vyskup

Vyskupas Gintaras Grušas su LR ambasadoriumi JAV ir Meksikai Žygimantu Pavilioniu.

Vyskupas Gintaras Grušas – pas Washington, DC lietuvius


ELVYRA VODOPALIENĖ

Gražią rugsėjo 19 dienos sekmadienio popietę vykome į pirmąsias po vasaros pertraukos lietuviškas šv. Mišias. Mūsų kolonijoje tai didelė šventė. Neturint savos bažnyčios ir lietuvio kunigo, nepaprastai mielavysk nors vienąkart per mėnesį lietuviškai išklausyti šv. Mišias, kurios vyksta Church of Epiphany Georgetown, Washington, DC, o šį sekmadienį šventė buvo dar įspūdingesnė – nes atvykę pamatėme su šypsena mūsų visų belaukiantį vyskupą Gintarą Grušą. Visiems buvo tikra staigmena. Vyskupą atlydėjo jo svainis Kęstutis Čižiūnas, kuris yra kartu ir mūsų lietuvių misijos vadovas. Daug kas atvyko gana anksti, tad turėjome progą su vyskupu Grušu ir pabendrauti. Atėjus šv. Mišių metui, iš salės visi ėjome į bažnytėlę.

Gaila, kad susirinko palyginti mažai žmonių. Tyla gaubė visus susirinkusius pasimelsti ir išklausyti Mišių. Vyskupui atėjus laikyti šv. Mišias, tiktai K. Čižiūnas jam patarnavo. Jis taip pat perskaitė ir šv. Mišių skaitinius. Atliepiamojoje psalmėje išgirdome: „Amžiais Viešpats laikos teisybės, gina reikmes nekaltų prispaustųjų, alkaniems parūpina duonos. Kalinius iš pančių Viešpats vaduoja”; o mes su įsijautimu atsakėme: „Mano siela, Viešpatį garbink!” Tai labai tiko mums, nes tikrai atvykome pagarbinti Viešpatį.

Savo pamoksle vyskupas Grušas taip pat sakė, kad norėdami užsitarnauti Dievo malonę turime neužmiršti ir padėti artimui. O duodamas vargšui pats gauni tą Dievo malonę. Pačios šv. Mišios praėjo labai kukliai ir ramiai, nebuvo nei vargonų muzikos, nei choro, tačiau iš širdies sugiedojome keletą giesmių.

Po šv. Mišių visi rinkomės į salę pabendrauti ir toliau tęsti pokalbį su vyskupu ir pažįstamais. Sigita Naujokaitienė visų susirinkusiųjų vardu pasveikino naujai į vyskupus įšventintą Gintarą Grušą, įteikė dovanėlę ir visų pasirašytą kortelę. S. Naujokaitienė ir jos vyras dr. Saulius Naujokaitis kartu su K. Čižiūnu nenuilstamai dirba šios lietuvių misijos gerovei. Taip ir šį sekmadienį vaišių stalas buvo ne tik papuoštas šv. Marijos paveikslu ir gėlėmis, bet ir įvairiomis maisto gėrybėmis. Visi vaišinosi ir dar ilgai nesiskirstė. Buvo taip pat malonu matyti Lietuvos Respublikos ambasadorių JAV ir Meksikai Žygimantą Pavilionį su žmona ir vaikučiais. Ačiū vyskupui Grušui, kuris, atvykęs trumpam aplankyti savo tėvelių, turėjo laiko aukoti šv. Mišias mūsų misijoje, pabendrauti su atvykusiais. Jo tarti žodžiai ,,Malonė, gailestingumas ir ramybė” palydėjo mus į namus.


vyskup

Sigita Naujokaitienė vyskupui Gintarui Grušui įteikia dovanėlę.

vyskup
Jaunimas su džiaugsmu sveikino vyskupą Gintarą Grušą. Iš k.: Gabrielė Gedo, Alina Naujokaitytė, Pranas Čižiūnas, Diana Howes ir Ginta Remeikytė Gedo. Elvyros Vodopalienės nuotraukos