LR garbės konsulės dovana JAV sostinės Nacionalinei katedrai


Šių metų spalio 16 d. Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavi/lionis ir LR garbės konsulė Phila/delphia Krista Butvydas Bard Wash/ington Nacionalinei katedrai visų lie/tuvių vardu
įteikė dovaną – K. But/vydas Bard sukurtą paveikslą „Ale/liuja”. Pasak garbės konsulės, ,,Vienu metu Lietuva buvo žinoma visame pa/saulyje kaip šalis, kuri priėmė visų ti/kėjimų žmones, ir buvo tikros to/le/ran/cijos ir įvairių tautų bei tikėjimų ben/dradarbiavimo pavyzdys. Mūsų kraš/tas vėl gali vesti pasaulį taikos taku ir Dievo vardu.”

Nors, kaip sako K. Bard, Washington Nacionalinė katedra oficialiai priklauso Epis/kopalų Bažnyčiai, tačiau
ji yra atvira visoms religijoms. ,,Joje vietą randa visų tautų ir tikėjimų meno kūriniai, kurie yra savotiškos maldos. Mano nuomone, tarpreliginis bendravimas yra labai svarbus, ypač jei norime taikos pasaulyje”, – įsitikinusi garbės konsulė, dailininkė K. Bard.

Paveikslas ,,Aleliuja” yra dalis K. Bard parodos ,,Šventi žodžiai”, š. m. gegužės 3 d., Amerikoje
švenčiamos kaip Nacionalinė maldos diena (National Day of Prayer), atidarytos LR ambasadoje Washington, DC. Paroda yra metafizinių darbų ant po/pie/riaus serija, meditacija, raginanti žiūrovą apmąstyti dvasinius dalykus. Daugiau apie tai: http://www.kristabard.net

Tą pačią dieną JAV sostinės Nacionalinėje katedroje visuomenei buvo parodytas kitas K. Bard paveikslas ,,The Names of God”. Jis katedros centre ,,Center For Prayer and Pilgrimage” kabėjo iki praeitos savaitės. Šiandien šį kūrinį iki sausio mėnesio galima pamatyti LR ambasadoje Washington, DC. Iš ten paveikslas keliaus į LR garbės konsulės sūnaus gimnaziją Maine valstijoje, kur bus pakabintas gimnazijos koplytėlėje.


Paveikslą įteikė LR ambasadorius JAV Ž. Pavilionis ir LR garbės konsulė K. Bard (d.).