gost


Po šimto dienų:
 ,,Jeigu vyrai nesusitvarko, reikia moterims tvarkytis...”


STASYS GOŠTAUTAS

Taip juokais ne juokais pasakė pirmoji Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jos pasakyme netrūksta humoro, kuris parodo, su kokiu pasitikėjimu ji yra pasiruošusi valdyti kraštą. Grybauskaitė žino, kad dauguma balsavo už ją (68 proc.), vadinasi, ji turi tos daugumos įgaliojimą ir pasitikėjimą. O tai jai leis daug ką padaryti, nepaisant mūsų nevykusios parlamentinės sistemos. Tai tikrai ne trijų mėnesių entuziazmas. Išrinkta gegužės mėn. valdžią perėmė liepos 12-ąją. Taigi, praėjo šimtas dienų, ir jau galima vertinti jos pasiekimus.

Ką reiškia būti pirmąja Lietuvos prezidente – Grybauskaitė buvo paklausta svečių, susirinkusių New York Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate š. m. rugsėjo 23 d. Ji tučtuojau atsakė: ,,Neskubėčiau taip greitai žadėti kokių išvadų (…). Gabių moterų atsiranda daugiau ir daugiau. Ką daryti, kai vyrai nesusitvarko, reikia moterims tvarkytis, – atsakė prezidentė labai tiesiai, be jokių užuolankų. – Štai finansų ir gynybos ministrės, dabar seimo pirmininkė – tai visos šaunios, gabios moterys, kurios, kas žino, gal padės Lietuvai išeiti iš krizės”. Ne atsitiktinai Lietuvos moterys pradeda pasirodyti kaip rimtos ir sumanios administratorės ir valdytojos.

Prieš mėnesį Lemont per Santaros-Šviesos suvažiavimą visi susirinkę pagerbė ką tik savo dvigubą kadenciją baigusį eiti prezidentą Valdą Adamkų. Pats prezidentas labai atvirai pasakė, kaip jis jaučiasi, įvertino, ką nuveikė ir kur galėjo daugiau pasiekti.
 
Porą savaičių vėliau New York mieste su smalsumu susipažinome su pirmąja Lietuvos prezidente. Ir, reikia pripažinti, susitikti su ja buvo verta. Susitikom su nuostabia asmenybe, kuriai buvo lengva kalbėti, kuri žino, kur eina ir ko nori. Iš pirmo sakinio ji pasirodė drąsi, atvira ir linksma. Nematau jokio reikalo ją vadinti ,,geležine ledi”, o žmogumi, kuris sieks to, kas jai atrodys svarbu. Iš tikrųjų, Grybauskaitė yra labai paprasta. Ji kalba tiesiai, beveik stačiokiškai, be jokių užslėptų minčių. Tai ne tik pirma lietuvė prezidentė, bet ir labai smarki lietuvė. Daug kam padarė įspūdį, kai ji, būsima 53 metų prezidentė, dar tada nepradėjusi eiti savo pareigų, per Dainų Tūkstantmečio šventę užsivilko tautinį kostiumą.

Sugrįžtant prie Adamkaus, visi žinome, koks didelis jis buvo sporto mėgėjas, ypač krepšinio. Atrodo, kad Grybauskaitės mėgiamiausia sporto šaka yra karatė. Kalbinama ,,Financial Times” korespondento Gideo Rachman (straipsnis išspausdintas š. m. spalio 2 d.), Grybauskaitė prisipažino, jog karatė jai padeda sumažinti psichologinę įtampą. (Įdomu, kas laimėtų: ji ar Putin? Kaip žinia, Lietuvos prezidentė yra karatė juodo diržo, o Putin – dziudo juodo diržo savininkas.) Grybauskaitė karatė susidomėjo prieš 10 metų JAV, kai čia dirbo diplomatinėje tarnyboje. Karatė jai yra ne tiek fizinis, kiek protinis sportas – daug energijos išeikvojama bandant nepaliesti ir būti nepaliestai, nepažeistai priešininko. Tai psichologinė kova, kur visa darai, kad tavo priešininkas nepradėtų kovoti su tavimi. Kita vertus, tai ir filosofinė nuostata, padedanti darbe, save disciplinuojant, dorojantis su kasdienine įtampa.
    
Reikia prisiminti, kad Grybauskaitė yra ekonomistė, o tai šiandien labai daug ką reiškia, juk Lietuvai tokios patirties labiausiai reikia. Tuo ji irgi skiriasi nuo Adamkaus, kuris buvo politinis žmogus. Tad Lietuva gavo tai, ko jai šiuo metu labiausiai reikėjo. Esu tikras, kad Grybauskaitės, kaip eurokomisarės, 5 metų patirtis turėtų padėti.

Prezidentė po trumpos viešnagės JT, kur dalyvavo ir pasakė kalbą Generalinės Asamblėjos 64tojoje sesijoje, atvykusi į LR gen. konsulatą, labai aiškiai davė suprasti, kas svarbu Amerikos lietuviams. Jos pirmasis punktas buvo skirtas dvigubai pilietybę: ,,jie turi teisę išlikti lietuviais, nesvarbu, kurioje šalyje gyventų.” Ir pridėjo: ,,Akademiškai kalbant, tai gali privesti prie Konstitucijos pakeitimo, bet gal užteks išleisti naujus ar pakeisti senus įstatymus”. Šiuo metu ji dar nežinanti, kas būtų geriau, bet jau aiškiai matyti, kad ji nebijo bandyti surasti kokią nors išeitį. Adamkus, gal teisingai duotuoju metu, buvo prieš referendumą keisti Konstitucijos straipsnį, apibrėžiantį dvigubą pilietybę. Jis bijojo, kad tauta gali balsuoti prieš ar dėl mažo balsų skaičiaus ar kieto nusistatymo prieš emigrantus referendumas galėjo neįvykti ir būtų buvę dar sunkiau įteisinti dvigubą pilietybę.

Užsienio politika buvo vienas iš Adamkaus kozirių, jis paaiškina, kodėl jam taip gerai sekėsi tarptautinėje plotmėje. Namuose jis visad sulaukdavo neigiamų komentarų ir kritikos. Bet gal tai natūralu, mes visada esame ypač kritiški ir kitiems nedovanojame nė mažiausios klaidelės. Ir Amerikoje Adamkus turėjo/turi mažą grupelę priešų, kurie nepraleidžia progos negailestingai jo sukritikuoti. Kodėl mes tokie netolerantiški?

Kaip ir Adamkus, Grybauskaitė turi nemažą tarptautinį patyrimą, penkerius metus buvusi eurokomisare, ji ne tik turi patirties dirbti su kitais mažais ir dideliais kraštais, bet ir nemažai draugų ir pažįstamų, su kuriais gali pasitarti ir, reikalui esant, net prašyti pagalbos. Viena aišku – baigdama savo trumpą viešnagę New York, ji trumpai drūtai pasakė: ,,Būsiu aktyvi prezidentė. Mane domina viskas, atsakau už viską.” Kiekvieną dieną girdime, kad tautos vadovė ko nors naujo imasi. Šiandien ji kalba apie žvalgybos sistemos pertvarkymą, rytoj – apie neprivalomoss kariuomenės ateitį ir pareigas. Ir visur jos žodis trumpas ir įžvalgus, rodantis, kad ji turi nepaprastų gabumų. Aišku, praėjo tik trys mėnesiai, bet jos pirmieji žingsniai rodo, kad ji nemiega ant laurų ir rimtai nori išjudinti kraštą ir eiti nauja kryptimi. Kad ji padarys klaidų, visi jų padaro, bet ji turi užtektinai proto ir valios rasti išeitį iš pavojingų padėčių. Pavyzdžiui, bus įdomu matyti, ar jai vadovaujant pasiseks išjudinti korupciją. Ateitis parodys. Aišku, rizika visados yra didelė, nes tuos nenaudėlius paliesti visose valdžios srityse yra ne tik pavojinga, bet gali būti ir lemtinga.

Tad nepaisant, kur, kada ir kaip ji mokėsi ir gavo pirmus darbus, Grybauskaitė pasirodė esanti talentinga moteris, sugebanti vadovauti ir valdyti. Jai netrūksta tos nepaprastos energijos, kuri jai padės išsinarplioti iš visų bėdų, kurių, be abejo, ateityje bus. Čia, kaip sakoma angliškai, yra ,,challenge” – reikalauja visų jėgų. Sėkmės!