pok
Groja Martynas Levickis. Jono Kuprio nuotraukos


 ,,Draugas” įkopė į 102-uosius metus

LAIMA APANAVIČIENĖ

Ištikimi ,,Draugo” skaitytojai bei rėmėjai ir jaunimas, kuris tik dabar su­sipažįsta su dienraščiu šeštadienį, spalio 30 d., rinkosi į tradicinę metinę ,,Draugo” vakarienę, kuri vyko Wi­llowbrook Ballroom salėje, 8900 S. Ar­­cher Ave., Willow Springs, IL.

Draugo fondo tarybos pirmi­nin­kė Marija Remienė pakvietė visus va­karienės. Prelatas Jonas Kuzins­kas sukalbėjo invokaciją.

Po vakarienės vakaro programą ve­dė ,,Draugo” leidėjų tarybos pir­mi­ninkas adv. Saulius Kuprys. Susirinkusiems jis pristatė didžiulį būrį garbin­gų svečių ir sveikinimo žo­džiui pa­kvietė Lietuvos Respublikos (LR) ge­ne­ralinę konsulę Čikagoje Skaistę Aniu­lienę.

Generalinė konsulė, pasveikinusi susirinkusiuosius su gražia 101 metų ,,Draugo” sukaktimi pastebėjo, kad būtų gražu, jei galintys užprenume­ruotų ,,Draugą” tiems, kurie dėl vienokių ar kitokų priežasčių jo ne­skaito. Gal metus paskaitę dienraštį jie pajausų, jog laikraštis tapo jų tikru draugu, o tada ir patys jį už­si­prenumeruotų. Ši generalinės konsulės mintis buvo sutikta plojimais.

,,Draugą” sveikino ir LR užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departameto direktorius Arvydas Dau­noravičius. Padėkojęs Užsienio rei­kalų ministerijos vadovybei ir ,,Draugo” tarybai už suteiktą galimybę dalyvauti ,,Draugo” metiniame po­kylyje, A. Daunoravičius sakė: ,,Šis vakaras yra dar viena nuostabi proga pažvelgti į šio ypatingo leidinio reikš­mę pasaulio lietuvių gyvenime. Juk ‘Draugo’ nueitas kelias – tai kartu ir Laisvės idėjos, laisvos Lietuvos, lietuviškosios savasties išsaugojimo, gimtojo žodžio puoselėjimo kelias.

‘Draugas’ jau seniai tapo viso pa­saulio lietuvių paveldu, neatsiejama mū­sų bendruomeninio gyvenimo da­li­mi. Tvirtai tikiu, kad ir pradėjęs sa­vo antrąjį šimtmetį, mūsų visų pas­tan­gomis ‘Draugas’ tvirtai žengs sa­vuoju keliu ir skleis žinią apie lietuvių šeimą.”

,,Šiandien mūsų tikslas, mūsų gyvybinis poreikis yra užtikrinti kuo glaudesnę visų tautos sudėtinių dalių sąsają; mūsų kaip tautos vienovės įsi­sąmoninimą ir raišką globaliame pa­saulyje; tvirtų ir nepažeidžiamų ry­šių kūrimą bei puoselėjimą tarp visų tautiečių, ar jie gyventų Lietu­voje, ar už jos ribų. Būtent tvirti saitai tarp žmonių daro valstybę vientisą, tvirtą ir tvarią – ir ilgaamžę.

Šiuo metu turime labai palankias sąlygas tolimesnei mūsų ryšių plėto­tei, tad tiku, kad grįsdami savo santy­kius tarpusavio pagarba ir nuo­šir­du­­mu, išnaudosime mums at­si­ve­rian­čias naujas galimybes”, – kalbėjo gar­bingas svečias.

Po sveikinimo kalbų pokylio da­lyviai plojimais sutiko Pasaulio taurės ,,Coupe Mondiale 2010”, (Kroa­tija, spalio 19– 25 dienomis) laimėtoją, jauną, talentingą akordeonininką Martyną Levickį. Savo koncertą pra­dė­jęs Antonio Vivaldi ,,Žiema”, iš ciklo „Metų laikai”, Martynas sugrojo ir modernių, šiuolaikinių kūrinių, ir savo sudėtą žinomų melodijų popu­ri, o koncertą baigė ilgų plojimų susilaukusiu nuostabiu Astor Piazzolla tan­go.

Po koncerto, grojant Algimantui Bar­niškiui, šokių sukūryje sukosi po­ros, svečiams netrūko kalbų.


pok

pok
,,Draugo” metinėje vakarienėje dalyvavo (Iš kairės): LR generalinio konsulato darbuotoja Agnė Vertelkaitė, akordeonininkas Martynas Levickis, Draugo fondo tarybos pirmininkė Marija Remienė ir LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė.pok
Pokylio svečiui LR URM Užsienio lietuvių departamento direktoriui Arvydui Daunoravičiui (kairėje) smagu buvo susitikti su senu pažįstamu, Mažosios Lietuvos Čikagoje draugijos pirmininku Viliumi Trumpjonu.pok

Dalis vakaro svečių

pok


pok
G. Vasiliauskas,  M. Levickis ir P. Vertelka


pok
A. Sideravičius, S. Kuprys ir H. Gaidis


pok
Kun. J. Kelpšas, G. Reinytė-Petkuvienė, dr. L. Sidrys, R. Sidrienė ir G. Petkus