LŠSI pagerbė Šv. Kazimiero kapinėse palaidotus Lietuvai nusipelniusius visuomenės veikėjus, karius, diplomatus.  Rasos Marganavičienės ir Irenos Šalaviejienės nuotraukos


Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse pagerbti generolai

IRENA ŠALAVIEJIENĖ

Saulėtą lapkričio 3 dieną lietuvių bendruomenės nariai rinkosi į Šv. Kazimiero kapines, prie Steigėjų paminklo. Kalbėjo Šv. Kazimiero kapinių sklypų savininkų draugijos pirmininkė Birutė Matulienė. Kunigas Gediminas Keršys sukalbėjo maldą, pašventino vainiką. Nuskambėjo ,,Šventa Marija”, JAV ir Lietuvos himnai.

Baltijos Jūrų Šaulių kuopos vadas Rimantas Šalaviejus pakvietė visus aplankyti keturių generolų kapus ir pagerbti jų atminimą tylos minute. Amžinam poilsiui Šv. Kazimiero kapinėse atgulė: gen. Povilas Plechavičius, Stasys Dirmantas, Kazys Musteikis ir Mikas Rėklaitis. Prie paminklų padėtos gėlės ir uždegtos žvakutės. Kuo žymus šie generolai ir kokie jų nuopelnai?

Povilas Plechavičius – Lietuvos kariuomenės generolas.
Gimė 1890 m. vasario 1 d. Židikų valsčiuje, Mažeikių apskrityje. Mirė 1973 m. gruodžio 19 d. Čikagoje.
Žymūs apdovanojimai: 1920 m. Vyčio kryžiaus ordinas, 2004 m. Vyčio kryžiaus ordino Didysis kryžius (po mirties)
.
1908 m. Maskvoje baigė gimnaziją, 1911 m. – komercijos institutą, 1914 m. – Orenburgo kavalerijos karo mokyklą. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, o 1917 m. kovojo prieš bolševikus Rusijos pietuose. 1918 m. grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Žemaitijoje ir suorganizavo žemaičių partizanų rinktinę. Tapo Mažeikių karo komendantu. 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune,1926 m. Generalinio štabo akademiją Prahoje. Lietuvos kariuomenėje tarnybą pradėjo kapitonu, baigė generolu leitenantu.Vadovavo 1926 m. gruodžio 17 d. perversmui Lietuvoje. Nuo 1927 m. buvo Lietuvos kariuomenės vyriausiojo štabo viršininkas. 1944 m. vadovavo vietinei rinktinei, buvo suimtas ir išvežtas į Salaspilio koncentracijos stovyklą, po to į Dancingą, Klaipėdą, o iš ten paleistas. Netrukus išvyko į Vokietiją. Nuo 1949 m. P. Plechavičius apsigyveno JAV, kur gyveno jo motina. Gyvendamas Čikagoje, generolas domėjosi lietuviška veikla, kultūriniu gyvenimu, ypač lietuvių veteranų sąjungos ,,Ramovė” veikla.

Stasys Dirmantas – geodezininkas, profesorius, Lietuvos kariuomenės brigados generolas, politinis ir visuomenės veikėjas. Gimė 1887 m. lapkričio 14 d. Raseiniuose. Mirė 1975 m. sausio 26 d. Čikagoje.
Žymūs apdovanojimai: 1928 m. – Gedimino 2 laipsnio ordinas, 1933 m. – Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinas.

1914 m. baigė Maskvos Konstantino matininkų institutą. Per Pirmąjį pasaulinį karą buvo Rusijos kariuomenės artilerijos karininkas. 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę, 1919–1924 m. dėstė Karo mokykloje. 1921–1920 m. jis – Aukštųjų kursų, nuo 1922 m. Lietuvos universiteto Geodezijos katedros vedėjas, nuo 1930 m. profesorius. 1935–1938 m. XVII ministrų kabinete krašto apsaugos ministras, nuo 1937 m. vasario 16 d. – brigados generolas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1950 m. gyveno Čikagoje. Dalyvavo JAV lietuvių organizacijų veikloje, 1959–1968 m. buvo Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos, 1964–1974 m. Lietuvių profesorių draugijos Amerikoje pirmininkas.Kazys Musteikis – Lietuvos karinis ir valstybės veikėjas, Lietuvos kariuomenės brigados generolas.
Gimė 1894 m. lapkričio 22 d. Stučiuose, Tauragnų valsčiuje. Mirė 1977 m. birželio 6 d. Čikagoje.
Žymūs apdovanojimai: 1929 m. Gedimino 3 laipsnio ordinas, 1935m. Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinas.
1915 m. baigė Oranienbaumo praporščikų mokyklą. 1917–1918 m. Lietuvių atskirojo bataliono Rovne vado E. Adamkavičiaus adjutantas. 1920 –1921 m. – Automobilių bataliono šarvuočių būrio vadas. 1921–1924 m. Šarvuočių diviziono, Šarvuočių rinktinės vadas. 1930 m. išvyko į Briuselį, kur 1932 m. baigė generalinio štabo akademiją. 1934 m. laikinai ėjo Vyriausiojo štabo viršininko pareigas. 1934–1938 m. – Karo mokyklos viršininkas. 1937 m. – brigados generolas. 1938–1940 m. XIX, XX, XXI Ministrų kabinetuose krašto apsaugos ministras. 1940 m. birželio 15 d. pasitraukė į Vokietiją. 1941 m. grįžo į Lietuvą, o 1944 m. vėl pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į JAV. Dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje veikloje, buvo Karininkų ramovės seniūnas.

Mikas Rėklaitis – Lietuvos karinis ir visuomenės veikėjas, generolas pulkininkas.
Gimė 1896 m. rugsėjo 6 d. Daugirdėliuose prie Alytaus. Mirė 1976 m. kovo 21 d. Čikagoje.
Žymūs apdovanojimai: 1919 m. Vyčio Kryžiaus ordinas su kardais.
1915 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, 1916 m. Maskvoje baigė Aleksejaus karo mokyklą. 1918 m. Lietuvoje organizavo Alytaus apskrities miliciją, buvo milicijos vadas, apskrities viršininko pavaduotojas. 1930 m. – Pirmojo pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pulko vadas. 1935 m. – brigados generolas. 1941 m. liepos 9 d. NKVD suimtas ir kalintas Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. į JAV. Bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje.***

Šaulio Ernesto Lukoševičiaus kvietimu aplankėme buvusio konsulo Čikagoje Antano Kalvaičio kapą. Tai buvo pirmos Vėlinės, kai Jakubonių kapavietėje (konsulo giminaičiai), ant paminklo pasirodė ir A. Kalvaičio vardas – po išsamios E. Lukoševičiaus studijos, šią vasarą išspausdintos ,,Drauge”, tuo pasirūpino keli Čikagoje gyvenantys idealistai. Po ilgesnės pertraukos ant šio kapo sužibo ir kelios Vėlinių žvakutės – jas uždegė LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas (nuotrauka apačioje) bei šauliai. Po to pietavome Šaulių namuose.

***

    Primename, kad š. m. lapkričio 17 d. bus minima Lietuvos kariuomenės diena. Minėjimas prasidės 10:30 val. r. šv. Mišiomis Jaunimo centre, Tėvų jėzuitų koplyčioje. Pagerbimo iškilmės vyks prie paminklo kritusiems už Lietuvos Laisvę. Vėliau programą pratęsime Šaulių namuose, kur vyks pokalbis su iš Washingtono atvyksiančiu LR karo etašė pulk. Juozu Kačergiu.

   Kviečiame visus dalyvauti ir garbingai paminėti Lietuvos kariuomenės dieną.Konsulo Antano Kalvaičio amžino poilsio vieta pagaliau pažymėta.