lb

Spalio 28 d. po pietų buvo pristatyta Lietuvos nevyriausybinių organizacijų veikla stiprinant pilietinės visuomenės brandumą ir ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais. L. Timukienės nuotraukos


Seimo ir PLB komisijos posėdžių dalyviai Vilniuje susitiko su JAV ambasadore


LORETA TIMUKIENĖ

Spalio 26 d. JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos nariai, dalyvaujantys Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisijos posėdžiuose, Vilniuje surengė susitikimą su JAV ambasadore Anne E. Derse. Jame taip pat dalyvavo ambasadorės patarėjas kultūrai, švietimui ir žiniasklaidai Jonathan M. Berger. Susitikime buvo kalbama apie Jungtines Valstijas ir Lietuvą jungiančius artimus ir vaisingus santykius, paremtus bendrais siekiais ir tomis pačiomis vertybėmis – laisve ir demokratija. Ambasadorė sakė, kad per 20 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo mūsų šalys sustiprino euroatlantinę sąjungą. Šioje naujoje mūsų dvišalių santykių laikotarpyje, pasak ambasadorės, Lietuva yra pilnateisė NATO ir Europos Sąjungos narė bei vertinga JAV partnerė.

JAV ambasadorė A. E. Derse pristatė antrus metus organizuojamą Lietuvos ir Amerikos moksleivių mainų programą ExCEL (Exchanges for Culture, Education, and Leadership), ji pažadėjo, kad šiemet moksleiviams bus skirta dvigubai daugiau stipendijų nei praėjusiais metais. Praėjusiais metais JAV ambasados pastangomis pradėta Kultūros, švietimo ir lyderystės mainų programa (ExCEL) siūlo stipendijas, skirtas padengti vienerių akademinių mokslo metų JAV išlaidas. Ši programa yra skirta Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviams, ketinantiems mokytis 10–11 klasėje. Atrinkti moksleiviai gyvens amerikiečių šeimose ir mokysis JAV mokyklose vienerius metus, o grįžę tęs mokslus kartu su klasės draugais. Pirmaisiais programos metais buvo atrinkti 4 moksleiviai, ateinančiais mokslo metais bus skiriama 10 stipendijų.

„Tikiu, kad švietimo mainai vidurinio lavinimo pakopoje yra ypač svarbūs kuriant abipusį supratimą ir ilgalaikius ryšius tarp žmonių. Galbūt taip manau, nes, būdama šešiolikos metų, pati dalyvavau mainų programoje Prancūzijoje. Ši patirtis praplėtė mano suvokimą ir padarė ženklių teigiamų pokyčių mano gyvenime. Galvoju, kad šiandien daugelis vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleivių turi panašią patirtį”, – susitikimo metu pasakojo diplomatė. Ji viliasi, kad ExCEL programa plėsis ir kitais metais bus sudarytos galimybės moksleiviams iš JAV atvykti mokytis į Lietuvą. Ambasadorė sakė įsitikinusi, kad dalyvaujantys mainų programoje ne tik pasisems vertingos gyvenimo patirties, bet ir įgis pagarbos kitai kalbai, kitokiai mokyklai, skirtingoms šeimos tradicijoms. ,,Manau, kad tokią galimybę gavę moksleiviai grįš ne tik praturtėję žiniomis, patirtimi ir neužmirštamais įspūdžiais, bet ir labiau pasiruošę aktyviai imtis savo šalies stiprinimo darbų”, – sakė A. E. Derse.

Ambasadorės patarėjas J. M. Berger papasakojo, kad ExCEL programą administruoja American Councils for International Exchanges. Stipendijų gavėjai bus atrinkti taikant aukštus atrankos reikalavimus, nustatytus American Councils. American Councils vykdys programos dalyvių atranką keliuose Lietuvos miestuose – Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. ExCEL programą finansuoja privatūs rėmėjai ir JAV vyriausybė. Šiais metais programą parėmė Lietuvos ir Amerikos įmonės, tokios kaip „Strategic Staffing Solutions” ir „Fermentas”, taip pat privatūs asmenys – LR prezidentas Valdas Adamkus, prezidento žmona Alma Adamkienė, Amerikos lietuvis dr. Jonas Prunskis. „Esame dėkingi visoms vaikų ateitimi besirūpinančioms įmonėms ir žmonėms, tik jų pagalbos dėka galėjo prasidėti ši mainų programa”, – kalbėjo JAV ambasadorė. Ji sakė tikinti, kad ir kiti žmonės, suprantantys, jog moksleivių mainų programos mokyklose padės kurti artimesnius Lietuvos jaunosios kartos ir Amerikos ryšius, apsvarstys galimybę paremti programą ExCEL ateinančiais metais.

Susitikime taip pat buvo aptarta Lietuvos ekonominė ir politinė padėtis, santykiai su kaimyninėmis valstybėmis. Bendravusius su Jungtinių Valstijų ambasadore sužavėjo ne tik diplomatės domėjimasis mūsų šalies gyvenimu, bet ir geras lietuvių kalbos mokėjimas. Ambasadorė susitikimo metu patvirtino, kad ji, atsiliepdama į JAV LB Krašto valdybos visuomeninių reikalų tarybos pirmininko J. Prunskio kvietimą, ateinančių metų sausio mėnesį viešės Čikagoje.lb

Iš kairės: JAV ambasadorės patarėjas J. M. Berger, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas, LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkas nuo PLB Vytas Maciūnas, Komisijos narys Jurgis Joga, Komisijos pirmininko pavaduotoja nuo PLB Joana Kuraitė-Lasienė, komisijos nariai Jonas Prunskis, Gražvydas Supronas, Giedrė Stankūnienė, JAV ambasadorė Anne E. Derse, PLB Kultūros reikalų komisijos pirmininkė Ramutė Žukaitė, JAV LB KV vykdomoji vicepirmininkė Danguolė Navickienė ir generolas majoras Jonas Kronkaitis.