wash

Prie registracijos stalo (iš k.): Ramutė Aidienė ir Asta Banionytė. Muzikas Juozas Sujetas džiugino svečius. E. Vodopalienės nuotraukos

Washington Lietuvių Bendruomenės gegužinė


ELVYRA VODOPALIENĖ

Nuostabiai gražų rugsėjo 19 d. sekmadienį Washington LB surengė jau tradicija tapusią metinę gegužinę. Gavę pakvietimą ne tik internetu, bet ir gražiai su informacija paruoštą geltoną kortelę paštu, su malonumu vykome į šį renginį. Gegužinė, kaip jau daugelį metų, vyksta Seneca Creek State parke, Gaithersburg, Maryland, Washington, DC priemiestyje. Tai didžiulis 7,000 akrų parkas, į kurį suvažiuoja ne tik bėgikai, vaikščiotojai, bet ir visos šeimos pasidžiaugti šio parko gražia gamta, ežeru ir paviljonais.

Sustojus prie parko vartų, mus pasitiko simpatiška parko tarnautoja ir nurodė, kur vyksta lietuvių gegužinė. Nuvykus į nurodytą vietą, jau iš tolo matėsi gana daug automobilių. O prie registracijos staliuko mus sutiko Asta Banionytė ir Ramutė Aidienė, kurios ne tik pardavinėjo pietų bilietus, bet ir rinko LB metinį nario mokestį.

Atėjus į paviljoną, kuriame jau matėsi prie stalų susėdę ir pietaujantys svečiai, girdėjosi akordeono muzika – grojo ir dainavo Juozas Sujetas. Mus pasitiko ir šiltai su šypsena pasveikino Washington LB pirmininkė Danelė Vidutienė ir pakvietė vaišintis skaniai pagamintais patiekalais. Ir tikrai, pasisveikinę su draugais ėjome prie maistu apkrautų stalų, kur vaišinomės kopūstais, bulvėmis, keptomis dešromis ir gražiai LR ambasadoriaus žmonos Pavilionienės supjaustyta lietuviška duona. Vaikučiai galėjo pasisotinti dešrelėmis ir bandele. Vyriausias dešrų ir dešrelių kepėjas Dennis Meižys nenuilstamai dirbo prie karštos ugnies. Gardumynų stalą puošė sunešti pyragai, pyragaičiai ir kiti saldumynai, taip pat arbūzo riekelės.

Atsigaivinti galėjai ragauti vyno, sunkos bei visų mėgstamo lietuviško alaus, kurį padovanojo LR ambasada. Gėrimų stalą tvarkė advokatas Audrius Kirvelaitis. Atrodo, kad ne tik LB valdybos nariai dirbo kaip bitutės, kartu dirbo ir Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos tėveliai, mokytojai ir draugai. Gegužinės pelną LB pasidalija kartu su Kristijono Donelaičio lituanistine mokykla. Buvo tikrai smagu matyti, kaip jauni žmonės dalyvauja LB veikloje kartu su lituanistinės mokyklos tėvais ir mokytojais. Buvo ir lituanistinės mokyklos vedėja Ilona Verbušaitienė, kuri padėjo paruošti paviljoną, taip pat ir buvusi lituanistinės mokyklos vedėja Angelė Bailey, atvažiavusi anksčiau sutvarkyti stalų. Rimas Čikota ir Nerija Orentienė visaip prisidėjo prie gegužinės sėkmės ir tvarkos jai jau pasibaigus, nes pagal parko taisykles viskas turi būti sutvarkyta, kiekviena šiukšlelė išvežta.

Tradiciškai vyko ir loterija, kur buvo galima laimėti lietuviško alaus. Taip pat galėjai nusipirkti ir lietuviškos duonos. Sporto entuziastai energiją liejo tinklinio aikštelėje, o vaikučiai šūkavo šokinėdami išpūstoje ,,mėnulio palapinėje”. Visiems buvo smagu laiką praleisti lietuviškoje aplinkoje ir miško apsuptame paviljone. Pabuvę keletą valandų ir padėkoję LB pirmininkei Vidutienei važiavome namų link. Nors kelias buvo tolimas, tačiau akordeono garsų muzika, mieli draugų veidai lydėjo mus, ir džiaugėmės, kad Washington LB kartu su Kristijono Donelaičio lituanistine mokykla dar ruošia tokias smagias gegužines. Galima tik pasakyti ačiū rengėjams ir visiems, kurie prisidėjo prie šių metų gegužinės.

wash
Audrius Kirvelaitis su dukrele ir Washington LB pirmininke Danele Vidutiene džiaugiasi gegužinės pasisekimu.