Omaha lietuviai – geros valios ambasadoriai

Pokalbis su Omaha besigiminiuo­­jančių miestų organizacijos su­sigiminiavusių miestų Šiauliai ir Oma­­ha komiteto pirmininku dr. Ge­diminu Tomu Murausku.


Šį kartą su dr. Gediminu Mu­rausku susitikau Vilniuje, dalyvauda­­ma Pasaulio Lietuvių Ben­­druomenės XIV Seime. Jis, ką tik grį­žęs iš Šiaulių, labai džiaugėsi ten nu­veik­tais darbais. Pirmą kartą Murausko pa­vardę išgirdau Dainavoje vykusioje jaunų JAV LB bendruomeninkų konfe­ren­cijoje ,,Tikė­kime savo ateitimi”. Pats Gediminas tada nedalyvavo, bet buvo per­skai­tytas jo pranešimas ,,Gru­pi­nės ap­klau­sos: kas įvairiose vietovė­se galvojama?”

– Mielas Gediminai, papasa­ko­kite apie savo atstovaujamą or­ga­ni­zaciją.

– Mūsų organizacija Omaha Sis­ter Cities Association (Omaha besigimi­niuojančių miestų asociacija) vei­kia nuo 1965 metų, kai Omaha pra­dėjo bendradarbiauti su Šizuoka mies­­tu Japonijoje. Omaha besigimi­niuojan­čių miestų asociacija yra sa­va­norių organizacija, skirta skatinti piliečių di­plomatiją. Mūsų organiza­ci­ja nėra finansuojama Omaha mies­to savival­dybės, bet narių mokesčių, įmonių ir fizinių asmenų įnašų bei iš renginių pa­jamų. Dauguma mūsų or­gani­za­ci­jos įnašų naudojami globoti kvies­tines delegacijas iš mūsų susigiminia­vusių miestų, leisti mūsų naujienlaiškį, rengti kitus specialius projektus bei ren­ginius. Mūsų besigimi­niuo­jančių miestų padalinius tvirtina Oma­ha mies­to taryba ir meras. Šiuo laiku Omaha giminiuojasi su še­šiais pa­saulio miestais: Šizuoka Ja­po­nijoje (1965); Braunšvaigu Vokieti­joje (1992); Šiauliais Lietuvoje (1992); Na­as Airi­joje (2002); Xalapa Meksi­koje (2005) ir Jantai Kinijoje (2011). Mūsų Omaha miesto savivaldybės pa­reigūnai akty­viai dalyvauja atvykus delegacijoms iš įvairių mūsų susigiminia­vusių mies­tų, bet mūsų organiza­cijos pama­tais yra suaugusieji ir stu­dentai sava­noriai – jie atsakingi už mū­sų organizacijos sėkmę.

– Kaip Omaha susigiminiavo su Šiauliais? Nuo ko vis­kas prasidė­jo?

– Veikla dėl naujo besigiminiuo­jan­čio miesto Lietuvoje prasidė­jo 1992 metais. Tais metais JAV LB Oma­­ha apylinkėje buvo išrinkta nau­ja valdyba, kurios visi nariai, išskyrus vieną narę, buvome gimę po­ka­rio laikotarpiu Vokietijoje arba Šiaurės Ame­ri­koje. Mes jautėme, kad vyresnė kar­ta mums davė raktą į mū­sų Ben­druomenės ateitį, todėl turėjome pa­gal­voti ir nuspręsti, kokie yra mūsų svar­­biausi uždaviniai. Iš­kėlėme du pag­rindinius uždavinius: (1) kaip, ma­žėjant LB narių skaičiui bei au­gant bendruo­me­nės nario amžiaus vi­durkiui, geriausiai galėtumėme iš­lai­kyti savo lietuvybę Omaha ir rytų Ne­braska ir (2) Lietuvai atgavus ne­pri­klau­somybę, norėjo­me padėti jai ir lietuviams persitvarkyti į laisvą eko­nominę rinką bei kurti laisvas, demokratines so­cialines ir politines institucijas. Mūsų tikslas buvo į veiklą įtraukti ne vien tik mūsų Omaha LB narius, bet ir mūsų verslo ir vi­suo­me­nės aktyviausius atstovus, mūsų universitetus bei privačius asmenis, tuos, kurie užsiima grupių, sporto ir kul­tūrine veikla.

O kaip įgyvendinti šiuos uždavi­nius? Omaha LB apylinkės valdybos vicepirmininkė Nijolė (Nellie) Suda­vi­čius-MacCallum pasiūlė susigimi­niuoti su miestu Lietuvoje. Nijolė, jau buvusi asociacijos nare, ir mane pa­kvie­tė prisijungti. Dirbome kartu ket­verius metus, kol Omaha miesto ta­ry­ba bei meras pritarė mūsų pa­siū­ly­mui. Pirma mums reikėjo išrinkti tin­kamą miestą Lie­tuvoje. Būdamas geo­grafas pasiūliau Šiaulius – mat tarp mūsų miestų ir regionų yra gana daug pa­našumų. Nijolė su savo šeima 1992 metais į Lietuvą keliavo atostogau­ti. Tuo metu ir buvo užmegztas pir­masis ryšys su Šiaulių miesto bei universiteto pareigūnais. Tada rei­kė­jo laimėti daugumą balsų Oma­ha besi­gi­miniuojančių miestų organizacijos ta­ryboje. Turėjome parodyti, kad Oma­­­ha ir Šiaulių giminystė būtų ver­tingas ir naudingas projektas. Taip pat padėjome mūsų Oma­ha universitetams (University of Neb­­ras­ka at Omaha ir Creighton Uni­versi­ty) už­megz­ti ryšius su universitetais Lie­tuvoje ir surengti pirmą­sias mainų prog­­ramas. Pagaliau su­tar­tis tarp Omaha ir Šiaulių buvo pa­sirašyta Šiau­lių miesto savivaldybės rūmuose 1996 m. gegužės 17 d.

Per kitus 16 metų mes puo­se­lė­jome ir išauginome vieną iš dina­miš­kiausių susigiminiavusių miestų projektų tarp Amerikos ir Lietuvos. Nuo pat pradžių buvo įsteigta pagrindinė partnerystė tarp Uni­versity of Neb­raska at Omaha ir Šiau­lių universiteto, Creighton Uni­versity ir Šiaulių bei Vilniaus universitetų. Šie akade­mi­niai mainai vykdo­mi ne vien tik tarp studentų ir dėstytojų, bet ir api­ma universitetų muzikos, choro ir tautinių šokių an­samblius. Be to, pas­kutiniaisiais metais daug dėmesio ski­riame verslo ir pre­kybos ryšių tarp Omaha ir Šiaulių regionų plėtrai.

Kartu su Omaha ir Šiau­lių su­si­gi­miniavusių miestų draugyste tu­rė­jo augti ir mūsų Oma­ha-Šiaulių ko­mi­te­tas (Omaha Friends of Šiau­liai), ilgainiui išaugęs nuo dviejų (Nijolė Su­davičius MacCallum ir aš) iki 8-ių asmenų komiteto. Dir­ba­me kartu, pla­nuodami ir organi­zuo­dami įvairius pro­­jektus tarp mū­­sų susigiminia­vu­sių miestų. Kiek­vie­nas iš šešių su­si­giminiavusių mies­tų programų komi­tetų Omaha besigiminiuojančių mies­tų asociacijoje kas mėnesį susi­tinka pasidalinti informacija ir derinti savo įvairią veik­lą.

– Kaip sugebate į savo darbus ,,įvelti” Omaha miesto valdžią?

– Svarbiausia yra tai, kad mes visi dirbame kaip Omaha miesto ge­ros valios ambasadoriai. Mūsų organi­zacija veikia iš apačios į viršų, sto­vi ant stipraus savanorių pamato. Oma­ha miesto meras atlieka svarbią funk­ciją priimant delegaciją iš bet kurio iš šešių susigiminiavusių mies­tų. Kai di­desnė Omaha delegacija vie­ši kuria­me nors susigiminiavusių mies­tų, mū­­sų me­ras yra tokios delegacijos va­dovas.

Visai neseniai liepos 28 d. – rugpjū­čio 6 d. Omaha miesto me­ras Jim Suttle aplankė visus tris mū­sų susigiminiavusius miestus Euro­poje, įskaitant ir Šiaulius. Tai buvo pirmasis jo apsilankymas kiekviena­me iš šių miestų. Norėdamas šiek tiek geriau susipažinti su kiek­vienu miestu ir jo va­dovais, Suttle pabrėžė, kad turė­tu­me stengtis kurti ir plėsti verslo ir pre­kybos ryšius tarp mūsų drau­giš­kų miestų ir regionų. Tad mūsų prog­ra­ma Šiauliuose apėmė susiti­kimus su Šiaulių pramonininkų asocia­cijos bei Šiaulių prekybos, pramo­nės ir ama­­tų rūmų vadovais. Mes taip pat vie­šėjome Šiaulių universi­teto bota­ni­kos sode, kur pranešta, kad Omaha ir Šiaulių botanikos so­dai bend­radar­biaus ateityje. Be to, į mūsų programą Lietu­vo­je įėjo ir apsilankymas JAV ambasa­do­je Vilniuje. Mūsų delegaciją oficia­liai priėmė JAV ambasadorė Anne E. Derse ir misijos viršininkės pava­duo­toja Anne Hall. Omaha mero garbei rezidencijo­je surengtas priėmimas ir vakarienė, kurioje dalyvavo ke­letas garbės svečių, įs­kaitant Šiau­lių miesto merą Justiną Sartauską, ki­­tus Lietuvos verslo ir vy­riausybių vado­vus. Pokalbiuose dė­me­sys buvo ski­riamas verslo ir pre­kybos tarp JAV ir Lietuvos plėtrai.

– Žinau, kad gimėte ir užaugo­te Kanadoje, tėvai Jus puikiai iš­auk­lėjo, išmokė kalbėti lietuviš­kai. Ko dar nežino ,,Draugo” skai­tytojai apie Jus?

– Gimiau ir užaugau pokario emigrantų šeimoje Montreal, Kana­do­je, kur dar gyvuoja gana gausi lie­tuvių ben­druomenė. Augdamas Mon­t­real, buvau veiklus bendruomenės na­rys. Ten baigiau savo bakalauro mokslus geografijos ir urbanistikos srityje Mc­Gill University. Magistro mokslus bai­giau University of Saska­tchewan, dok­torantūros studijas – Uni­versity of Oklahoma ekonominės ir politinės geografijos srityje. Esu dės­­tęs Nor­thern Illinois, Wisconsin-Stevens Point ir Nebraska-Omaha universitetuo­se, jau ilgai dirbu ver­slo/prekybos tyrimo (market rese­arch/business in­telligence) specialistu ir patarėju.

Gyvendamas Omaha nuo 1990 me­tų, buvau JAV LB Omaha apy­lin­kės valdybos narys (1990 ir 1998 m.), pastaruosius šešerius metus esu valdybos pirmininkas. Per mano kadenciją JAV LB Omaha apylinkės valdyboje daug pastangų dėjome užmezgant sėkmingą giminystę tarp Omaha ir Šiau­lių miestų. 2000–2003 metais bu­vau išrinktas JAV LB Tarybos nariu. Šiuo laiku daug savo laisvalaikio ir energijos skiriu Omaha ir Šiaulių su­sigi­mi­niavusių miestų projektams.

Mano žmona dailininkė Dalia Su­davičius taip pat dalyvauja mū­sų besi­giminiuojančių miestų veik­loje, šiuo laiku eidama Omaha Friends of Šiauliai komiteto vicepir­mininkės parei­gas. Dalia mėgsta kur­ti, dirbti ūkio darbus mūsų gražiame so­de, globoti ir rūpintis katėmis. Mums abiems labai patinka keliauti ir dainuoti su Omaha lietuvių choru ,,Rambynas”. Nekan­triai abu laukia­me atei­nančios dainų šventės!

Kalbino Sigita Šimkuvienė


Viešnagės Lietuvoje metu Omaha mero Jim Suttle (antras iš k.) garbei tuometinė JAV ambasadorė Lietuvai Anne E. Derse (trečia iš k.) surengė priėmimą.