Programos atidarymas – himnus gieda vyrų oktetas ,,Tolimi aidai”.

,,Lietuvių dienos” vakariniame pakraštyje gyvuoja!

DANGUOLĖ RAZUTYTĖ-VARNIENĖ

Ir šiais metais ,,Lietuvių dienose” netrūko talentingų programos atlikėjų, pradžiuginusių susirinkusius. Šauniai ir sėkmingai pasirodė Los Angeles vietiniai menininkai. Didžiuojamės savo miesto dainininkais – vyrų oktetu ,,Tolimi aidai” ir dainininkų grupe ,,Draugai”  (vadovė G. Grinkevičienė), kurie jau kelerius metus iš eilės ,,Lietuvių dienose” atlieka lietuviškų dainų pynes.

Rengėjai džiaugėsi, jog jiems pasisekė pakviesti (ir paremti jų kelionę) lietuvių liaudies kaimo kapelą iš Indianapolis miesto ,,Biru Bar” (vadovas Otonas Balčiūnas), kuri tikrai pradžiugino lietuviškos muzikos mylėtojus. 

Prie dainų turi būti ir lietuviški tautiniai šokiai! Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais, šoko vietinis studentų ir gimnazistų amžiaus jaunimas iš Los Angeles ,,LB Spindulio”. Prie jų prisijungė ir vaikučiai iš Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklėlės, kurie atliko dainų ir šokių programėlę. Prie tautinių šokių programos prisijungė ir Los Angeles pramoginių šokių grupė ,,Retro” (vadovė Sigita Barysienė).

Gyvuoja mūsų lituanistinė mokyklėlė ir pasišventę jos mokytojai. Todėl nebuvo staigmena, kad šventės metu buvo pagerbti ir šokių mokytojai, tiek metų mokantys vaikus meilės lietuviškiems tautiniams šokiams. Pirmąkart šeši ,,LB Spindulio” vadovai tapo šių metų ,,Lietuvių dienų” grand marshals – garbės svečiais. Tai: Daina Žemaitaitytė, Regina ir Linas Polikaičiai, Dana Augutė-Scola, Rita Žukienė ir Sigita Barysienė. 

Taip dar kartą buvo atkreiptas visuomenės dėmesys, kad Los Angeles lietuviai į XIV Lietuvių tautinių šokių šventę Boston mieste nusiuntė daugiau nei 120 šokėjų. Man, kaip programos vedėjai, buvo garbė visiems šešiems šokių mokytojams užrišti po tautinę juostą. O miesto pažymėjimus jiems įteikė Los Angeles lietuvių veikėja Marytė Šepikaitė.

 Kiti programos atlikėjai atvyko iš kitų miestų. Iš Montreal – nauja grupė dainininkių ,,Kristina ir penketukas”. Visiems smalsu buvo sužinoti, kas ta Kristina? Pasirodo, Kristina yra žymios Ritos Kliorienės, Cleveland choro ,,Exultate” vadovės, duktė. Šios grupės merginos smagiai atliko naujoviškas daineles, joms akompanavo žymus muzikas iš Montreal Aleksandras Stankevičius. Šeštadienio vakare grojo įvairios roko grupės, dainavo dainininkas iš Lietuvos Ruslanas Kirilkinas. Iš Čikagos atvyko ,,Dance Duo” šokėjai.  

Renginio atidarymo metu buvo pagerbta ir pasveikinta Danguolė Navickienė, neseniai išrinkta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininke. Taip pat buvo smagu tarp dalyvių pamatyti ir Marių Markevičių, kuris papasakojo apie savo neseniai sukurtą filmą ,,The Other Dream Team” ir pakvietė visus jį žiūrėti kino teatruose. Šio filmo sėkminga premjera JAV kino teatruose įvyko prieš porą savaičių, o Marius apie filmo kūrimą žada daugiau papasakoti spalio 14 d. vyksiančioje LA Akademikų metinėje šventėje.

26-ąsias ,,Lietuvių dienas” rengė jaunas komitetas, vadovaujamas Vyto Juškio ir Povilo Žemaitaičio. Jiems į talką atėjo Danguolė Navickienė. Man, kaip ir kitiems vyresniems Los Angeles lietuviams, yra svarbu, kad ,,Lietuvių dienų” tradicija gyvuotų ir nenutrūktų. Su džiaugsmu galime sakyti, kad mums vis dar pavyksta jas surengti – jau 26-tąjį kartą.

Daugiau žinių apie šių metų LA ,,Lietuvių dienas” rasite www.lt-days.com


Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai dainuoja ,,Lietuvių dienos – čia!”


Lietuvių liaudies tautinis šokis ,,Malūnas” – šoka ,,LB Spindulys”.
Marius Markevičiaus (d.) pasakoja apie savo sukurtą filmą ,,The Other Dream Team”. Šalia jo – Aleksas Vilkas.


K. Kazlausko, Mindaugo ir Inos Petokų, D. Varnienės nuotraukos