Vyskupą Ansą Trakį prisimenant


LAIMA APANAVIČIENĖ
trakis
Spalio 31-oji – Reformacijos šventė – tai diena, kai galime prisiminti penkis reformacijos principus: tikėjimą, malonę, Jėzų Kristų, Šventąjį Raštą ir garbę vienam Dievui. Tėviškės parapijos tikintieji š. m. Reformacijos šventę ruošiasi pažymėti spalio 30 d., sekmadienį. Iškilmingų pamaldų metu (pradžia 11:30 val. r.) bus prisimintas prieš 25-ius metus Amžinybėn netikėtai iškeliavęs evangelikų liuteronų vyskupas Ansas Trakis, šios parapijos įsteigėjas ir jos klebonas.

Vyskupas A. Trakis gimė 1912 m. birželio 2 d. Kuršelių kaime, Trušelių valsčiuje, Klaipėdos apskrityje pasiturinčių ūkininkų Trūdės Baltrytės ir Miko Trakių šeimoje. Gausiame vaikų būryje jis – septintas vaikas.

 Anso tėvas buvo sakytojas – liaudies pamokslininkas, pasižymėjęs puikia iškalba. Gal tėvo pavyzdys nulėmė jaunojo Anso gyvenimo kelio pasirinkimą? 1934 m. baigęs Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje, išvažiuoja į Kauną studijuoti teologijos mokslų Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Po poros metų mokslus tęsia Šveicarijoje, Bazelio universitete, kur toliau gilinasi į teologiją ir filosofją. 1940 m. liepos 28 d. Tauragėje ordinuojamas kunigu. Pastoracinį darbą dirbo Tauragės ir Šilalės evangelikų liuteronų parapijose.

Deja, kaip ir daugeliui kitų to meto kraštiečių, jam teko trauktis iš Lietuvos. Karo metu ir po jo kunigas A. Trakys tarnavo žmonėms politinėse ir karinėse stovyklose, dirbo pastoracinį darbą Wunsiedel, Bamberg (Bavaria, Vokietija), Schweinfurt (Vokietija) lietuvių pabėgėlių stovyklose.

Jau nuo 1946 m. pradžios Vokietijoje buvo įsikūrę daugybė lietuviškų liuteronų evangelikų parapijėlių, tad nieko keisto, kad 1946 m. lapkričio 9–10 d. Lebenstedt (Vokietija) mieste 62 tų parapijų atstovai susirinko į pirmąjį sinodą. Sinodas išrinko vyriausią bažnyčios tarybą ir įkūrė Išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčią. 1948 m. A. Trakis – šios Bažnyčios tremtyje vicesenjoras.

Bet vėjai pučia gyvenimo laivo bures tolyn. 1951 m. A. Trakis iš Vokietijos persikėlė į JAV, ir iš karto ėmėsi veiklos – Čikagoje įsteigė lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapiją, kuriai pats ėmė vadovauti. Nepamiršdavo ir kitų parapijų – patarnavo Montreal, Toronto (Canada), Collinsville, IL, Detroit, MI, Cleveland, OH parapijose, steigė lietuvių evangelikų liuteronų parapijas įvairiuose Amerikos ir Kanados miestuose. 1955–1957 m. dėstė sistematinę teologiją Augustana Theological Seminary, Rock Island, IL.

1984 metais A. Trakis buvo ordinuotas vyskupu.

Jaunystėje – „Aušros” moksleivių draugijos valdybos narys, dirbęs universiteto choro, studentų sąjungos valdybose, nuo 1949 m. evangelikų skautų vyriausias dvasios vadas (Skautų sąjunga jo darbus įvertino ,,Lelijos” ir ,,Geležinio vilko” ordinais). Kun. A. Trakis puikiai suprato, kad parapijon reikia burti jaunimą. Jo įkurtoje Tėviškės parapijoje išsivystė gyva veikla su šeštadieninėmis mokyklomis, chorais, orkestrais. A. Trakis nemažai prisidėjo prie Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos įsteigimo.

Daug jėgų jis atidavė ir BALF’o organizacijai (buvo direktorius ir centro valdybos vicepirmininkas), buvo matomas JAV LB Lietuvių Bendruomenėje, nemažai laiko skyrė Mažosios Lietuvos draugijai.

Traukdamas didžiulį darbų vežimą, A. Trakis dar rasdavo laiko ir aktyviai bendradarbiavo spaudoje. Nuo 1951 m. pabaigos iki 1955 m. A. Trakis redagavo „Evangelikų žodį”, dar Vokietijoje įsteigtą laikraštį. 1952 m. kartu su bendraautoriais paruošė ,,Palydovą lietuviui evangelikui svetur”, 1957 m. paruošė ir redagavo ,,Evangelikų giesmyną su maldomis”.

A. Trakis buvo šeimos žmogus, kartu su žmona Adele užaugino sūnų Martyną.

Prabėgo 25eri nuo a. a. vyskupo Anso Trakio mirties. Jo įsteigta Tėviškės parapija persikėlė į kitas patalpas (šiuo metu nuomojamos patalpos bažnyčioje, įsikūrusioje Western Springs, IL miestelyje), vyresniesiems iškeliavus į Amžinybę, jų vietą užėmė jaunesni. Tačiau vyskupo vardas parapijiečių neužmirštas. Jo pasėtų gėrio sėklų daigeliai stiebiasi ir, reikia manyti, prasiskleis gražiais žiedais.

Kviečiame visus spalio 30 d., sekmadienį, atvykti į iškilmingas vyskupo Anso Trakio 25ųjų metinių paminėjimo pamaldas Tėviškės parapijos bažnyčioje, 5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558. Tel.: 708-567-9044 (kun. L. Miliauskas); parapijos internetinė svetainė www. teviske.org