Spalio 28 dieną vyks antrasis rinkimų į LR Seimą ratas

Rinkimai dar nesibaigė – laukia antrasis jų ratas, kurio metu per vien­man­dates apygardas bus išsidalintos li­kusios 68 Seimo narių vietos. Nau­ja­mies­čio 1-oje rinkimų apygardoje dėl man­dato varžysis dvi daugiausia bal­sų pirmajame rinkimų rate surin­ku­sios kan­didatės – Irena Degutienė ir Ne­rin­ga Venckienė.

Tiems piliečiams, kurie yra užsi­re­gistravę prieš pirmąjį rinkimų ratą, pa­pildomai registruotis nereikia, jie gaus rinkimų biuletenius paštu arba ga­lės išreikšti savo valią atvykę į bal­savimo punk­tus (juos rasite žemiau) nurody­tais laikais. Balsuoti turės gali­mybę ir iš anksto neužsiregistravę pi­lie­čiai, tačiau prieš įskaitant jų balsą Vyriau­sioji rinkimų komisija patik­rins as­menį, išbrauks iš rinkėjų sąra­šo Lie­tu­vos Respublikoje bei įtrauks į atitin­kamos atstovybės rinkėjų sąra­šą.

LR ambasada Washington, DC
2622 16th Street, NW,
Washington, DC 20009
Tel. (202) 234-5860, #130
fax: (202) 328-0466
e-paštas: rinkimai.us@urm.lt

spalio 22–26 d.
nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.
nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p.
(vietos laiku)
spalio 28 d.
nuo 7 val. r. iki 2 val. p. p.
(vietos laiku).

Kviečiami piliečiai, gyvenantys šio­se vietovėse: Alabama (AL), Alaska (AK), Arizona (AZ), Arkansas (AR), Ca­lifornia (CA), Colorado (CO), Delaware (DE), Florida (FL), Georgia (GA), Ha­waii (HI), Idaho (ID), Iowa (IA), Kansas (KS), Kentucky (KY), Louisiana (LA), Ma­ryland (MD), Minnesota (MN), Mis­sissippi (MS), Missouri (MO), Montana (MT), Nebraska (NE), Nevada (NV) New Mexico (NM), North Carolina (NC), North Dakota (ND), Oklahoma (OK), Oregon (OR), Pennsylvania (PA), South Carolina (SC), South Dakota (SD), Tennessee (TN), Texas (TX), Utah (UT), Virginia (VA), Washington (WA), West Virginia (WV), Wyoming (WY), Columbia District (DC) valstijose bei kitose JAV teritorijose – Puerto Rike, Amerikos Samoa, Guame, Virginia sa­lose bei kt., o taip ir Meksikoje (bei kito­se kaimyninėse valstybėse, kuriose nė­ra LR diplomatinės atstovybės ar kon­sulinės įstaigos).

•••

LR gen. konsulatas Čikagoje
211 East Ontario Street,
Suite 1500
Chicago, IL 60611
Tel: (312) 397-0382
fax: (312) 397-0385; e-paaštas admin@ltconschi.org

spalio 22–26 d.
nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.,
nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p.
(vietos laiku)
spalio 28 d.
nuo 8 val. r. iki 1 val. p. p.
(vietos laiku)

•••

Pasaulio lietuvių centre
14911 127th St. Lemont, IL 60439
Tel. (630) 257-8787
fax. (630) 257-6887

 spalio 27 d
nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.
spalio 28 d.
nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p.

Kviečiami piliečiai, gyvenantys šio­se vietovėse: Illinois (IL), Ohio (OH), Mi­chigan (MI), Indiana (IN) ir Wis­consin (WI) valstijose.

•••

LR gen. konsulatas New York
420 Fifth Ave. Third Floor
New York, NY 10018
Tel. +1 (212) 354 7840
faksas +1 (212) 354 7911
e-paštas: rinkimai.ny@urm.lt

spalio 22–26 d.
nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.,
nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p.
(vietos laiku)
spalio 28 d.
 nuo 7 val. r. iki 2 val. p. p.
(vietos laiku)

Kviečiami piliečiai, gyvenantys šiose vietovėse: New York (NY), Con­necticut (CT), Massachusetts (MA), New Jersey (NJ), Rhode Island (RI), New Hampshire (NH), Maine (ME) ir Vermont (VT) valstijose.

•••

LR garbės konsulatas Los Angeles
2806 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel: +1 (818) 451-9966
fax: +1 (818) 583-1736
e-paštas: daivanmail@gmail.com

spalio 27 d.
nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.
(vietos laiku)

LR garbės konsulate Los Angeles užsiregistravę piliečiai balsuoti turėtų atvykti adresu:
 St. Casimir’s, 2718 St. George Street, Los Angeles, CA 90027.

Atvykstant balsuoti būtina su sa­vimi turėti asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį do­kumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę!

Nuo š. m. rugsėjo 19 d. kreip­da­miesi el. paštu arba telefonu pagal Jūsų gyvenamąją vietą į atitinkamą atsto­vy­bę ar konsulinę įstaigą Jūs galite pa­si­tikrinti, ar tikrai esate įtrauktas į rin­kėjų sąrašą.

LR ambasados JAV ir ,,Draugo” info