mokyk

Gedimino lit. mokyklos vaikai su dideliu užsidegimu ruošiasi savo mokyklėlės septynerių metų gimtadieniui. Mokyklos mokiniai š. m. Vasario 16osios minėjimo, surengto JAV LB WaukeganLake County apylinkės, metu. Sandros Ščedrinos nuotr.Kad pačios bendruomenės suprastų tokių švenčių prasmę

Šį savaitgalį Čikagoje bus minimas evangelizacijos ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis. Apie šiągedi šventę ,,Drauge” skelbėme jau ne kartą. Turbūt ne vienam kyla klausimas, kaip ir kodėl kilo sumanymas šias svarbias mums visiems datas paminėti ir Illinois valstijos šiauriniame krašte, kur yra įsikūrusi nedidelė, bet veikli Lietuvių Bendruomenė. Kartu bus paminėta ir Gedimino lituanistinės mokyklos 7-erių metų sukaktis. Apie būsimą šventę paprašėme pasidalinti mintimis kunigą Gediminą Jankūną, padedantį Waukegan apylinkės žmonėms pasiruošti šventei. Jis šiuo metu rašo teologijos daktorato darbą, o savaitgaliais padeda Lemonto, Marquette park ir Riverside bažnyčiose.

– Kokią reikšmę šiai šventei skiria patys šventės rengėjai? Kaip vyksta pasiruošimas?

– Visa WaukeganLake County Lietuvių Bendruomenė ir Gedimino lituanistinė mokykla, įsikūrusi Mundelein miestelyje, labai džiaugiasi, kad sulauks garbingo svečio – Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, SJ. Nors ir mokykla, ir Bendruomenė jau yra minėjusi Lietuvos vardo tūkstantmetį kituose renginiuose, šį kartą svarbiau bus paminėti Evangelijos žinios paskelbimo jubiliejų, ypač šv. Mišiomis Mundelein seminarijos pagrindinėje koplyčioje. Kai buvo sužinota, kad arkivyskupas lankysis ir pas mus, mokykla ir bendruomenės valdyba pasikvietė ir mane jiems pagelbėti. Taip sutapo, kad aš šiuo metu mokausi Mundelein seminarijoje, kur visi bendrai nusprendėme, jog seminarija būtų tinkamiausia vieta šiam renginiui. Seminarijos vadovybė labai maloniai mus įsileido ir visokeriopai padeda, kad mums kuo geriau pasisektų. Iš mokyklos ir valdybos narių buvo sudarytas organizacinis komitetas, kuris jau prieš mėnesį pradėjo labai įtemptai dirbti ir, mano nuomone, labai sėkmingai ruošiasi šventei.

– Kartu bus paminėta ir Gedimino lituanistinės mokyklos 7-erių metų sukaktis. Gražu, kad prie tikėjimo ir istorijos liudijimo prisideda ir mūsų bendruomenės jaunimas. Kaip jiems tai sekasi daryti?

– Aš Gedimino lituanistinėje mokykloje pradėjau dirbti tik nuo šių metų rugsėjo, todėl dabar tik geriau susipažįstu su jos mokytojais, mokinukais ir jų tėveliais. Pirmi įspūdžiai labai geri, nes šiais materializmo ir individualizmo laikais gražu matyti būrelį pasiaukojančių žmonių, kurie negailėdami nei laiko, nei energijos stengiasi išsaugoti ir perduoti lietuvybės vertybes jaunajai kartai. Žinoma, septyneri metai nėra daug, bet religinėje krikščioniškoje literatūroje skaičius septyni turi pilnatvės skaičiaus reikšmę, iš čia septyni sakramentai, per kuriuos pasiekiamas išganymas. Savu ruožtu sveikinu mokyklą su jos gimtadieniu ir linkiu jos mokytojams, mokinukams, jų tėveliams ir visiems, kurie prisideda prie jos gyvavimo, ypač Bendruomenei, Dievo palaimos ir kunigaikščio Gedimino išminties bei garbės. Kiek man sakė mokyklos direktorė Violeta Rutkauskienė, vaikai su dideliu užsidegimu ruošiasi šventei, mokosi giedoti, ruošia programėlę, pamokėlių metu geriau susipažįsta su šios šventės priešistore.

– Numatoma surengti krikščioniškos bendrystės vakarą. Koks šio vakaro tikslas?

– Mano nuomone, toks vakaras labia gražus ir reikalingas. Ir Lietuva, ir tai, kad ji yra krikščioniška šalis, mus visus jungia, nesvarbu, kuriame pasaulio krašte lietuviai gyventų ir kokį krikščionišką tikėjimą – katalikų, protestantų, ar rytų ortodoksų – išpažintų. Juk minime Evangelijos paskelbimo tūkstantmetei Lietuvai sukaktį, bet taipogi gerai žinome, kad ir katalikai, ir protestantai istorijos bėgyje nemažai prisidėjo, kad Lietuva žinotų Evangeliją ir pagal ją gyvendama taptų krikščionišku kraštu.

– Šventėje dalyvaus Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ ir daug kitų garbingų svečių. Ar susitikimų metu bus kalbama apie Čikagos apylinkėse esančių lietuvių parapijų dabartį ir ateitį?

– Kiek man žinoma, tai ne darbinis vizitas, kurios metu būtų sprendžiamos kokios konkrečios problemos ar gvildenami klausimai. Arkivyskupas S. Tamkevičius atvyksta dalyvauti ir dalintis Tūkstantmečio šventimu drauge su mumis, šiuo metu esančiais toli nuo Lietuvos. Aišku, kad pokalbiuose ir susitikimuose nebus išvengta pokalbių ir apie lietuviškų parapijų dabartinę padėtį, bet turime atsiminti, kad Čikagos arkivyskupija yra ne arkivyskupo S. Tamkevičiaus, o mūsų kardinolo Francis George atsakomybėje. Arkivyskupas S. Tamkevičius jau ne pirmus metus labai geranoriškai bendrauja su kardinolu F. George ir tikiu, kad jie abu nori ir siekia lietuviams to, kas geriausia ir kas yra įmanoma esant šiandieninėms galimybėms. Kartais tarp pasauliečių lietuvių tikinčiųjų susidaro nuomonė, kad parapijų ir jas aptarnaujančių kunigų klausimas yra kaip koks šachmatų žaidimas, kur vyskupai turi tik pastumdyti figūrėles. Tačiau užtikrinu jus, kad viskas yra daug sudėtingiau ir tik belieka melsti ir sau, ir vyskupams Šventosios Dvasios vedimo bei išminties atsiliepiant ir vykdant Dievo valią.

– Galbūt yra planų tokią šventę surengti ir kitose Lietuvių Bendruomenėse?

– Kiek žinau, kai buvo minimas Šiluvos 400 metų jubiliejus, arkivyskupas S. Tamkevičius lankėsi ir kitose išeivijos bendruomenėse. Svarbiausia, kad pačios bendruomenės suprastų tokių švenčių prasmę ir reikšmę, nes žmogiškame gyvenime turime ne tik mokėti gerai ir sąžiningai dirbti, bet ir nuoširdžiai švęsti, kad širdis mokėtų vertinti ir dėkoti už visa gera, ką patiriame ir pasiekiame savo darbuose ir gyvenimuose.

Dar kartą noriu pakviesti visus į pagrindinį iškilmių šventimą Čikagos Švento Vardo katedroje spalio 25 d., sekmadienį, 3 val. p. p. ir Mundelein seminarijoje, pagrindinėje koplyčioje, spalio 24 d., šeštadienį, 12 val. p. p.

Kalbino Loreta Timukienė