zalg

Žalgirio mūšio minėjimo renginiai

Lietuvių filatelistų draugija „Lietuva” ir lenkų filatelistų draugija „Polonus” spalio 15–17 d. Čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje ir Lemonte surengė Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo renginius. Jau penktadienį iš ryto buvo galima apžiūrėti filatelijos, numizmatikos ir knygų parodą, Žalgirio mūšio dioramą. Vakare vyko parodos iškilmingas atidarymas. Renginio dalyvius sveikino Lietuvių filatelistų draugijos pirmininkas Jonas Variakojis, Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Skaistė Aniulienė, Lenkijos Respublikos generalinis konsulas Zygmunt Matynia, Lietuvos garbės konsulas Palm Beach (Florida) Stanley Balzekas, JR., Lenkijos garbės konsulas St. Louis (Missouri) ir Lenkijos filatelistų draugijos pirmininkas Robert Ogrodnik, viena parodos rengėjų, istorikė Violeta Rutkauskienė, iš Vilniaus atvykęs istorikas dr. Romas Batūra, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Saulius Kuprys, kuris taip pat vedė atidarymo renginį ir kt. Sveikinimus atsiuntė Illinois valstijos gubernatorius Pat Quinn ir Čikagos miesto meras Richard Daley.

Šeštadienį paskaitas skaitė dr. Robertas Vitas („Sun Tsu, Machiavelli, Clausewitz ir Akvinietis: karo filosofijos ir Žalgirio mūšis”, anglų k.), dr. Romas Batūra („Lietuvos 250 metų gynybinis karas su Kryžiuočių ordinu ir Žalgirio mūšis kovos so totorių Aukso Orda kontekste”), dr. Wiliam Urban („Grunvaldas / Žalgiris šiandien”); Jonas Vainius (Čikaga) dalijosi įspūdžiais iš kelionės Žalgirio mūšio šventėje Lenkijoje.

Sekmadienį vyko susitikimai, pokalbiai, dr. R. Batūra dar diskutavo su klausytojais. Renginio uždarymo metu, per pokylį, aktyviausi parodos rengėjai ir dalyviai buvo apdovanoti proginiais atminimo medaliais.

Šie renginiai rodo, kad lietuviai ir lenkai gali prasmingai paminėti bendrus istorinius įvykius.

G. M.

zalg

zalg

zalg

zalg

zalg

zalg
Jono Kuprio nuotraukos