LA

Los Angeles Šv. Kazimiero mokyklos mokiniai ir mokytojai šiandien.

Los Angeles Šv. Kazimiero šeštadieninei mokyklai – 60 metų

DALILĖ POLIKAITIENĖ

Pradžia

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos (įsteigta 1941 m.) steigėjas prelatas Julius Maciejauskas svajojo apie lietuviškos mokyklos įkūrimą, kad būtų ilgiems laikams užtikrintas lietuviškas parapijos gyvavimas. Jo pradėtą darbą sėkmingai tęsė kun. Jonas Kučingis (vėliau tapęs prelatu), ir 1949 m. rugsėjo 3 d. labai primityviomis sąlygomis lituanistinė mokyklėlė pradėjo pirmuosius savo mokslo metus.

Klebonas Kučingis pakvietė seseles pranciškietes, kurios sekmadieniais dėstė tikybą ir lietuvių kalbą. Pirmaisiais mokslo metais mokyklą lankė 25 mokinukai. Į mokyklos darbą įsijungė mokytoja Ona Razutienė, bažnyčios vargonininkas muzikas Antanas Skridulis, kunigai Lionginas Jankus ir Vaclovas Šiliauskas, o nuo 1950–1951 mokslo metų – Vladas Pažiūra, kuris tais metais ėjo mokyklos vedėjo pareigas. Vėliau mokytojavo ir Šv. Kazimiero kongregacijos seselės, kurios dirbo kasdieninėje parapijos mokykloje.

1951 metais pastačius parapijos bažnyčią ir senąją pertvarkius į salę, į šias patalpas persikėlė ir lituanistinė mokykla. 1952–1953 mokslo metais mokykla perėjo į skyrių sistemą: veikė 6 skyriai, buvo sudarytos programos, kuriomis mokytojai vadovavosi, pamokos buvo perkeltos iš sekmadienių į šeštadienius. 1963 m. užbaigus statyti kasdieninei Šv. Kazimiero parapijos mokyklai patalpas, šeštadieninės mokyklos pamokos buvo tęsiamos naujuose kambariuose, kuriais naudojamės jau 46 metus.

Mokiniai

Mokinių skaičius kasmet augo. 1972 m. jau buvo 10 skyrių, o 1974 m., švenčiant mokyklos 25ių metų sukaktį, mokyklą lankė 160 mokinių. Nuo to laiko iki pat sukaktuvinių 2009 metų mokyklą visą laiką lankė tarp 92 ir140 mokinių. Šiems mokslo metams užsiregistravo 145 mokiniai.

1971–1973 metais veikė aukštesnioji lituanistinė klasė, kurią lankė 8 klasių kursą baigę mokiniai. Mokiniai rinkdavosi į pamokas sekmadieniais prieš šokių ansamblio repeticiją. Jiems dėstė Alė Rūta, Bernardas Brazdžionis, Ignas Medziukas, Uogintas Kubilius, Hermanas Tumas ir Ona Razutienė; ji buvo ir vedėja. 1972–1974 metais veikė pedagoginiai lituanistikos kursai, kuriuos baigė, egzaminą išlaikė ir pedagogo diplomą gavo 8 kursantai.

2009–2010 mokslo metais veikia 3-jų ir 4-ių metų vaikučiams skirtas „kiškių darželis”, Vaikų darželis – 10 klasės ir 11–12 klasių seminarai. Baigusieji 10 klasę mokiniai kas antrą šeštadienį susirenka į kursus ir po dvejų metų lankymo bei sėkmingai išlaikytų egzaminų gauna mokyklos baigimo diplomą.
 
Mokyklos vadovai ir mokytojai

Per 60 metų mokyklai trumpai vadovavo: Juozas Kojelis, Vytautas Tamulaitis, Kazys Barauskas, kun. Romas Kasponis, Dalilė Polikaitienė ir Juozas Pupius. 1958–1969 metais mokyklos vedėju buvo Ignas Medziukas, kuris vėliau ilgus metus ėjo mokyklos inspektoriaus pareigas. 1951–1952, 1971–1982 ir 1984–1985 metais mokyklai vadovavo Vladas Pažiūra, o nuo 1987 m. iki šių dienų mokyklos direktorė yra Marytė Sandanavičiūtė-Newsom. Keleri metus prie administracinio darbo prisidėjo Violeta Gedgaudienė ir Algimantas Žemaitaitis.

Kaip ir visose lituanistinėse mokyklose, daugelį metų nuo mokyklos įsisteigimo dėstė Lietuvoje pedagoginį išsilavinimą gavę mokytojai, vėliau prisijungė pedagogo mokslus JAV universitetuose baigusieji ir pasišventę mokinių tėvai, kurie darbo savaitę dirbdavo kitose srityse. Nuo 1967 metų JAV LB Švietimo taryba beveik kasmet organizuoja studijų savaites Dainavos stovyklavietėje (Manchester, Michigan). Tačiau dėl didelių atstumų LA mokyklos mokytojai pirmaisiais keliais dešimtmečiais mažai galėjo dalyvauti. Nuo 1990 metų keletas mokytojų beveik kasmet vyksta į Mokytojų tobulinimosi kursus. M. Newsom, tuo metu buvusi JAV LB Švietimo tarybos narė, keletą metų vadovavo kursams. 2004 m. vasarą Marytė dalyvavo Lietuvoje Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės suruoštame išeivijos mokyklų mokytojų seminare. Pirmasis Los Angeles mokytojų seminaras įvyko 1973 m., vėliau suruoštas dar kelis kartus. Nuo 2000 m., Švietimo tarybai padedant, Švietimo tarybos vakarinio pakraščio mokytojų konferencijos vyksta kiekvieną rudenį.

Per šį ilgą mokyklos gyvavimo metą daugiau nei 200 mokytojų mokytojavo Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje. Daug jų išlydėjome į Amžinybę, kai kurie pasitraukė į poilsį arba turi kitų įsipareigojimų. Džiaugiamės, kad paskutiniaisiais metais prisijungė nemažas skaičius iš Lietuvos atvykusių pedagogių ir kitų pasišventusių asmenų. Šiais mokslo metais mokykloje dėsto 23 mokytojai.
 
Senos ir naujos mokyklos tradicijos

Šv. Kazimiero mokykloje turime gražią tradiciją. Iš ryto, tuoj po pirmojo skambučio, sustojame kieme prie vėliavų stiebų (lietui lyjant, sustojame ratu salėje), sukalbame maldą prieš pamokas, atiduodame pagarbą iškeltai Amerikos vėliavai, pakeliame trispalvę ir sugiedame Lietuvos himną. Mokyklos mokinukai jau nuo darželio klasės moka maldos ir himno žodžius. (Tik tie, kurie dažnai vėlinasi, žodžių ir neišmoksta.)

Šalia visų pamokų ir užduočių, namų darbų ir įvairių projektų mokiniai turi progos parodyti savo kūrybingumą. 1968–1970 metais mokyklos mokinių rašinėliai buvo išspausdinti Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos metraščiuose, „Laisvės viltis”, „Dešimtoji pradalgė” „Mėnesienos keliu”. Daug metų mokiniai bendradarbiavo „Tėviškės žvaigždutė” mokinių skyriuje, „Draugo” dienraštyje.

Nuo 1970 m. kelerius metus ėjo mokyklos laikraštėlis „Saulutė”, vėliau beveik kasmet išleidžiami mokyklos metraščiai, kuriuose spausdinama mokinių kūryba: ,,Jaunoji vizija”; ,,Vardan tos Lietuvos”; ,,Rašo plunksna ir pieštukas”; ,,Mūsų eilės” ir kt. Nuo pat pirmųjų JAV LB Švietimo tarybos skelbtų rašinių/piešinių konkursų Šv. Kazimiero mokyklos mokiniai gausiai juose dalyvauja ir pelni nemažai premijų.

1961 metais įvyko pirmosios dailaus skaitymo ir deklamavimo varžybos, o nuo 1973 m. jos vyksta beveik kiekvienais metais. Los Angeles Dramos sambūrio nariai kviečiami talkinti ir atrinkti geriausius deklamuotojus, kuriems skiriamos tėvų komiteto paskirtos dovanos. Ne kartą mokyklos deklamuotojai yra pasirodę per JAV Lietuvių Bendruomenės Vasario 16-osios minėjimus.

1996 metais įsteigus disidento ir Lietuvos istorijos mokytojo Vlado Šakalio vardo premiją, mokykloje vyksta Lietuvos istorijos/geografijos žinių varžybos. Vasario 16-osios proga ALT’as ir LB apygardos valdyba skiria dovanas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šventės proga sukurtiems mokinių kūriniams. Mokiniai kuria nepriklausomybės tema plakatus, lietuviškoms knygoms viršelius, tekstams – iliustracijas, Mindaugo karūnas, Valdovų rūmų pečių koklius, įvairius herbus, kuria įvairiausius lietuvių kalbai lavinti skirtus žaidimus. Taip pat spalio gale mokiniai ir tėveliai lietuviškais raštais skobia moliūgus.

Jau pirmaisiais mokslo metais mokiniai šoko tautinius šokius, dainavo ir vaidino Kalėdų proga. Kalėdų vaidinimai tapo mokyklos tradicija, be jų neapsieita nė vienais metais. Buvo keletas vaidinimų ir mokslo metų užbaigimo proga. Paskutiniais metais vaidinimus režisuoja mokyklos mokytojai Algimantas Žemaitaitis, Kristina Bandžiulienė, Dalia Vosyliūtė, Amandas Ragauskas, Danguolė Varnienė, Justė Grumšlytė ir kt. Kai kurie iš jų yra Los Angeles Dramos sambūrio nariai. Mokinukai – nuo darželio iki vyriausių, dalyvauja „Spindulio” ansamblio renginiuose ir metinėse šventėse.

Šalia pramogų – ir rimtesni užsiėmimai

Šalia pamokų mokiniai turi įvairiausių įsipareigojimų. Vėlinių proga lankomi netoliese esantys kapai, kuriuose palaidota daug lietuvių. Skaitomos maldos ir Šv. Rašto žodžiai, aplankomas kiekvienas lietuvio kapas, įsmeigiama maža trispalvė. Kiekvieną rudenį vyksta labdaros vajus. Suaukotos kuprinės ar batai, dėžutės su dovanėlėmis pradžiugina Lietuvos vaikų centrų vaikučius. Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvauja netoliese nuo Šv. Kazimiero parapijos esančioje Los Angeles katedroje vykstančiose arkivyskupijos „Celebration of Cultures” šv. Mišiose ir po Mišių vykstančiame įvairių tautų pasirodyme.

Veteranų dienos, Kalėdų ar Vasario 16tos proga keli šimtai mokinių sveikinimų siunčiami lietuvių kilmės kareiviams, tarnaujantiems JAV kariuomenėje bei Lietuvos kareiviams Afganistane ir Irake. Susilaukiame atsakymų ir padėkos žodžių. Mokiniai dalyvauja LB ruošiamoje Vasario 16tos dienos šventėje ne tik deklamuodami ir dainuodami, bet ir grodami įvairiais instrumentais mokykloje įsteigtame orkestrėlyje, savo iškalba pasirodo Lietuvių fronto bičiulių ruošiamose svarstybose.

Mokykla visuomet kartu dalyvavo bendruose lietuvių visuomenės susitikimuose su Simu Kudirka, Vladu Šakaliu, sesele Nijole Sadūnaite ir kitais garbingais svečiais iš Lietuvos; prisidėjo prie a†a Romo Kalantos mirties minėjimo ir a†a Bernardo Brazdžionio 100tojo gimtadienio šventės programos. Šiluvos jubiliejinės šventės proga visi mokyklos mokiniai ne tik dalyvavo Los Angeles katedroje vykusiose šv. Mišiose, mokyklos choreliui teko ir giedoti. Apie 20 choristų dalyvavo 2006 metais surengtoje Dainų šventėje Čikagoje ir, žinoma, visa mokykla šoko 2008 m. Los Angeles įvykusioje Tautinių šokių šventėje.

Mokyklai suteikta JAV LB Švietimo premija

Įsisteigus Šv. Kazimiero lituanistinei mokyklai, seselės pranciškietės, o vėliau – kazimierietės mokiniams dėstydavo tikybą ir juos paruošdavo sakramentams. Išvykus seselėms, kurį laiką ta pareiga atiteko parapijos kunigams. Nuo 1982 metų mokyklos mokytojos dėsto tikybą ir paruošia mokinukus susitaikymo sakramentui, Pirmajai šv. komunijai, taip pat sutvirtinimo sakramentui. Visi mokiniai, tėveliai kartu su parapijiečiais gegužės mėnesį švenčia Pirmosios komunijos šventę ir Marijos statulos karūnavimą bažnyčioje.

1998 m. Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 50-čio proga mokyklai buvo suteikta JAV LB Švietimo premija.

Finansiniais ir buitiniais reikalais rūpinasi tėvų komitetas ir tėvų proginiai darbo komitetai. Mokyklą remia Lietuvių Fondas, Švietimo taryba, Los Angeles ir Santa Monica lietuvių kredito kooperatyvai, pavieniai asmenys bei šeimos.

Lituanistinis auklėjimas

Mokykla išgyveno įvairius laikus ir kartas. Pradžioje labiausiai rūpėjo išlaikyti lietuvišką žodį. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, mokyklos veikla pasikeitė, nes prasidėjo gyvas bendravimas su Lietuva: kelionės, svečių lankymasis, apsikeitimas šeimomis, knygomis ir mokomąja medžiaga.

Nuo 1955 m. iki 1986 m. lituanistinis auklėjimas vyko ir Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos kasdieninėje mokykloje. Pradžioje seselės kazimierietės pirmuosiuose skyriuose mokė lietuviukus lietuvių kalbos. Nuo 1957 m. mokytoja Ona Razutienė kiekvieną dieną lietuviukams dėstė vieną lietuvių kalbos pamoką. 1964–1965 metais parapijos mokykloje jau veikė visi 8 skyriai, lietuvių kalbos pamokas lankė apie 90 mokinių. Seselė vedėja rūpinosi, kad lietuvių kilmės mokiniai kasmet dalyvautų Vasario 16-tos Lietuvos trispalvės pakėlime prie Los Angeles rotušės, o sugrįžę į mokyklą atliktų lietuvišką meninę programą visos mokyklos mokiniams ir mokytojams. Parapijos mokyklos lituanistiniam auklėjimui talkino parapijos kunigai ir muzikas kompozitorius Bronius Budriūnas. 1986 m. lituanistinė klasė nustojo veikti. Priežastis – parapijos mokyklą nustojo lankyti lietuvių kilmės vaikai.

 1999 m. JAV LB Taryba išrinko Algimantą Gečį Krašto valdybos pirmininku, kuris pakvietė Los Angeles gyvenančius lituanistinės mokyklos mokytojus bei jaunimo auklėtojus sudaryti JAV LB Švietimo tarybą. Dvi kadencijas taryboje sutartinai darbavosi Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojai Kristina Bandžiulienė, Violeta Gedgaudienė, Aldona Kudirkienė, Marytė Newsom, pirmininkė Dalilė Polikaitienė, Zita ir Darius Udriai (pirmą kadenciją), Vida Radvenienė ir Virginija Tuskevičienė (antrą kadenciją). Iždininko pareigas ėjo buvęs lituanistinės mokyklos mokinys Vytenis Vilkas. Švietimo tarybos nariai Juozas Polikaitis ir Violeta Razgaitienė darbavosi Čikagos ir Philadelphia miestuose.

Šešiasdešimt metų! Koks ilgas ir prasmingas Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos kelias! Sveikiname mokyklą, jos direktorę M. Sandanavičiūtę-Newsom, mokytojus, tėvelius ir mokinius ir džiaugiamės atliktais darbais. Sėkmės tolimesniame mokyklos gyvenime!

la