musichall

Lithuanian Music Hall, 2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134

RUOŠIAMASI LIETUVIŲ NAMŲ MUGEI

Pagal nusistovėjusią tradiciją, kiekvienų metų lapkričio pirmąjį pilną savaitgalį Philadelphia Lietuvių namuose (Lithuanian Music Hall, 2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134) vyksta Lietuvių namų mugė. Šiais metais mugė vyks lapkričio 7–8 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį) nuo vidurdienio iki 6 val. vakaro. Mugės metu atsilankiusius lietuvius ir amerikiečius kaimynus linksmins ,,Lietuviško kaimo kapela” (vadovė Lynn Cox), tautinių šokių grupė ,,Žilvinas” (vad. Estera Bendžiūtė Washofsky), Philadelphia lietuvių choras ,,Laisvė” (vad. Ilona Babinskienė), klounas Čarlis ir kt.

Kelios dešimtys iš Philadelphia ir kaimyninių vietovių atvykusių prekeivių mugėje pardavinės įvairias prekes, pradedant marškinėliais (,,Pabučiuok mane, aš lietuvaitė!”), tautiniais audiniais, juostomis, papuošalais, drožiniais, vaizdo ir garso kasetėmis, užsienio lietuvių spauda, knygomis apie Lietuvą ir lietuvius. Bus galima nusipirkti iš Lietuvos atvežtų įvairių maisto produktų. Mugė – geriausias būdas kiekvienam iš anksto apsirūpinti kalėdinėmis dovanomis artimiesiems. Lietuvių organizacijų stalai rinks lėšas labdarai Lietuvoje, JAV LB registruos norinčius gauti informaciją apie vietinę lietuvių veiklą. Kaip ir anksčiau vykusiose mugėse, eilės drieksis prie kepamų (pasaulyje skaniausių!) bulvinių blynų, kuriuos vieni valgys su grietine, kiti – su obuolių koše. Veiks lietuviškas restoranas, mugėje atsilankiusiems namie keptus pyragus bei tortus siūlys veikianti kavinė. O kur dar lietuviškas alus, įvairūs taurieji gėrimai?!

Mugės rengiamos siekiant sukelti lėšų Philadelphia Lietuvių namų, pereitais metais atšventusių 100 metų sukaktį, išlaikymui. Čia repetuoja tautinių šokių grupės, renkasi daugiausia ,,pirmabangių” palikuonius buriantis ,,Gintaro šaknų klubas”, veikia Gedimino Surdėno vardo Kultūros centras, susirinkimams buriasi mūsų jaunimas bei sportininkai, lietuvių kalba dėstoma suaugusiems, vyksta pagrindiniai lietuviško telkinio renginiai. Pagrindinės pastato išlaikymo lėšos surenkamos svetimtaučiams išnuomojant sales. Salių turima tris, jose telpa 90, 140 ir 300 asmenų.

Deja, JAV ekonominis nuosmukis yra stipriai palietęs ir Lietuvių namus. Per paskutinius 12 mėnesių veik per pusę krito pajamos, gautos nomuojant sales. Praeityje namo pataisymus bei patobulinimus dosniai paremdavo Lietuvių Fondas, tačiau, gerai žinome, kad ir jį yra palietę ,,liesi” laikai. Tikimės, kad Lietuvoje ministro pirm. Andriaus Kubiliaus formuojama užsienio lietuvių veiklai remti komisija atkreips dėmesį į tautinio paveldo pastatų užsienyje išsaugojimą. Gan sparčiai JAV vyskupams ordinarams uždarinėjant lietuvių parapijas, būtina išsaugoti lietuvių kultūrinio paveldo pastatus, tokius kaip Philadelphia Lietuvių namai. Jei neturėsime kur rinktis, stipriai nukentės pastangos išlaikyti lietuvybę.

Šiais metais pagrindinė atsakomybė už mugės ruošą yra patikėta energingajai Esterai BendžiūteiWashofsky. Jos ,,komandoje” darbuojasi Vytas Bagdonavičius, Roma Krušinskienė, Virgus Volertas, Danutė Gedeikienė, Angelė Puodžiūnienė, Albert Mikutis, Gema Kreivėnaitė, Gayle Stepnowsky, Violeta Bendžiūtė, dr. Juozas Kasinskas, Teresė Gečienė, Lisa Blanco, Danutė (Pliuškonytė) ir Vytas Surdėnai bei Artūras Dūdonis. Artūrui visi galime pavydėti jam patikėtos atsakomybės – vadovauti lietuviško krupniko ragavimo stalui ir geriausiojo krupniko premijavimui.

Lietuvių namai abi mugės dienas laukia gausių lankytojų iš Pennsylvania ir kaimyninių New Jersey, Delaware bei New York valstijų. Rengėjai atsilankiusiems užtikrina puikią nuotaiką, skanų maistą, geros rūšies bei reto grožio prekes kalėdiniam apsipirkimui. Atvykimu kiekvienas įgalins lietuviškojo paveldo – Philadelphia Lietuvių namų – tolimesnį išlikimą lietuvių rankose.