kunv


,,Kunigų vienybė” jau atšventė savo 100-ąjį jubiliejų


SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Šie 2009 metai JAV lietuvių katalikų organizacijai ,,Kunigų vienybė” ypatingi – ji pradėjo savo veiklos antrąjįkunv šimtmetį. Tad 100-ųjų metų jubiliejus buvo pažymėtas ypatingai.

Neatsitiktinai ,,Kunigų vienybės” Centro valdyba, jau daugiau nei 20 metų vadovaujama prelato Alberto Kontauto, pasirinko New Britain, Connecticut, esančią Šv. Andriejaus parapiją, mat ilgametis jos kunigas a. a. Jonas Rikteraitis ilgus metus ėjo šioje organizacijoje iždininko pareigas.

Spalio 11 dieną, po pietų, į Šv. Andriejaus bažnyčią rinkosi Connecticut lietuviai tikintieji į ypatingas šv. Mišias. Jos tikrai buvo ypatingos, nes jose dalyvavo net 10 kunigų! Šv. Mišias atnašavo vyskupas A. P. Baltakis, jam talkininkavo prel. Kontautas, prel. Edmundas Putrimas, kunigai Pranas Karvelis, Steponas Žukas, Klemensas Kasinskas, Kenneth Bonadies iš Florida valstijos, salazietis Izidorius Sadauskas, pranciškonas Raimundas Bukauskas ir kiti. Parapijos komitetas, vadovaujamas Kathy Salka ir Brian Daigle, tikrai pasistengė, kad šis minėjimas būtų ypatingas. Su iškilminga procesija visi kunigai su palyda ir bažnytinėmis vėliavomis priėjo prie altoriaus. Šv. Mišioms patarnavo seserys dvynės Elizabet ir Emily Ahlstrin – parapijos vargonininkės Geralgine Ganzer anūkės ir J. E Liudžių anūkė Viktorija Osbome. Šv. Raštą skaitė parapijiečiai D. Malinauskaitė, J. Liudžius, D. Malinauskienė. Mišių metu skambėjo Jurgio Petkaičio sukurtos „Kristaus Rūpintojėlio Mišios”. Parapijos choro solistė –Virginija Liudžiūtė-Osbome kartu su jungtiniu parapijos choru gražiai giedojo gies-mes. Šventąjį aukojo visi 10 kunigų. Pamokslą sakė prel. Kontautas, trumpai pažymėjęs svarbiausius nuveiktus šios organizacijos darbus.

Pasibaigus šv. Mišioms, visi susirinko į parapijos salę, kurioje buvo suruošta paroda „‘Kunigų vienybei’ – 100, Popiežiaus Pijaus II kelionė į Lietuvą”, a. a. Rikteraičio nuotraukų stendai. Po parapijos moterų paruoštos skanios vakarienės įvyko iškilmingas paminėjimas. Įžanginį žodį tarė ,,Kunigų vienybės” Centro valdybos pirmininkas prel. Kontautas. Jis pasidžiaugė susirinkusių lietuvių gausa, taip pat nužymėjo svarbiausias šios katalikiškos organizacijos veiklos gaires. Sveikinimo žodį tarė svečias iš Kanados prel. E. Putrimas, savo kalboje pabrėžęs, kaip svarbu išlaikyti lietuviškas parapijas išeivijoje. Vyskupas A. P. Baltakis savo kalboje pasveikino visus kunigus ir susirinkusius šia ypatinga proga ir palinkėjo gražaus tolimesnio bendravimo. JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vicepirmininkė dr. Elona Vaišnienė įteikė „Kunigų vienybės” Centro valdybos pirmininkui Kontautui JAV LB Padėkos raštą, pasirašytą KV pirmininko Vyto Maciūno, už nuoširdų ir ilgametį šios organizacijos bendradarbiavimą su LB ir jos skatinimą tikintiesiems kuo aktyviau įsitraukti į bendruomenės veiklą.

Susirinkusieji turėjo progos pamatyti 20 minučių trukmės filmuotą medžiagą apie „Kunigų vienybės” surengtą piligriminę kelionę į Lietuvą 2000-aisiais, kurią paruošė Jim Gust, a. a. Vaivos Vėbraitės vyras. Šios kelionės metu Amerikos tikintieji, vadovaujami prel. A. Kontauto ir a. a kun. Rikteraičio, aplankė net 25 parapijas Lietuvoje, pastatė kryžių Kryžių kalne, sukurtą J. Ambrozaičio. Parapijos lietuviai džiaugėsi filmuotoje medžiagoje matydami savo buvusį parapijos kunigą a. a. Rikteraitį.

Connecticut LB apygardos valdybos vardu dėkoju New Britain apylinkės nariams Cathy Salka, Brian Daigle, valdybos pirmininkei Irene Belanger, Jim Gust, Rimui Samiui ir Arvydui Trumpauskui, nuoširdžiai prisidėjusiems prie ypatingo renginio suruošimo.