skyts
Australijos rajono „Miško garsų’’ stovykloje 2011 m. sausio mėn.: Rasa Statkuvienė, Australijos rajono vadas Henrikas Antanaitis, LSS tarybos pirmininkas Gintas Taoras, LSS vyr. skautininkė  Rūta BaltaduonytėLemon, LSS v. s. pavaduotojas Tomas Dundzila ir LSS iždininkė Irena Markevičienė.
Tomo Dundzilos nuotr.

Baigiame 92-ius, pradedame 66-ius


2011 m. lapkričio 1 d. lietuviškoji skautija švenčia  93-iąjį gimtadienį,
o šią vasarą pradėjome 66-uosius metus išeivijoje

ALĖ NAMIKIENĖ

Tarp pelenų ir griuvėsių, pabėgėlių lageriuose po Antrojo pasaulinio karo Vokietijoje 1945 metais steigėsi skautų skiltys, draugovės, tuntai. Ir vadinosi jie tais brangiais iš Tėviškės išsineštais vardais – Vilnius, Dubysa, Žalgiris, Darius ir Girėnas...  Ir prie laužų svetimoje žemėje pagal skauto Viliaus Bražėno žodžius dainavome:

Daugelį metų šią vėliavą nešė
Žemėj savoj Lietuvos skautija.
Dievo, Tėvynės ir artimo žygiui
Stojom atgimę kietoj tremtyje.
   
Iš Vokietijos tvirtą lietuviškos skautybės dvasią išsivežėme į naujas, laisvas, mūsų būsimų vaikų ir vaikaičių gimtines. 1947 metų pradžioje pirmi lietuvių skautų vienetai įsisteigė Anglijoje, Market Harborough stovykloje, vadovaujami s. raš. Romualdo Giedraičio-Spalio, o lapkričio 28 d. – Australijoje, Fremantle uoste, išlipo ps. Boriso Dainučio suorganizuota draugovė – 46 skautai ir 7 skautės. 1948 metų pradžioje Kanadoje, Montreal mieste, Irena Kemežaitė-Lukoševičienė sukvietė vyr. skaučių „Vaivos’’ draugovę, o Piele Crow, ON, Leonas Kalinauskas – skautų vyčių „Dariaus ir Girėno’’ būrelį. 1949 metais pirmų skautiškų vienetų steigimas vyko jau daugelyje vietų – Argentinoje, Venesueloje, Čikagoje, IL, Hatford, CT ir Rochester, NY.

Ir vėl, pagal s. Bražėną, „Vis nešam vėliavą aukštai, nors ir toli gimti namai…’’ Ir vėl, ir toliau mūsų tuntai vadinasi gražiaisiais vardais.

• • •

Šiais, 2011 metais, Čikagoje veikia skautų ,,Lituanica’’, skaučių ,,Aušros vartai-Kernavė’’, jūrų skaučių ,,Nerija’’ tuntai; Detroit – skaučių ,,Gabija’’, skautų ,,Baltija’’; Cleveland – ,,Neringa’’ ir ,,Pilėnai’’; New York – ,,Neringa’’ ir ,,Tauras’’, Boston – skaučių ,,Baltija’’ ir skautų ,,Žalgiris’’; Los Angeles – ,,Palanga’’ ir ,,Kalniškių’’ (1951 m. Los Angeles įsteigto skautų tunto pavadinimas buvo ,,Žalgiris’’, vėliau pervadintas Lietuvos partizanų, žuvusių Kalniškių girioje, atminimui); Toronto – ,,Šatrija’’ ir ,,Rambynas’’; Sydney – ,,Aušros’’; Melbourne – ,,Džiugo’’ tuntai. Washington, DC, Hamilton, ON, Hartford CT, Worcester MA ir kitur veikia skautų, skaučių draugovės ar pavienės skiltys bei vyr. skaučių/skautininkių būreliai.

Darbingi buvo 92-ieji skautavimo metai. Rambyne, Romuvoje, Rake, Dainavoje, Boston, Australijoje ir Anglijoje vykusiose vasaros stovyklose dalyvavo per 900 skautų ir skaučių.

Kaip paprastai, stovyklų sezonas pradedamas Australijoje. Šiais metais rajoninė stovykla vyko sausio mėnesį netoli Melbourne, kurioje dalyvavo LSS vyriausieji vadovai v. s. fil. Gintas Taoras, s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon ir s. fil. Tomas Dundzila. Šioje pusėje Žemės, Detroit ,,Gabijos’’ ir ,,Baltijos’’ tuntai metus pradėjo „Ledyno’’ stovyklėle vasario mėnesį Dainavos stovyklavietėje, o ,,Lituanicos’’ tunto „Dariaus ir Girėno’’ draugovės prit. skautai – Rako miške.

Visi tuntai suruošė sėkmingas Kaziuko muges, vyko ir tebevyksta įvairios iškylos, kursai.

Išskirtiniai šių metų įvykiai – 40-tą veiklos sukaktį gausus jūrų skaučių „Nerijos’’ tuntas paminėjo meno paroda Pasaulio lietuvių centre, Lemont, pastatė naują prausyklą Rako stovyklavietėje, o Indianapolis mieste įsisteigė nauja jūrų skaučių „Galvės ežero’’ valtis.

Džiaugiamės trimis naujais gilvelistais – j.s. Laima Bacevičiene, j. v. s. fil. Taiyda Chiapetta ir prit. s. v. fil. Ričardu Chiapetta.

Didžiuojamės naujomis Lietuvos Respublikos garbės konsulėmis: ps. Danutė Marija Levickienė sausio 4 d. paskirta Melbourne garbės konsule, o ps. fil. Ginta Viliūnaitė-Robinson – balandžio 13 d. Sydney. Nuo s. Juzės Daužvardienės paskyrimo LR garbės konsule Čikagoje 1971 m. iki dabar Lietuvių skautų sąjunga didžiuojamės jau 12-tąja konsule(-u) iš mūsų gretų.

Skautybės įkūrėjo Robert Baden-Powell of Gilwell kapas Kenijoje yra pažymėtas paminklu su skautų kelio ženklu „Nuėjau namo’’.  Šiais metais „namo nuėjo’’ pas Viešpatį ilgamečiai skautų(-ių) vadovai: Prima Saplienė (Toronto), Algimantas Senkus (Toronto), Gražina Reškevičienė (Omaha), Vytautas Staškus (Cleveland), Liuda Gvildienė (Toronto), Jolanda Kerelienė (Lemont) ir Algirdas Vaitiekaitis (Detroit). Išlydime juos su dėkingumu už nepaprastą pavyzdį ir darbą lietuviško jaunimo labui.

skt
Rikiuotė atidarant Kaziuko mugę New Yorke.Aldutės Belzer nuotr.

skt
Susimąstymo dienos sueigoje Toronto mieste kartu dainuoja latvės, estės ir lietuvaitės skautės.
Irenos Meiklejohn nuotr.

skts
„Palangos” tunto paukštytės ir prit. skautės sueigoje Los Angeles.
Inos Petokienės nuotr.