scouts

ASS  85 m. jubiliejinėje metinėje šventėje korp. Vytis ir ASD vėliavos. Prie vėliavų iš k.: fil. Kęstutis Ječius, fil. Ričardas Chiapetta, fil. Jonas Variakojis, t.n. Audra Brooks, fil. dr. Renata VariakojytėStaniškienė ir fil. Rima Sabaliauskienė.


Neeilinė Akademinio skautų sąjūdžio metinė šventė

FIL. ANTANAS PAUŽUOLIS

Skautiškos veiklos metai vėjo greitumu slenka į tolumas, jų vietą pamažu užiima naujais sumanymais pasipuošusi jaunoji karta. Kadaise poetas Maironis rašė, kad ,,Naujos idėjos – darbas ne vaiko… Nesulaikysi naujo kilimo, nors jį pasveikint tau ir baisu… Stokim į darbą, kaip milžinai... Ginkim, ką mūsų proseniai gynė, žadinkim brolius meile drąsia.”

Prasmingi poeto žodžiai, gal davę įkvėpimo jaunimui veikti ir įkurti naują akademinę skautišką organizaciją ir pavadinti ją Akademiniu skautų sąjūdžiu, išsilaikiusią net 85 metus. Sulaukti organizacijai šio amžiaus reikėjo įdėti daug pastangų, jaunatviškos energijos ir noro dirbti skautijos ideologijos platinime.

Akademinio skautų sąjūdžio (ASS) Filisterių skyriaus valdyba, vadovaujama darbščios pirmininkės vs. fil. Jolandos Kerelienės, padedant talkininkėms, kas metai suruošia ASS įsteigimo metinių paminėjimą. Šiais metais jis buvo suruoštas spalio mėn. 9 dieną Carriage Green Country Club, Darien, IL.

Paminėjimo iškilmėms vadovavo dr. Vilija Kerelytė, einanti ASS Čikagos Filisterių skyriaus valdybos vicepirmininkės pareigas.

Susirinkusius svečius ir filisterius pasveikino Filisterių skyriaus valdybos pirmininkė vs. fil. Kerelienė, dėkodama susirinkusiems ASS nariams ir draugams, atvykusiems atšvęsti 85 metų jubiliejaus, kurio nedaugelis organizacijų sulaukia. Tai meilės parodymas skautiškai ir akademiškai veiklai.

Jubiliejaus proga Filisterių skyriaus valdyba gavo sveikinimus iš: ASS, Centro valdybos vardu sveikino vs. fil. Svajonė Kerelytė, einanti vicepirmininkės pareigas. Gražiai susirinkusius pasveikino vs. fil. Leonas Maskaliūnas, Vydūno skautų fondo Tarybos pirmininkas. Džiugu, kad mūsų nepamiršo ir Skautų sąjungos tarybos pirmininkas vs. fil. Gintautas Taoras, atsiuntęs gražų sveikinimą, padėkojęs už akademikų indėlį į draugovių ir tuntų veiklą.

Musteikių šeima (per Vydūno jaunimo fondą) yra įsteigusi fondą mirusios dukters Gražinos Musteikytės atminimui, mirusiai dar pačioje jaunystėje, ir teikia stipendiją studijuojančiai studentei. Šiais metais ji buvo paskirta Julijai Ozers, Sigito ir Janinos Miknaičių anūkei, studijuojančiai grafiką University of Illinois at Chicago.

Šių metų iškilmingame paminėjime pasigesta naujų narių. Stojant į Korp. Vytis ir Akademinę skaučių draugovę, pastebima susižinojimo stoka, per mažai žinių teikiama tuntams apie akademikus skautus, be to, daug skautiško jaunimo studijuoja tolimuose universitetuose ir darosi sunku paruošti juos tapti nariais.

Yra priimta, kad šio iškilmingo suėjimo metu renkamos naujos valdybos kitų metų veiklai. Valdybų sudėtis bus paskelbta vėliau „Draugo” dienraštyje ir skautiškoje spaudoje.

* * *

Šio susibūrimo svarbiausias tikslas buvo paminėti ASS įsikūrimo ir gyvavimo jubiliejų. Tą užduotį labai vykusiai atliko vs. fil. Zita Rahbar, specialiai atvykusi net iš tolimos California valstijos. Prieš tai ji yra ėjusi ASS valdybos pirmininkės pareigas ir vadovavusi Akademikų stovyklai Devintoje tautinėje stovykloje.

Sesė Zita trumpai papasakojo apie ASS įsteigimą, jo plėtojimąsi metams bėgant, atvedusį iki šių laikų. Nepriklausomoje Lietuvoje skautiška veikla buvo platokai paplitusi, ir nemažas skaičius besimokančio jaunimo gimnazijose dalyvavo skautuose. Pradėjus studijas universitete, radosi tuštuma tolimesniam skautiškos ideologijos gvildenimui, nors to meto universitete veikė kelios ideologinės organizacijos.

Susidariusi kelių asmenų grupė, kuri skautavo gimnazijose, kreipėsi į Kaune veikiantį Vytauto Didžiojo universiteto rektorių su prašymu įsteigti Akademikų skautų draugovę. Leidimas buvo gautas 1924 metų spalio mėn. 9 dieną. Ši data ir yra Akademinės veiklos pradžia, nusitęsusi net iki šių dienų. Organizatoriai išgyveno daug audrų, kol jų veikla nusistovėjo. Tai įvyko apie 1934 metus.

Jauna, gyvastinga organizacija negalėjo užsidaryti ir likti nepastebėta. Ji išvystė tautinę, akademinę ir skautišką veiklą. Buvo visuomenės gerbiama. Nepalaužė jos nei okupacijos, nei karai ar emigracija. Ji prisitaikė prie laiko pokyčių, nepametusi skautiškos ideologijos dėsnių: tarnauti Dievui, Tėvynei, Artimui.

Neramumų sūkuryje, palikus Tėvynę ir atsidūrius už Lietuvos ribų, dar karui siaučiant, akademinis jaunimas nepalūžo, bet vėl būrėsi naujai veiklai. Vokietijoje buvo atkurtos Akademinės organizacijos, veikusios tol, kol prasidėjo naujoji emigracija į užjūrio kraštus. Šitas laikotarpis nors ir trumpas, buvo labai gyvastingas, davęs akademiniam jaunimui laiko kurti ateities vizijas.

Galutinai įleidus šaknis į naująją žemę, sustiprėjo ir akademinė – skautiška veikla. Padidėjo ir studijuojančių skaičius. Vyresnieji vadovai stengėsi į savo organizaciją įtraukti kuo didesnį skaičių studijuojančioskautiško jaunimo. Atsivėrė nauji veiklos plotai.

Seniesiems veikėjams išeinant į Amžinybę, studijuojančiam jaunimui išsisklaidžius po Amerikos universitetus, sumažėjo galimybė artimiau bendradarbiauti. Todėl sumažėjo ideologinis ir tradicijų išlaikymo pasiruošimas. Gal jis nėra toks, koks buvo kūrimosi laikotarpiu, bet jis dar gana gyvastingas.

Norint susisiekti su pasklidusiais buvusiais skautais, norinčiais įsijungti į Akademinę veiklą, naudojamasi internetu. Šį susisiekimo būdą gerai išvystė vs. fil. Rahbar. Tokiu būdu ji jau paruošė 14 sesių ir brolių, kurie devintoje Tautinėje stovykloje Akademikų pastovyklėje davė pasižadėjimą įstodami į senjorus ir tikrąsias nares. Geras įrodymas, kad ši priemonė yra veiksminga.

Sesė Vilija, padėkojusi sesei Zitai už įdomų ir išsamų pranešimą, pakvietė kun. vs. fil. Antaną Saulaitį, SJ palaiminimo maldai ir pakvietė visus dalyvius pabendrauti.

Bendravimo metu, besistiprinant patiekalais, visus linksmino muzikantas Algimantas Barniškis, panaudojęs dr. fil. V. Kerelytės dainas, įdainuotas į kompaktinę plokštelę. Šią skautiškų dainų plokštelę išleido Čikagos filisterių skyrius, pažymint 85 metų jubiliejų nuo ASS įsteigimo.

Meninę programą atliko tautinių šokių vienetas ,,Suktinis”, vadovaujamas Vidmanto Strižigausko ir Monikos Adomaitytės. Ansamblis pašoko šokius: ,,Anės polka”, ,,Vakaruškos”, ,,Gumbinė”, ,,Agotėlė” ir ,,Klumpakojis”. Šoko: Monika Adomaitytė, Vilma Martin, Indrė Petrauskaitė, Giedrė Elekšytė, Kernius Miežlaiškis, Linas Umbrasas, Deividas Pranckevičius ir Vidmantas Strižigauskas. Reikia pasidžiaugti, kad šio vieneto vadovai ir šokėjai yra neseniai atvykę iš Tėvynės Lietuvos.

Akademinio skautų sąjūdžio nariai ir jų svečiai yra dėkingi Čikagos filisterių skyriaus valdybai, pirmininkei sesei J. Kerelienei už Jubiliejinio paminėjimo suruošimą ir kultūringai praleistą vakarą, besidžiaugiant gražiai atlikta menine programa.

scouts

Vydūno fondo valdybos nariai su fil. Gražinos Musteikytės vardo stipendijos laureate Julyte Ozers. Stipendija buvo įteikta ASS metinės šventės metu. Iš k.: fil. Leopoldas von Braun, fil. Jūratė Variakojienė, pirm. fil. prof. Vytautas Černius, t.n. Julytė Ozers, fil. Algirdas Marchertas ir fil. Vida Brazaitytė.

scouts

Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriaus valdyba suruošusi ASS 85 metų jubiliejinę metinę šventę. Iš k. filisteriai Erika Brooks, Danguolė Bielskienė, pirm. Jolanda Kerelienė, dr. Vilija Kerelytė, Birutė Vilutienė, Aušrelė Sakalaitė ir Jonas Variakojis. Dr. Vinco Staniškio nuotraukos