Šv. Antano parapijos vardu Regina Juškaitė-Švobienė įteikia O. ir M. Abariams proginę juostą.
Robert W. Stewart nuotr.

Abarių 60-ųjų vedybų sukakties pagerbimas


REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ


Mūsų keliai netyčia susitiko.
Mums buvo pakeliui ir ėjome kartu
Man buvo gera eit rytojaus pasitikti
Kada šalia manęs ėjai ir tu...
 
Š. m. spalio 21-oji Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje, Southfield, Michigan, buvo ypatinga diena. Oras buvo nuostabus. Saulė dalino savo šiltus rudenėlio spindulius. Gausi Abarių šeima, giminės ir svečiai prieš šv. Mišias šnekučiavosi parapijos kultūros centro prieangyje.

Už laimingą bendrą Onutės ir Mykolo Abarių 60-ties metų gyvenimą padėkos Mišias aukojo Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas. Šiam ypatingam jubiliejui kunigas pasakė prasmingą pamokslą apie sukaktuvininkų įtaką jų vaikų gyvenime tarnaujant Dievui, Tėvynei ir Bažnyčiai.

Po pamokslo kun. Jonikas pakvietė visą Abarių šeimą prie altoriaus: Onutę ir Mykolą, vyriausiąją Abarių dukrą Violetą ir jos vyrą Sal Viviano iš Ann Arbor, MI, jų vaikus Raymond ir Arielle; Almą ir Edį Sventickus iš South Lyon, MI, jų vaikus Tomą ir Rebecca Sventickus su jų vaikučiais Ava ir Alek; Elenutę ir Joną Kavaliauskus ir jų vaikus Juliją ir Emmą bei dukterį Rūtą Sventickaitę. Prie altoriaus priėjo ir Mykolas ir Laura Abariai iš Franklin, MI ir jų vaikučiai Monika ir Alexandras. Iš Westford, MA, atvyko Abarių jauniausioji dukra Paulita su vyru Linu Alinksu ir jų vaikučiai Brigita ir Veronika. Susirinkus prie altoriaus gausiai Abarių šeimynai, kunigas palaimino sukaktuvininkus, įteikė jiems įrėmintą Popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą. Po to kun. Jonikas pakvietė Šv. Antano parapijos atstovę ir šių eilučių autorę atnešti Šv. Antano parapijos dovaną – išaustą proginę juostą su užrašu „Sveikiname 60 proga”. Abariams palinkėta daug sveikatos, laimės, džiaugsmo ir ypač daug meilės jų gyvenime. Kun. Jonikas palinkėjo, kad Viešpats laimintų Onutės ir Mykolo Abarių gyvenimą gera sveikata bei pasisekimu. Ilgais plojimais Abarius pasveikino Dievo Apvaizdos parapijos bendruomenė.

Visuomenininkų ir Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) garbės šaulių Onutės ir Mykolo Abarių garbinga ir džiaugsminga 60-ųjų metų bendro gyvenimo vedybų sukaktis atšvęsta Dievo Apvaizdos Kultūros centro salėje. Dalyvauti šiame pagerbime iš arti ir toli atvyko daugiau nei 75 svečiai.

Onutė ir Mykolas Abariai yra visiems gerai žinomi ir gerbiami lietuvybės veikėjai. M. Abarius – buvęs ilgametis LŠSI vadas, Švyturio jūrų šaulių kuopos vadas, Ramovėnų pirmininkas, Dariaus ir Girėno klubo vadas, Šv. Antano parapijos choro narys, dabartinis Dievo Apvaizdos parapijietis ir svarbiausia – visų organizacijų talkininkas. Visuose renginiuose kabo jo specialiai padaryti plakatai ir užrašai, ne tik Detroit, bet ir kitur JAV, gal net ir Lietuvoje. Jis mielai imasi visų darbų, sakydamas, kad kiekvienas darbas, koks jis bebūtų, yra garbingas. M. Abariaus atrama – jo mylima žmona Onutė yra buvusi LŠSI sekretorė, Dievo Apvaizdos parapijos pastoracinės tarybos Švietimo komiteto ir Krikščionių tarnybos ilgametė narė. Onutė ilgus metus šeimininkavo skautams per Kaziuko muges, stovykloje ir šiauliams Pilėnų stovyklavietėje, Manchester, MI. Ji taip pat yra Šv. Antano ir buvusios Šv. Petro parapijų rėmėja. Kaip ir jos vyras Mykolas, O. Abarienė padėdavo talkininkauti visur, kur tik buvo reikalinga. O. Abarienė pasižymi savo kulinariniais sugebėjimais – kepa įvairius pyragus ir tortus. O kiek cepelinų, kugelio ir dešrų išvirdavo įvairioms progoms – nesuskaičiuotume!

Džiaugsmingą šventę-puotą tėveliams jų 60-ties vedybų sukakties proga suruošė Abarių vaikai ir jų šeimos. Šeimininkavo Dievo Apvaizdos nuolatinė šeimininkė Regina Greenhalgh. Ant saldumynų stalo puikavosi Violetos Abariūtės pagaminti „Napoleonai”, „Šakočiai” ir tortai. Buvo ir gaivinančių gėrimų stalas, už kurio stovėjo dr. Kastytis Karvelis ir Mykolas Abarius jaunasis.

Šventę vedė sukaktuvininkų vyriausioji dukra Violeta. Ji pakvietė kun. Joniką sukalbėti vaišių palaiminimo maldą. Sekė šampano tostas, visi dalyviai sugiedojo „Ilgiausių metų”. Svečiams baigiant valgyti, Violeta papasakojo apie tėvelių gyvenimą. Mykolas ir Ona susitiko Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje. Atvykę į JAV, M. Abarius apsigyveno North Dakota valstijoje, o jo būsimoji žmona – Worcester, MA. Po kiek laiko jų keliai vėl susitiko Worcester, MA. Pora susituokė 1951 m. spalio 11 d. Aušros Vartų bažnyčioje, Worcester. Abariai užaugino keturis vaikus: Violetą, Almą, Mykolą jaunąjį ir Paulitą. Visi yra vedę, turi šeimas. Violeta padėkojo tėveliams už jų lietuvišką auklėjimą.

Augdami visi vaikai dalyvavo lietuviškoje veikloje – sportavo, skautavo, dalyvavo parapijos veikloje. Abariai rėmė visas lietuviškas parapijas – Dievo Apvaizdos, Šv. Antano ir buvusią Šv. Petro. Jie talkininkavo ir kitoms lietuviškoms organizacijoms – skautams, Lietuvos vyčiams, rėmė lietuviškas radijo valandėles. M. Abarius 25 metus vadovavo LŠSI. Neseniai vykusio 19-ojo visuotinio dalinių atstovų suvažiavimo Čikagoje metu M. Abarius Lietuvos Krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės įsaku buvo apdovanotas medaliu civiliams už nuopelnus Lietuvos Krašto apsaugos ministerijai.

Sukaktuvininkus pasveikino Raminta Vilkienė poetės J. Degutytės žodžiais, linkėdama jiems laimės ir neblėstančios Dievo palaimos. Dievo Apvaizdos pastoracinės tarybos pirmininkė Rasa Karvelienė dėkojo sukaktuvininkams už jų indėlį ir veiklą parapijoje. Padėkos ženklan Abariams buvo įteikta rožių puokštė. Andrius ir Alė Butkūnai, sveikindami savo draugus Abarius, prisiminė šeimų bičiulystę. LR garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas priminė susirinkusiems, kad ir Abarių vaikai buvo ir yra aktyvūs lietuviškose organizacijose. Abariai yra ilgamečiai „Lietuviškų melodijų” radijo valandėlės, kurią veda A. Zaparackas, rėmėjai. Jų dukra Violeta ilgus metus talkininkavo programose. Danguolė Jurgutienė, palinkėjo jubiliatams daug gražių dienų ir prisiminimų apie „Sekminių vainiko” spektaklį.

Kelis žodžius taręs Mykolas Abarius pasidžiaugė, kad tiek daug žmonių susirinko švęsti jo ir jo žmonos santuokos jubiliejų. Padėkojo vaikams ir jų šeimoms už suruoštą gražią šventę.

Įeinant į salę, ant stalo buvo padėtos Onutės ir Mykolo Abarių bendrą gyvenimą liudijančios nuotraukos. Taip pat Popiežiaus palaiminimas ir LR krašto apsaugos ministrės Juknevičienės raštas. O. Abarienė pasidžiaugė, kad šis Popiežiaus palaiminimas yra trečias popiežiaus palaiminimas. Pirmasis jų vestuvių proga gautas iš Šv. Tėvo Pijaus XII, antrasis – jų 50-ties vedybų sukakties proga – nuo Popiežiaus Jono Pauliaus II. Gautos piniginės dovanos bus skirtos šaulių žurnalui „Trimitas” paremti. Linkime visuomenininkams ir sukaktuvininkams Abariams dar daug sveikų, gražių, laimingų bei meilės pilnų bendro gyvenimo metų!Klebonas kun. Gintaras A. Jonikas įteikia O. ir M. Abariams Šv. Tėvo Benedikto XVI palaiminimą.


Visa Onutės ir Mykolo Abarių šeima.


Onutė ir Mykolas Abariai su klebonu.