mich

Dalis Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos tarybos narių: Linas Orentas, Janina Udrienė, Ramunė Mikailienė, Alma Butkūnienė, Elena Alkuvienė, Juozas Orentas, kun. Gintaras Jonikas, pirm. Rasa Karvelienė, Rūta Baublytė, Dalia Viskantienė, Aldona Šontienė ir Asta Piestienė. Jono Urbono nuotraukos


Žinutės ir pastabos iš Detroit padangės


JONAS URBONAS

Laikas greitai, nesulaikomai bėga. Prieš pusantrų metų skaitėte mano žinutes iš Detroito padangės, pastabas apie Dievo Apvaizdos lietuvių parapiją, jos šimtmečio paminėjimo iškilmes. Tuo metu parapijai vadovavo kun. Ričardas Repšys, ir, bent jau bent man, atrodė viskas gražu, gerai. Vėliau skaitėte mano pastabas apie Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje prasidėjusius neramumus, nes ne visi buvo patenkinti kun. Repšiu. Būta daug skundų, kaltinimų ir susiskaldymo tarp parapijiečių. Todėl Detroito vyskupija kun. Repšį perkėlė į Šv. Antano lietuvių parapiją, o Dievo Apvaizdos lietuvių parapijai paskyrė kun. Gintarą Joniką. Bet nespėjus tiems pertvarkymams prasidėti, kun. Repšys tragiškai žuvo, gelbėdamas iš Lietuvos atvykusį ir pas jį besisvečiavusį giminaitį. Jo palaikai buvo pervežti ir palaidoti Lietuvoje. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijai vadovauti ėmė kun. Jonikas.

Ne visuomet būnu namuose Detroite, dažnai mane galite pamatyti sekmadieniais Lemont misijoje, o po to Pasaulio lietuvių centre, kur kiekvieną savaitgalį vyksta įvairūs renginiai. Bet po savaitės kitos vis sugrįžtu į Detroitą, sekmadieniais – į Dievo Apvaizdos lietuvių parapiją. Gal ne tiek, kiek Čikagoje ar Lemonte, bet ir čia vyksta įvairūs renginiai.

,,Dainavos” ir ,,Aido” koncertai

Štai spalio 17 d. čia lankėsi Čikagos ,,Dainavos” ansamblio vyrų vienetas, atlikęs meninę programą organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” suruoštame renginyje, kurio tikslas – surinkti lėšų organizacijos projektams vykdyti. Kiek žinau, Detroite šiai organizacijai vadovauja Rūta Mikulionienė ir Rasa Karvelienė. Salė buvo pilna žiūrovų ir, atrodo, rengėjai buvo neapvilti.

Spalio 10 d. pasirodė detroitiečių choras ,,Aidas”. Kun. Jonikas neseniai lankėsi Lietuvoje, Šiaulių vyskupijoje. Ten jam besilankant, jis išgirdo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio prašymą – parvykus į Detroitą paieškoti finansinės paramos Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro statybos projektui. Spalio 10 d. kun. Jonikas apie tai pranešė Dievo Apvaizdos parapijiečiams, o kad nebūtų viskas taip paprastai, siekiant paįvairinti susibūrimą, meninę programą atliko Detroito choras ,,Aidas” (vadovas Eimas Kasputis). Choras ,,Aidas” atstovavo Detroitui, Toronto mieste vykusioje Dainų šventėje liepos mėn. pradžioje.

Šiuo metu vyksta vajus Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro statybos projektui paremti, aukos buvo renkamos visą spalio mėnesį ir, kiek žinau, parapijiečiai šį projektą remia.

Visuotinis parapijos susirinkimas

Spalio 24 d. įvyko Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos visuotinis susirinkimas.
Šv. Mišių, kurias atnašavo neseniai Detroito Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos lietuvių parapijų klebonu paskirtas kun. Gintaras Jonikas, pamoksle jis priminė, kad čia yra mūsų su visų lietuviška parapija, centras ir turime ją išlaikyti. Po to rinkomės į parapijos kultūros centrą, kur, pasistiprinę lietuviškais koldūnais ir pyragėliais, dalyvavome parapijos susirinkime.

Jį atidarė ir vedė Pastoracinės parapijos tarybos pirmininkė Rasa Karvelienė. Po trumpo atidarymo žodžio ji pakvietė kun. Joniką sukalbėti invokaciją.

Praėjusių metų visuotinio susirinkimo protokolas, kadangi buvo iš anksto išplatintas, nebuvo ištisai skaitomas. Nuskambėjo pora pastabų, bet jis buvo priimtas toks, kaip surašytas. Klebonas kun. Jonikas pranešė, jog šiuo metu parapijai priklauso 234 šeimos (370 asmenų). Per praeitus metus palaidota 15 parapijiečių, pakrikštyta – 7. Turėtos dvejos vestuvės. Informavo, kad pagal diecezijos nurodymus pertvarkyta parapijos pastoracinės tarybos sudėtis. Vyskupija mano, jog esame tvarkinga parapija – sakė kunigas. Visi esame viena šeima, pajėgi išspręsti kilusius klausimus patys, čia. Finansiškai parapija taip pat kol kas išsilaiko. Kunigas padėkojo parapijiečiams už aukas. Užsiminė apie prieš porą metų turėtą parapijos šimtmečio minėjimą, kurio proga buvo planuotas išleisti leidinys, kurį redaguoja Vida Juškienė. Jis greitai turėtų pasirodyti.

Kun. Jonikui baigus savo pranešimą, buvo užduota porą klausimų dėl leidinio ir pastoracinės parapijos tarybos pertvarkymo.

Toliau buvo skaitomi pastoracinės parapijos tarybos pirmininkės R. Karvelienės ir kitų komisijų pranešimai: Liturgijos (Asta JurgutytėPiestienė), Švietimo (Aldona Šontienė), Krikščioniškos tarnybos (Elena Alkuvienė), Administracijos (Juozas Orentas), finansinę apyskaitą pristatė (Alma Sventickienė). Komisijos, jų vadovai, talkininkai įdėjo daug pastangų ir darbo, kad parapija išliktų geros būklės. Baigiantis susirinkimui jiems visiems buvo nuoširdžiai padėkota.

Iš Tarybos administracinio komiteto pirmininko pareigų pasitraukė J. Orentas, į jo vietą pasisiūlė Robertas Selenis. Įvyko ir kitų mažų pasikeitimų, oficialiai buvo patvirtinta ir pristatyta nauja pastoracinės tarybos sudėtis. Taip pat buvo patvirtintos naujos pastoracinės tarybos nuostatosgairės. Atrodo, laikas išgydė žaizdas.

Susirinkimas baigtas malda, kurią sukalbėjo kun. Jonikas.

Pensininkų pietūs

Spalio 24 d. vyko pensininkų pietūs, kuriuos jau daug metų ruošia krikščioniškos komisijos narės – pirmininkė Elena Alkuvienė ir Korsakienė. Šį kartą pietų programą vedė Robertas Selenis. Aš pirmą kartą juose dalyvavau, nes ne visada būnu Detroite, kada jie ruošiami. Šiais metais susirinko gražus skaičius vyresniųjų. Žinoma, jie susirenka ne tik papietauti, pabendrauti, rengėjai turi paruošę programas, į kurias pakviečiami paskaitininkai ir kiti žmonės.

Šiemet pietų programos tema buvo Halloween – iš kur šis paprotys kilo, kaip dar pagonybės laikais lietuviai minėdavo vasaros pabaigą. Programą atliko Rūta Mikulionienė, Linas Mikulionis ir Robertas Selenis. R. Mikulionienė, pasinaudojusi ,,Lietuvių enciklopedijos” informacija, papasakojo, kaip senovės lietuviai tai minėdavo. Vėliau jie nuvedė mus į pasakų pasaulį su raganomis ir karalaičiais. Nežinau, kodėl buvo pasirinkta tokia tema, manau, ji būtų labiau tikusi vaikučiams. Kaip ten bebūtų, vyresniesiems tai buvo gera proga pabendrauti ir skaniai papietauti. Bravo rengėjoms.

Laukia nauji renginiai

Tad į Dievo Apvaizdos parapiją sugrįžta ramybė, pagarba vieni kitiems. Prie jos įvairių darbų darbelių prisijungė gražus būrys parapijiečių. Daug naujų veidų, tarp jų ir naujai atvykusių į šį kraštą. Dedamos pastangos, kad ir kiti pasektų jų pavyzdžiu ir prisijungtų prie parapijos veiklos, nes, kaip kun. Jonikas sakė, čia mūsų visų namai, čia mūsų Lietuva.

JAV Lietuvių Bendruomenės Detroito apylinkė lapkričio mėn. 14 dieną Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje (25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI) rengia šventę, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20mečiui. Iškilmės prasidės ,,Padėkos už laisvę” šv. Mišių auka, kurias atnašaus kun. Gintaras Jonikas.

Pirmą valandą po pietų Kultūros centre bus atidaryta paroda, kurioje bus parodyti amerikietiškos ir lietuviškos spaudos ištraukų rinkiniai, įvairūs dokumentai, nuotraukos, karikatūros, plakatai, filmų ištraukos iš 1990–1991 metų laikotarpio. Svarbiausius įvykius apibendrins visuomenininkė Liūda Rugienienė. Meninėje programos dalyje išgirsite mūsų vietinius talentus.

Gruodžio 4–5 d. vyks prieškalėdinės rekolekcijos, o gruodžio 5 d. kun. Joniko – Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos klebono įvesdinimo priesaikapietūs.

mich

Pensininkų pietūs.

mich
Linas Mikulionis, Rūta Mikulionienė ir Robertas Selenis.