zion
Šventės metu dalyvavo (iš k.): vyskupas emeritas išeivijoje Hansas Dumpys, kun. Valdas Aušra, vietinis vyskupas Daniel Gilbert, vyskupas Mindaugas Sabutis, kun. dr. Douglas Nicely ir kun. Liudas Miliauskas.

Ziono parapija atšventė 100 metų jubiliejų

ONA RADZEVIČIENĖ

Spalio 10 dieną Ziono liuteronų parapija atšventė garbingą 100 metų jubiliejų, šventę pasitikusi šūkiu: ,,Prisimindami praeitį, švęsdami dabartį, žvelgdami į ateitį, gyvenkime ir dirbkime vieningai kartu su Kristumi.”

Ziono lietuvių evangelikų bažnyčia buvo įkurta Lietuvos liuteronų, kuriems atvykus į svetimą šalį reikėjo vietos, kur jie galėtų susirinkti, pabūti kartu, garbinti Dievą bei melstis gimtąja kalba. Pirmoji liuteronų parapija įkurta 1895 metais Philadelphia, PA, o jau 1903 metais kita lietuviška liuteronų parapija įkuriama Collinsville, IL. Abi parapijas įkūrė kunigas Martynas Keturakaitis. Kiekvieną mėnesį jis atvykdavo į Čikagą perduoti Išganytojo Kristaus žodžius gimtąja kalba, kol 1910 m. gruodžio mėn. 4 dieną buvo įkurta Ziono evangelikų liuteronų bažnyčia. Vadovauti bažnyčiai pakviečiamas kunigas John J. D. Razokas. Jam vadovaujant buvo pradėtas leisti lietuviškas laikraštis ,,Pasiuntinys”, išspausdinta pirmoji Konstitucija, kuria liuteronų bažnyčia naudojasi ligi šiol.

Ėjo metai, keitėsi maldos namų vietos, keitėsi kunigai (jų buvo net septyni), buvusi gausi parapija net iki 600 šeimų, šiuo metu sąrašuose turi kiek daugiau nei 300 asmenų. Dėl kalbinių skirtumų kiekvieną sekmadienį pamaldos laikomos dviem kalbomis – lietuvių ir anglų, o kartais ir vokiečių. Pačioje pradžioje liuteronų bažnyčia glaudėsi First German Church of Trinity, vėliau turėjo mažą medinį pastatą Chicago, Bridgeport rajone. 1922 m. persikėlė į bažnyčios pastatą Pilsen rajone, o nuo 1974 m. kovo mėn. 24 dienos, nusipirkus bažnyčią, esančią 9000 S. Menard, Oak Lawn, ją perstačius ir išplėtus, iki šios dienos čia yra skleidžiamas Dievo žodis, vyksta parapijos dvasinis ir kultūrinis gyvenimas, skaitoma Biblija.

Ziono liuteronų bažnyčiai jau dešimtį metų vadovauja aštuntasis kunigas, teologijos mokslų daktaras Valdas Aušra. Jo entuziazmo ir pasiaukojančio darbo dėka įkurtas vaikų darželis ,,Spindulėlis”, veikia sekmadieninė mokykla. Bažnyčia yra ne tik maldos namai, bet ir įvairių susitikimų, paskaitų vieta, taip pat ir Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos susirinkimų bei būrelių užsiėmimų vieta.

* * *

Spalio 10 dieną ryte gausus būrys parapijiečių, garbingų svečių, draugų susirinko į iškilmingas pamaldas vienoje iš seniausių lietuviškų bažnyčių – Ziono liuteronų bažnyčią giedoti džiaugsmo giesmių ir garbinti Dievą už jo nesibaigiančią 100 metų malonę. Iškilmingose Mišiose, kurios buvo laikomos trimis kalbomis lietuvių, anglų ir vokiečių jautėsi didelis susikaupimas ir džiaugsmas, kad toks didelis būrys (vos tilpo į bažnyčią) atėjo į šią šventovę dėkoti Dievui ir pasidžiaugti, kad šie lietuvių liuteronų maldos namai gyvuoja 100 metų, suburdami senus, jaunus ir mažus. Šv. Mišiose dalyvavo ir pamokslus sakė svečiai: vietinis vyskupas Daniel Gilbert, Northern Illinois District prezidentas; Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis; Tėviškės lietuvių liuteronų parapijos kunigas Liudas Miliauskas; kunigas dr. Douglas Nicely iš Jeruzalės liuteronų bažnyčios, Collinsville, IL; vyskupas emeritas Hansas Dumpys; lietuvių evangelikų reformatų bažnyčios kunigė diakonė Erika Brooks. Pamaldas vedė kunigas V. Aušra. Mišių metu giedojo bažnyčios choras kartu su visais parapijiečiais. Buvo giedama trimis kalbomis. Tai iš tiesų buvo jaudinančios ir įsimintinos minutės. Iškilmingos Mišios buvo užbaigtos kunigo V. Aušros malda, dėkojant Dievui už suteiktą malonę, už sąlygų sudarymą įsikurti Ziono lietuvių evangelikų parapijai, raginant neužmiršti atiduoti Jam vertą pagarbą ir padėką.

Po Mišių visi rinkomės į ,,Chato Del Mar” restoraną pokyliui. Pokylis buvo pradėtas malda, po kurios skambėjo gražūs sveikinimo žodžiai. Iškilmingų pietų metu koncertavo restorano atlikėjai.

Šventiškai nusiteikę skaniai papietavome. Nors pietūs baigėsi, žmonės vis dar nenorėjo skirstytis, kalbėjosi, bendravo, džiaugėsi tokia gražia ir iškilia švente. O ir gamta, atrodo, džiaugėsi kartu: saulutėje spindėjo gelsvi, rausvi rudeniniai lapai, mėlynas dangus, rodės, siuntė savo sveikinimą garbingai parapijai, sulaukusiai 100 metų.


choras

Parapijos choras be kitų giesmių sugiedojo ir choro vadovo, parapijos pirmininko Helmut Stefan sukurtą kūrinį ,,Gloria”.