis) skaitė recenzijų ištraukas, o poetas į jas atsakė savo eilėraščiais. Perskaityta rašytojos Nijolės JankutėsUžubalienės iš Australijos recenzijos mintis: kun. K. Trimako ,,poeziją malonu skaityti ir lengva suprasti. Tai poezija maldoje, nes Dievas kalba žmogui”. Literatūros kritiko Alfredo Gusčiaus recenzijos ištraukoje pabrėžta, jog ,,visos temos sukasi apie Jėzaus ir mūsų santykį”. Pagrindinės kun. K. Trimako poezijos vertintojos dr. Irenos Slavinskaitės (1998 m. ji yra parašiusi filologinę studiją ,,Harmonijos formos” apie pirmąją poeto evangelinių apmąstymų knygą ,,Ieškančiojo pėdsakai”) teiginiai poeto knygą iškėlė kaip ,,inteligentiškumo pavyzdį”. Joje ,,paguodžia mintis, kad Kūrėjas ieško mūsų. Poeto kūryba žvelgia į Dievą. Jai būdingas dialogas ir tiesos ieškojimas. Visi eilėraščai kalba apie ieškojimą bei radimą.”

Raiškiai skaitydamas savo eilėraščius kun. K. Trimakas pabrėžė, kad Jėzus lieka ir mums dovanoja būties dovanas. Poetas kai kuriais eilėraščiais (,,Bijūnai”, ,,Drąsi žuvis”, ,,Vėjavaikis”) pašmaikštavo, kad mokosi iš gėlių, žuvų ir mūsų pačių patirties.

Į Čiurlionio galerijoje surengtą pirmąją asmeninę tapybos darbų parodą ,,Gyvi Gyvojo glėbyje” pakvietęs kun. K. Trimakas pasiūlė patiems susipažinti su dailės kūriniais.
Sutiktuvių pabaigoje solistė Vilma Skučienė atliko dainą ,,Lietuva” (žodžiai Justino Marcinkevičiaus), o Cicero Šv. Antano parapijos lietuvių choras, vadovaujamas Vilmos Meilutytės, – giesmę ,,Švęskime gyvenimą” (žodžiai K. Trimako).

Sutiktuvių dalyvių laukė vaišės ir malonus pasidalinimas poezijos, dailės bei muzikos sukeltais įspūdžiais.

trim
Kun. dr. Kęstutis Trimakas

trim
Dainuoja solistė Vilma Skučienė, akompanuoja Vilma Meilutytė

trim
Dr. kun. Kęstutis Trimakas (kairėje) sutinka popietės lankytojus.

trim

trim

Į popietę susirinko daug kun. dr. Kęstučio Trimako poezijos ir tapybos gerbėjų.

trim

trim