Pavykusi provokacija


DALIA CIDZIKAITĖ

Praėjusio mėnesio viduryje internetu atskriejusi žinutė apie Baltimore lietuvių rengiamą pokalbį-diskusiją dėl Lietuvių namų (LN) ir jų veiklos pa/gyvinimo patraukė ne vien mano dėmesį – rugsėjo 21 dieną, penktadienį, į Baltimore LN Klevo salę, į diskusiją ,,Atgaivinkime Lietuvių namus” susirinko nemažas būrys šiems namams neabejingų žmonių.
Paprastai diskusijos rengiamos, kai iš/ky/la kokia nors problema, kai reikia spręs//ti klau/simus, į kuriuos lengvų atsakymų ne/tu/rima. Ne ki/taip atsitiko ir su diskusija dėl LN. Nors po įvy/kusios diskusijos telefonu kalbintas Bal/timore LN valdybos pirmininkas Gintaras Bu/kauskas sakė, jog mintis surengti diskusiją kilo spontaniškai, ta/čiau tokios diskusijos būtinybė, atrodo, brendo jau kuris laikas. Ne viename šį pa/va/sarį naujai subur/tos LN valdybos posėdyje pa/si/girsdavo balsų, jog LN nieko nevyksta, jog vi/suomeninė-kultūrinė veikla yra apmirusi. Su/reng/ti diskusiją paskatino ir tai, kad į naują valdybą at/ėjo trys nauji nariai, kuriems, LN val/dybos pir/mininko teigimu, ,,tikrai iškilo daug klau/simų dėl LN veiklos”. Tad vieną dieną nu/skam/bėjus pasiū/lymui surengti pokalbį-diskusiją, Bu/kauskas nesi/priešino.
\
Pasak valdybos pirmininko, buvo svarbu iš/siaiškinti, kodėl žmonės neateina į LN, kas yra da/roma blogai ir ar galima būtų padėtį pataisyti. Ne ma/žiau svarbu buvo ir noras atsinaujinti bei eiti koja kojon su šia diena. Tiesa, pats Gintaras, LN valdyboje dirbantis jau aštuonerius metus, ne/slė/pė, jog jis ir be diskusijos žinojęs tikrąsias dabar/tinės padėties LN priežastis. ,,Bene svar/biausia prie/žastis, kodėl viskas apmirė, yra tai, kad su/mažėjo organizacijų, – teigia Bukauskas. – Su/men/kėjus jų veiklai, sumažėjo ir žmonių, be/si/lan/kan/čių LN.” Todėl šiuo metu tikrovė yra tokia, kad, išskyrus didžiuosius renginius, tokius kaip Lie/tuvos nepriklausomybės šventė ar vieno kito po/litiko iš Lietuvos sutikimas bei koncertas, LN iš tie/sų niekas nevyksta. O visi kažko nori, kažko ti/ki/si, pastebėjo Gintaras. Teisybės dėlei reikia pa/stebėti, jog su panašia dilema susiduria ne viena JAV lietuvių organizacija.

Tad ko pageidavo diskusijos dalyviai? Pasiū/ly/mų, kurie buvo surašyti net į tris puslapius, po/kal/bio metu išgirsta didžiausia įvairovė. ,,Deja, kai ku/rie jų buvo skirti ne valdybai, kaip antai rengti šaškių-šachmatų turnyrus ir kt.”, – mano susi/do/mėjimą ataušina Gintaras, pridūręs, jog netrūko ir keistų siūlymų. Tarp tokių mano pašnekovas įvar/dijo siūlymą LN įrengti skelbimų lentą, kurioje bū/tų skelbiama apie siūlomus darbus, par/duo/damus namus, kitų lietuviškų bendrovių paslau/gas. ,,Tu/rint omenyje, kad LN beveik visą savaitę yra už/da/ryti, toks pasiūlymas skamba keistai”, – pako/men/tavo Bukauskas. Buvo siūloma rengti šo/kius bei mais/to gaminimo pamokas (,,Siūlė, bet nie/kas nepasisiūlė rengti”, – pastebėjo Gintaras).

Dar vienas pasiūlymas buvo susijęs su baru, kuris turi leidimą aptarnauti LN narius. Valdyba bu/vo raginama bendradarbiauti su kitais barais, restoranais, gal net tapti sporto baru. ,,Mums tai netinka, – sakė LN valdybos pirmininkas, nes pa/gal įstatymus LN negali aptarnauti žmonių iš gat/vės, tik svečius.” Beje, LN baras šiuo metu veikia tik penktadieniais. Prieš dvejus metus jis dirbo dvi die/nas, bet pamačius, kad žmonės nesirenka, nu/spręs/ta sugrįžti prie vienos darbo dienos.

Nemažą skaičių pasiūlymų Bukauskas pris/kyrė gerų pasiūlymų grupei, kuriems įgyvendinti, deja, bent jau kol kas trūksta žmonių. Štai pasiū/lymas steigti lietuvių meno galeriją yra geras, bet kažkas turi užmegzti ryšius su lietuviais meni/nin/kais ir galerijomis, turi pradėti tuo rūpintis. Yra noras rengti sudėtingesnius projektus (parodas, dirbti su vaikais), bet ir čia reikia žmonių, pastebi ma/no pašnekovas. Be to, dėl žmonių trūkumo ne/re/tai nukenčia ir LN veiklos kokybė.

Vis dėlto susitikimo nebūta bergždžio. Nu/skambėjo ir keletas vertingų bei – svarbiausia – įgy//vendinamų pasiūlymų. Vienas iš jų – LN ir jų lankytojams daugiau bendrauti tarpusavyje, ne/sikratant ir interneto siūlomų galimybių, pvz., „Face/book”. Pageidauta labiau vartoti ir anglų kal//bą. (,,Stengiamės”, – sakė LN valdybos pir/mi/nin/kas.) Pasigesta ir lankstinukų su informacija apie LN veiklą bei istoriją. Tai, pasak Bukausko, labai gera pastaba, mat tokie lanks/ti/nukai tikrai niekada nebuvo sukurti. Yra kur pa/sistiebti ir LN lan/kytojus supažindinant su juose veikiančiomis, tiesa, šiuo metu ir negau/siomis, lietuviškomis or/ga/nizacijomis. ,,Mes nie/kad ne/iškėlėme į viešumą visų namų veiklos, ne/pa/ro/dėme žmonėms, ką jie veikia”, – pripažįsta Gin/taras.

Bene labiausiai valdybą sudomino pa/siūlymas atgaivinti metinius pokylius. ,,Man ir pačiam norėtųsi tokiuose baliuose da/ly/vauti”, – pri/sipažino Gintaras, nese/niai vartytose archyvinėse LN metinių po/ky/lių nuotrau/kose matęs dailiai apsiren/gu/sius Baltimore lietuvius.

Nors susitikimo metu netrūko ir skep/tiškai nusiteikusių lietuvių, kurių daugu/ma, pasak Gintaro, priklauso antrajai lietu/vių imi/grantų bangai, diskusija baigėsi gera nuotaika. Dar daugiau, pasak valdy/bos pirmininko, pirštais vie/nam į kitą ne/badant buvo pasiskirstyta, kas už ką bus atsa/kin/gas. Būsimuose planuose yra LN vi/daus sutvarky/mas, jo pagražinimas (tiesa, val/dy/bos pirmininkas pastebi, jog seno pastato vidus, jo apgailėtina iš/vaizda nė kiek neužkliūna senie/siems lietuviams, o štai neseniai į šalį atvykę lie/tuviai tai iškart pastebi), apatinėje salėje ruošia/masi sutvarkyti grindis, taip pat nupirkti mokė/jimo kortelių skai/tytuvą, kuris pravers bare. Tai vis projektai, kurie pareikalaus ne tik nemažai pi/nigų, bet ir prakaito. ,,Tie, kurie įsivels į tai, pa/matys, jog numatytų dar/bų atlikimas nėra lengvas dalykas – čia neužtenka parašyti kompiuteriu vie/ną ar du pasiūlymus”, – ilgamete patirtimi dalijosi valdybos pirmininkas.

Bukauskas įvykusią diskusiją laiko pavyku/sia. ,,Aš ją laikau provokacija, – juokavo jis. – Dar prieš jai įvykstant, sulaukiau tiek daug klausimų, kas čia bus ir pan.” LN valdybos pirmininkas pasi/džiaugė, jog nors dalis diskusijos dalyvių ne kartą yra pagalvoję ir net garsiai prasitarę apie LN par/da/vimą, siūlydami vienytis su Washington, DC ben/druomene ir statyti naują centrą tarp JAV sos/tinės ir Baltimore, diskusijos metu pardavimo klau/si/mas nebuvo iškeltas. Ir tai Bukauskas laiko geru ženklu: ,,Susitikimo tikslas nebuvo priimti sprendimą, ar LN parduoti, bet buvo siekiama nu/spręsti, kaip pagyvinti namų veiklą.”

LN valdybos pirmininkas nežada diskusijos metu išsakytų pasiūlymų nukišti į stalčių. Jo vadovaujama valdyba artimiausiame posėdyje atidžiai peržiūrės pasiūlymų sąrašą, išbrauks ne/įgyvendinamus projektus ir pasižymės tai, kas realu ir įvykdoma, bei paskelbs rezultatus visuo/menei. Tai mažas, bet labai svarbus žingsnis, ieš/kant kelių, kaip atgaivinti LN ir vėl pradėti burti kadaise buvusį veiklų Baltimore lietuvių telkinį.