Čikagos lietuvių moterų klubo 2013 m. stipendininkės Alexa Valavičiūtė ir Indrė Bielskutė.

Čikagos lietuvių moterų klubas atšventė
savo veiklos 90-metį


Amerikos lietuvaitėms paskirtos dvi stipendijos

VIDA KUPRYTĖ

Lapkričio 3 d. Palos County Club, Orland Park, Illinois Čikagos lietuvių moterų klubas iškilmingais pietumis atšventė savo 90 metų veiklos sukaktį.

Nuotaikingi pietūs pradėti Amerikos ir Lietuvos himnais, kuriuos giedojo sol. Praurimė Ragienė, pritariant salėje sėdintiems. Susirinkusius pasveikino klubo pirmininkė Genevieve Maluska, primindama, kad klubas, įsteigtas 1923 m. septynių iškilių Amerikos lietuvaičių, iki šios dienos nuolat remia kultūrą, švietimą ir labdaringus darbus. Klubo žinomiausia narė, generalinė konsulė Juzė Daužvardienė buvo viena tų pradininkių, kuri sumanė ,,Gintaro balių”, per kurį jaunos Amerikos lietuvaitės – gintarėlės buvo pristatomos visuomenei. Nuo 1963 m. Čikagos lietuvių moterų klubas yra suteikęs 90 stipendijų lietuvaitėms studentėms.

Klubo sekretorė, diakonė Erika Brooks sutelkė susirinkusius maldon ir palaimino skanius pietus. Šiltoje draugiškoje nuotaikoje svečiai pietavo, maloniai nuteikti ,,Grace Note Trio” smuikų skambesio.

Stipendininkes pristatė Birutė Zalatorienė ir Irena Norbutienė. B. Zalatorienė pranešė, kad šiais metais (buvo daug prašymų) buvo išrinktos dvi Čikagos lietuvių moterų klubo stipendininkės: pedagogiką ir ispanų kalbą studijuojanti Alexa Valavičiūtė ir ilgas medicinos studijas bepradedanti Indrė Bielskutė. Abi stipendininkės dalyvavo pietuose ir padėkojo už gautą paramą.

Ypatingą gražią meninę programą atliko ,,Simonetta & FourEver” dainininkių grupė. Tai mama Simonetta Giedraitytė Pacek ir jos keturios dukros: Simonetta-Marie, Anna, Helen ir Mary. Jos padainavo lietuviškų ir amerikietiškų dainų bei religinių giesmių. Pietų metų buvo galima įsigyti jų giesmių įrašų. Popietė baigta Mėtos Gabalienės ir Irene Buckbinder vesta turtinga loterija – per 20 svečių į namus parsinešė laimėtus laimikius.

Nors sulaukė brandaus amžiaus, Čikagos lietuvių moterų klubas yra labai gyvybingas. Jo ilgaamžiškumą galima priskirti tam, kad per draugiškumą ir prasmingą darbą pritraukia įvairių kartų ir bangų lietuves į gražų darnų vienetą.
Čikagos lietuvių moterų klubo 90 metų jubiliejiniuose pietuose meninę programą atliko grupė ,,Simonetta & Forever”, vadovaujama Simonetta Giedraitytės Pacek. Dainuoja keturios Pacek šeimos dukros (iš k.): Mary, Simonetta-Marie, Helen ir Anna.


Čikagos lietuvių moterų klubo valdyba. Iš k.: Birutė Zalatorienė, Irena Buchbinder, Genevieve Maluska, Cecelia Matul, Mėta Gabalienė ir Erika Brooks. Trūksta Frances Simanonis.                     
Vidos Kuprytės nuotraukos