kelpsa
Čikagos vyskupijos vyskupas Gustavo Garcia-Siller ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos administratorius Jaunius Kelpšas. Jono Kuprio nuotr.

Kunigas Jaunius Kelpšas: „Norėčiau pagirti lietuvius…


Kunigas Jaunius Kelpšas nuo 2000 metų dirba lietuviškose parapijose Jungtinėse Valstijose. Nuo šių metų liepos 1 d. paskirtas Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios Marquette Park administratoriumi. Nors apie bažnyčią daugiausia gyvena kitų tautybių gyventojai, tai viena didžiausių lietuvių parapijų ne tik Čikagoje, bet ir apskritai už Lietuvos ribų.

– Kur teko dirbti Lietuvoje?

– Kaip kunigas nemažai sielovados patirties įgijau jau Lietuvoje, dirbdamas Alytuje, Šv. Kazimiero parapijoje, taip pat Alytaus griežto režimo kalėjimo kapelionu. Tas darbas buvo didelis šviesos skleidimas kalinių gyvenime, ypač dažnos būdavo jų išpažintys. Tai prisimenu kaip prasmingą veiklą, padedančią jiems pakilti, atsitiesti.

– Kaip parapijiečiai sutiko, kaip įsikūrėte?

– Ši parapija man buvo šiek tiek pažįstama, nes dirbau, galima sakyti, kaimynystėje – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo lietuvių bažnyčioje Brighton Park rajone. Kai kada laikydavau šv. Mišias, būdavo krikštynų, bet susipažinau su darbu naujoje bažnyčioje ir maždaug po savaitės pradėjau jausti pagrindą po kojomis.
 
– Kuo ši parapija išsiskiria iš kitų lietuviškų parapijų?

– Pirmiausia, aišku, savo architektūriniu ir meniniu grožiu. Architekto Jono Muloko suprojektuotą bažnyčią puošia dailininkų Vytauto Kazimiero Jonyno, Vytauto Kašubos, Adolfo Valeškos, Kazio Varnelio kūriniai. Antra, tai vis dar didžiausia lietuvių parapija Čikagoje. Palyginti su parapija, kur anksčiau dirbau, čia parapijos bendruomenė gal mažiau „sustyguota”. Spalio 16 d. rengiame visuotinį parapijos susirinkimą, kuriame bandysime sudaryti parapijos tarybą. Norėčiau, kad parapijiečiai labiau patys tvarkytų parapiją, kad mažiau būtų tokio supratimo kaip dažnai būna Lietuvoje, jog parapijos reikalais rūpinasi tik kunigas ir vyskupai. Stengsiuosi, kad tikintieji būtų ne tik pasyvūs lankytojai, bet skirtų parapijai daugiau – savo laiko, jėgų, talento, kad visus jungtų vienybė, meilė, brolybė. Nors parapiją sudaro daugiau vyresnio amžiaus tikintieji, bet jaunimas taip pat mėgsta čia atvykti: atvažiuoja krikštytis, tuoktis. Yra maždaug trisdešimt po Nepriklausomybės atkūrimo atvykusių šeimų, kurios nuolat lanko bažnyčią, aukoja, per pamaldas skaito Šv. Rašto skaitinius. Per Kalėdas, Velykas bažnyčia būna pilna.

Parapijos gyvybingumui svarbu išlaikyti lietuviškas tradicijas, kurias stengsimės puoselėti, stiprinti šeimas. Per jaunavedžių pasirengimo santuokai kursus nuostabiai kalba dr. Linas ir Rima Sidriai ir minėtos trisdešimt šeimų nuolat lanko. Kviesime bažnyčioje koncertuoti muzikus, taip pat iš Lietuvos.

– Ar skiriasi sielovados darbas Lietuvoje ir Jungtinėse Valstijose?

– Amerikoje daugiau darbų (pavyzdžiui, parapijos finansus) tvarko ir daugiau atsakomybės prisiima patys pasauliečiai. Arkivyskupijos struktūros labiau padeda parapijos kunigui pastoracinėje veikloje. Tikintieji čia labiau išmano teologiją ir skaito teologinę literatūrą. Pagaliau pats kunigas ir parapijiečiai turi daugiau galimybių tobulintis (kursai, rekolekcijos ir kt.).

– Kaip galėtumėte paaiškinti kai kurias reiškiamas nuomones apie Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios pavertimą šventove?

– Tos kalbos galbūt kilo dar dirbant ankstesniam kunigui, kai buvo ieškoma būdų, kaip išsaugoti bažnyčią lietuviams. Čikagos arkivyskupija yra palanki lietuviams ir galiu užtikrinti, kad šios bažnyčios padėtis nesikeis.

Dėkojame už pokalbį ir sveikiname kun. Jaunių Kelpšą jaunatviško Gimtadienio proga!

Kalbino Gediminas Mikelaitis