detroit
Solistė Irena Milkevičiūtė ir „Vaivoros” ansamblio nariai. Jono Urbono nuotraukos

Detroit lietuviai užbaigė
Lietuvos vardo 1000-mečio šventimą 

JONAS URBONAS

Wayne State University Lietuvių kambario komiteto suruoštu nuostabiu Lietuvos liaudies instrumentų ansamblio „Vaivora” ir solistės Irenos Milkevičiūtės koncertu Detroit užbaigė Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimą. Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti Detroit turėjome tris renginius.

Atnaujinamas Lietuvių kambarys

Pirmasis renginys įvyko pačiame Wayne State University – Manoogian pastate, kur yra įsikūrę lietuvių bei kitų daugiau nei 15 tautų tautiniai kambariai. Vasario 2 d. Lietuvių kambario komitetas iš naujo pristatė dabartiniam Detroit lietuvių telkiniui 1968 metais Vasario 16os proga oficialiai atidarytą Lietuvių kambarį bei planus atnaujinti šį Kambarį, nepamirštant Lietuvos istorinės praeities, kuri pavaizduota kambaryje esančiuose paveiksluose, ir pristatyti atgavusią laisvę dabartinę Lietuvą. Tuo tikslu buvo pradėtas aukų vajus Kambariui atnaujinti.

Ta proga komitetas išleido ženkliuką, panašų į Lietuvos tūkstantmečio ženkliuką, kur raitelis joja į kairę – rytus, kaip oficialiai visur vaizduojamas Lietuvos herbas Vytis, o ne į dešinę – vakarus, kaip kad tokį raitelį vaizduoja gudai. Renginio metu buvo paaukota porą tūkstančių dolerių.

Paskaita ir kryždirbystės paroda

Antras Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtas paminėti renginys Detroit buvo suruoštas JAV LB Detroit apylinkės ir Michigan apygardos vadovybių balandžio 18–19 dienomis. Atvyko istorikas, prof. dr. Bronius Makauskas, kuris savo paskaitose gana akademiškai pristatė Lietuvos istoriją nuo gilios praeities iki šių dienų.

To pat renginio rėmuose iš Lietuvos buvo atvežta kryždirbystės rodinių paroda, kurią į Detroit atvežė JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Dalė Lukienė. Šis renginys vyko dvi dienas Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos patalpose.

Šeštadienis prasidėjo su parodos atidarymu, susipažinimo vakarone, o ir sekmadienį pasibaigė pamaldomis šventovėje ir akademija kultūros centre. Tai buvo tikrai aukšto lygio renginys.

Po šių renginių nemažai detroitiečių keliavo į Lietuvą dalyvauti Lietuvoje rengiamuose renginiuose, skirtuose Lietuvos vardo tūkstantmečiui.

Paskutinis renginys – koncertas

Na, ir paskutinis renginys Detroit įvyko š. m. spalio 11 d. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centre. Jį, kaip jau minėjau, suruošė Wayne State University Lietuvių kambario komitetas.

Kadangi pats priklausau Wayne State University Lietuvių kambario komitetui, susidėjęs fotoaparatus ir įvairias įrašinėjimo priemones Dievo Apvaizdos parapijoje atsiradau 10 val. ryto. Atvykęs pamačiau čikagietę Aušrelę Sakalaitę. Nustebau ir užklausiau, kaip ji čia atsiradusi. Ji pasisakė atvežusi iš Čikagos „Vaivoros” ansamblio narius ir solistę Ireną Milkevičiūtę. Susipažinome.
A. Sakalaitė prasitarė, kad jie iš Čikagos išvažiavo 4 val. ryto ir yra alkani, prašė pasirūpinti, kad juos pavalgydintume. Arvydas Vavilionis, ilgai nelaukdamas, juos nusivežė į artimiausią valgyklą.

Salėje suskaičiavau 17 gražiai papuoštų stalų. Pasitikrinęs, kad tik aštuoni stalai buvo užsakyti iš anksto, truputį susirūpinau, bet, prisiminęs praeityje vykusius renginius, pernelyg nenusiminiau. Galvojau, jeigu juos visus užpildysime, tai kaip Detroit lietuviškam telkiniui bus gerai. Pasibaigus pamaldoms, į salę pradėjo rinktis publika. Stalai užsipildė ir dar reikėjo pristatyti tris. Pagal buvusio detroitiškio Alfonso Nako paprotį suskaičiavęs dalyvių skaičių, gavau beveik porą šimtų.

Kun. Gintarui Jonikui paprašius Aukščiausiąjį palaiminti šio renginio dalyvius ir valgius, vaišinomės rengėjų pagamintu lietuvišku kugeliu, lenkiškomis dešromis, pyragaičiais, na, ir aplaistėme visa tai kas raudonu, o kas baltu vynu.

Pasivaišinus, Wayne State University Lietuvių kambario komiteto pirmininkas Algis Kaunelis pradėjo oficialią šio renginio dalį. Prisistatęs, pats, pristatė ir kitus komiteto narius: Aldoną Vavilionienę, Rūtą Baublytę, Kristiną Petrauskaitę, Reginą Juškaitę-Švobienę, Pat Kaunelienę, Ramutę Petrulienę, Ramintą Vilkienę, Arvydą Vavilionį ir Joną Urboną. Buvo pristatyti ir šio kambario komiteto garbės nariai: Stasys Balzekas, Diane Dunaskiss, Stasys Goštautas, Saulius Liausa, Šarūnas Marčiulionis, George Perles ir dr. Vainutis Vaitkevičius.

Trumpai buvo prisiminta Kambario istorija. Kambarys oficialiai buvo atidarytas 1978 metais Vasario 16tą. Kambario įkūrėjai į jį sudėjo visa, kas mūsų tautai yra svarbiausio ir brangiausio, kad primintų tūkstančiams studentų ir profesorių apie Lietuvos kraštą, jos kultūrą, mūsų tautos kančias ir didybę. Priminė, kad tame universitete mokslų siekia per 35,000 studentų, iš jų dalis bus būsimieji Amerikos, Kongreso nariai, senatoriai, na, gal ir prezidentai.

Lietuvių kambarys per daugelį metų paseno, paveikslai nubluko, daug kas pasikeitė. Laikas jį atnaujinti ir pritaikyti naują technologiją. Komiteto planas yra įvesti interaktyvią technologiją. Kad, pvz., paspaudus Vilniaus katedros paveikslą, pasirodytų ir katedros vidus, Gedimino pilį – atsirastų Vilniaus legenda, pilies vidus ir pan. A. Kaunelis priminė, kad tiems planams įvykdyti reikia lėšų, ir prašė, kad visi, kas gali, pagal išgales, auka prisidėtų prie šio projekto įgyvendinimo.

Lietuvos liaudies instrumentų ansamblį „Vaivorą” ir solistę Ireną Milkevičiūtę pristatė komiteto narė Raminta Vilkienė. Ji, turbūt pasinaudodama jau anksčiau mūsų spaudoje pasirodžiusiais aprašymais apie „Vaivorą” ir solistę, gana išsamiai ir plačiai nušvietė jų kūrybinius kelius.

Apie koncertinę renginio dalį, kiek žinau, parašys muzikas Stasys Sližys. Palieku tai jam. Prisipažinsiu, kad atsiradus galimybė išgirsti Lietuvos liaudies instrumentų ansamblį „Vaivorą”, sužinojęs, jog daugiausia tai bus kanklėmis atliekami kūriniai, per daug nesitikėjau. Bet gerai įsiklausęs į ansamblio lietuvių liaudies instrumentais atliekamus kūrinius, į solistės Milkevičiūtės solo – ar tai būtų liaudies daina, ar įvairių operų arijos – likau sužavėtas. Tikiu, kad gyvenime kada nors juos teks dar kartą išgirsti.

Turime būti dėkingi JAV LB Kultūros tarybai ir jos pirmininkei D. Lukienei, kuri Lietuvos liaudies instrumentų ansamblį „Vaivora” ir solistę Milkevičiūtę pakvietė į Ameriką ir jų viešnage čia rūpinasi. Lietuvių Fondui (LF) už skirtas lėšas surengti lietuviškus kultūrinius renginius mažesnėse lietuviškose kolonijose. Kiek žinau, ši kartą LF apmokės salės nuomą. Esame dėkingi ir visiems šių renginių organizatoriams, kurie kartais ir nuo savo šeimų atimdami laisvesnes valandas jungiasi prie darbų. Ačiū ir svečiams iš Lietuvos, kad atvyko pas mus ir su Lietuvos liaudies instrumentais bei balsu priminė mūsų gimtąją šalį Lietuvą. Gyvuokite.

Šiais renginiais ir atskirai gautomis aukomis buvo surinkta keli tūkstančiai dolerių, tad jau atsirado galimybė pradėti Lietuvių kambario Wayne State University atnaujinimą.

det

Prof. dr. Bronius Makauskas. JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Dalė Lukienė.


det
 Wayne State University Lietuvių kambario komiteto pirmininkas Algis Kaunelis.
LB renginio organizatorė Liūda Rugienienė.