tam

Čikaga šventė Evangelijos paskelbimo
ir Lietuvos vardo 1000–metį

DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuvos Evangelizacijos ir Lietuvos vardo tūkstantmečio šventė aplankė ir Čikagos bei jos apylinkių lietuvius. Ta proga iš Lietuvos atvyko Kauno arkivyskupas, Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas Sigitas Tamkevičius, SJ. Jį atskiromis dienomis Čikagoje lydėjo Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas, prelatas Edmundas Putrimas, Saulius Kuprys, Juozas Polikaitis ir Nerijus Šmerauskas.

Prasidėjusi spalio 23 d., penktadienį, pasibaigusi spalio 25 d., sekmadienį, šv. Mišiomis Šv. Vardo katedroje, Čikagoje, šventė sutraukė gausų būrį lietuvių ir kitataučių. Trijų dienų renginius įvairiose Čikagos apylinkėse – šiaurėje Mundelein miestelyje įsikūrusioje seminarijoje, Gedimino lituanistinėje mokykloje, lietuviams gerai žinomame Marquette Park rajone Čikagos pietuose, Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijoje Oak Lawn, Pasaulio lietuvių centre, Lemont, Šv. Vardo katedroje, Čikagos centre – suplanavo ir įgyvendino Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo tūkstantmečio Čikagoje komitetas. Jį sudarė: ses. Regina Dubickaitė, SSC, ses. Joanna Shainauskaitė, SSC, ses. Teresė Papšytė, SSC, ses. Laimutė Kabišaitytė, MVS, vysk. Hansas Dumpys, kun. Valdas Aušra, kun. Liudas Miliauskas, diak. Erika Dilytė Brooks, Saulius Kuprys, Algis Kazlauskas, Juozas Polikaitis, Jolita Kisieliūtė-Narutienė, Irena Vilimienė, Angelė Kavakienė, Vytas Stanevičius, Mindaugas Baukus, Salomėja Daulienė, Evelina Oželienė, Grasilda Reinytė Petkienė, Audrius Remeikis, Jūratė Variakojienė, Roma Kuprienė, Irena Dirdienė, Antanas Paužuolis, Gediminas Poviliūnas, Gintas Vasiliauskas ir Nerijus Šmerauskas.

Penktadienį ,,Draugo” redakcijoje apsilankęs arkivysk. Tamkevičius džiaugėsi, jog jo dar praėjusiais metais išsakytas pasiūlymas Čikagos kardinolui Francis George, OMI paminėti Lietuvos Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejų Čikagoje išsipildė. Žodis tapo kūnu. Arkivyskupas tiki, jog ši lietuviams krikščionims svarbi data ir jai skirti renginiai buvo gera proga pasakyti, jos esame gyvi, kad esame čia, ir kartu priminti tokius dalykus, kurie yra brangūs kiekvienai tautai.

Neatbaidė arkivysk. Tamkevičiaus ir nemaža Čikagos ir jos apylinkių renginių gausa. Atvirkščiai, jo nuomone, gerai, kad ta proga turėjome daugiau nei vieną renginį. ,,Juk, – sakė jis, – tai tas pats, kaip Vilniuje naujametinis fejerverkas – Vilniuje gal ir gražu, bet jo nematė Vievio žmonės.” Todėl tokius minėjimus kaip tik visada reikia daryti ne tik pačiose svarbiausiose vietose, bet ir stengtis, kad jie pasiektų ir tolimiausias vietas. ,,Jie pasieks, paskatins pamąstyti tuos žmones, kurie kitaip prie 1000mečio gal ir nebūtų prisilietę, nes ne kiekvienam fejerverkas ar šokis vienodai prakalba”, – teigė Tamkevičius.

Spalio 23 d., penktadienio, popietę arkivyk. Tamkevičius praleido ,,Seklyčioje”, Marquette Park rajone, kur jis susitiko su ,,Seklyčios” trečiadienio popiečių lankytojais ir svečiais. Tos pačios dienos vakarą visus tikinčiuosius pakvietė Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapija, įsikūrusi Oak Lawn, IL. Čia įvyko ekumeninės ,,Taize” pamaldos, kuriose dalyvavo evangelikai liuteronai, evangelikai reformatai ir katalikai: arkivysk. Tamkevičius, Ziono parapijos kun. Valdas Aušra, Tėviškės parapijos kun. Liudas Miliauskas, lietuvių reformatų parapijos kunigė diakonė Erika Dilytė Brooks, kun. Jaunius Kelpšas ir kt.

Savo pamoksle kun. Aušra prisiminė ne tik Šv. Brunoną, bet ir priminė tą šviesą, kuri buvo atnešta arkivyskupo į Lietuvą, ir kuri neužgeso, nepaisant to, kad kruvinas įvykis turėjo ją užgesinti. Kalbėtojas paragino šių dienų krikščionis skleisti tą šviesą ir dar daugiau – neapsiriboti šių trijų dienų švente, bet pasiimti kankinių kraujo sėklos temą savo gyvenimo apmąstymo šaltiniu. ,,Ir šiandien mes turime tarp savęs kankinių, nors gal ir nereikia jiems savo kraujo pralieti. Ir šiandien būti tikru krikščioniu yra sunku šitame pasaulyje, kuris nenori pripažinti kitų vertybių, tik savo. Neškime tą Evangelijos šviesą už savo bažnyčių, už savo tikėjimo bendruomenių ribų į pasaulį, skleiskime, nes tai yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas”, – pamokslą baigė kun. Aušra.

Spalio 24 d., šeštadienio, rytą Evangelizacijos šventė nusikėlė į tolimąją šiaurę – Mundelein miestelį bei jo prieigas. Arkivysk. Tamkevičius važiavo į Gedimino lituanistinės mokyklos 7-erių metų jubiliejų, kurio metu ne tik susitiko su mokyklos vadovybe, mokytojais ir mokiniais, stebėjo jų paruoštą meninę programą, bet ir turėjo progą pabendrauti su JAV Waukegan Lietuvių Bendruomenės nariais. Po to svečiai išskubėjo į Mundelein kunigų seminariją. Čia įvyko šv. Mišios, kurias atnašavo arkivysk. Tamkevičius.

Homilijoje arkivyskupas pasidžiaugė gerais Šv. Brunono Evangelijos atneštais vaisiais Lietuvoje. Evangelizacijai turime pakankamai geras sąlygas, sakė jis: valstybinėse mokyklose dėstoma tikyba, valstybiniuose universitetuose ir kolegijose ruošiami tikybos mokytojai, valstybinės gimnazijos turi teisę tapti katalikiškomis mokyklomis, prie VDU jau 20 metų veikia Teologijos fakultetas. ,,Todėl šiandien Bažnyčios uždavinys yra gerai išnaudoti esamas sąlygas, kad Evangelijos žinia pasiektų jaunus žmones”, – pabrėžė arkivysk. Tamkevičius.

Po Mišių seminarijos konferencijos salėje laukė meninė programa, vaišės.

Šeštadienio vakarą Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, buvo surengtas vakaras-susitikimas tema ,,Lietuvos tūkstantmetis – Europos atradimas”, kuriame dalyvavo arkivysk. Tamkevičius ir Vilniaus universiteto docentė dr. Irena Vaišvilaitė.

Šventę vainikavo spalio 25 d., sekmadienį, įvykusios šv. Mišios Šv. Vardo katedroje. Mišias koncelebravo kard. F. George, OMI, arkivysk. S. Tamkevičius, SJ, prel. E. Putrimas, prel. Jurgis Šarauskas, kun. Casimir Garbacz, SVD, kun. Thomas Koys, kun. Antanas Markus, kun. Kęstutis Trimakas, kun. J. Kelpšas, kun. Antanas Gražulis, SJ, kun. Jonas Kuzinskas, kun. Vytas Memėnas, kun. Arvydas Žygas, kun. Gediminas Jankūnas, kun. Augustinas Kulbis, kun. Edvardas Stočkus, kun. Samuel Russell, OSB, kun. Gediminas Numgaudis, OFM ir diak. Vitas Paškauskas. Mišiose dalyvavo: evangelikų liuteronų vysk. Hansas Dumpys, evangelikų liuteronų kun. V. Aušra, evangelikų liuteronų kun. L. Miliauskas, evangelikų reformatų kun. diak. E. Dilytė Brooks. Giedojo ,,Dainavos” choras (vadovas Darius Polikaitis), vargonavo Ričardas Sokas, grojo lietuvių liaudies muzikos ansamblis ,,Gabija” (vadovė Genė Razumienė). Po Mišių visų dalyvavusių laukė vaišės ir ,,Gabijos” koncertas katedros parapijos salėje.

Savo homilijoje, skaitytoje Šv. Vardo katedroje, arkivysk. Tamkevičius susirinkusiems priminė, jog ,,Lietuvos tūkstantmečio šventimas kviečia mus žvelgti į dabartinio laiko ženklus ir rinktis tikėjimo į Kristų šviesą ar naujos, bet labai grėsmingos pagonybės tamsą.” Pasak jo, naujoji pagonybė siūlo iš žmogaus egoizmo kylančią mirties kultūrą su pramogų, pinigų ir valdžios kultu. Evangelijos šviesa, atvirkščiai, skatina atmesti bet kokius stabus, nors ir labai patraukliai pristatomus, ir rinktis Evangelinių vertybių kelią – tikėjimo, vilties ir meilės kelią.

Joks pasirinkimas, juo labiau toks, nėra nei paprastas, nei lengvas. ,,Galime išlikti stiprūs tik būdami drauge, tik saugodami savo parapijų bendruomenes, bet būdami atviri visiems, su kuriais gyvename, o ypač atviri vieni kitų bėdoms ir skausmui”, – sakė arkivyskupas. Jis kvietė, kaip tas aklasis Bartimiejus, leistis paliečiamiems gydomosios Jėzaus Kristaus malonės, kad išgirstume savo sielos gelmėje Viešpaties žodžius: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave.”

Arkivysk. Tamkevičius Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo 1000–mečio programą Šiaurės Amerikoje tęsia toliau. Toronto mieste, Kanadoje, spalio 31 d., šeštadienį, Evangelizacijos tūkstantmečio minėjime Prisikėlimo parapijoje skaitys paskaitą „Šv. Brunono Misija ir Evangelizacijos iššūkiai Lietuvos Tūkstantmečio kontekste”.

Apie atskirus renginius ir susitikimus ,,Drauge” dar rašysime. Šį kartą siūlome visuose Evangelijos paskelbimo Čikagoje renginiuose apsilankiusio dienraščio fotografo Jono Kuprio įamžintas šventės akimirkas. 

t

tm

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t