sawbones

Amerikos Rytinio pakraščio lietuvių gydytojų, dantų gydytojų ir 
farmacininkų draugijos susirinkimo dalyviai. (iš k. į d.) sėdi: dr. Valdonė Gaubienė, dr. Petras Dičpinigaitis ir dr. Dana Saldaitis; stovi: dr. Petras Svitra, dr. Irma Ūsienė, dr. Rimvida Obelėnienė, farmacininkė Aldona Kulpa, dr. Ramunė Pliūrienė ir dr. Algimantas Pliūra, dr. Dovilė Kulakauskienė ir dr. Sonata Petravičiūtė.

Amerikos lietuvių gydytojų ir farmacininkų draugijos
susirinkimas New York


ALDONA KULPA

Rugsėjo 25 dieną New York įvyko Amerikos Rytinio pakraščio lietuvių gydytojų, dantų gydytojų ir farmacininkų draugijos susirinkimas. Organizacija gyvuoja jau 97 metus ir vienija 25 narius iš trijų valstijų.

Susirinkusius pasveikino organizacijos pirmininkė dr. Valdonė Gaubienė. Tradiciškai buvo uždegta atminimo žvakutė ir tylos minute pagerbti amžinybėn iškeliavę šios organizacijos nariai. Šiais metais organizacija neteko ilgamečio nario dr. J. Dičpinigaičio, daug nusipelniusio lietuvių bendruomenei. Šviesaus atminimo daktaro sūnus dr. Petras Dičpinigaitis taip pat priklauso šiai organizacijai ir yra aktyvus jos narys, eina organizacijos pirmininko pavaduotojo pareigas.

Kasmet draugiją papildo vis nauji nariai. Šiemet buvo priimta jauna gydytoja psichiatrė Irma Ūsienė, taip pat pasveikintas Algimantas Pliūra, išlaikęs egzaminus ir gavęs farmacininko licenciją.

Draugijos nariai yra įvairių specialybių gydytojai: anesteziologai, psichiatrai, bendrosios praktikos gydytojai, turime vieną kardiologę (dr. Rimvida Obelenienė), oftalmologą (dr. Paulius Svitra), pulmonologą (dr. Petras Dičpinigaitis).

Su dideliu susidomėjimu gydytojai klausėsi dr. Dovilės Kulakauskienės mokslinės paskaitos ,,Anaerobinis sepsis”, po kurios vyko diskusijos ir vaišės. Gydytojai diskutavo jiems rūpimais klausimais, dalijosi savo patirtimi ir problemomis su kolegomis. Vėliau buvo patvirtinta draugijos valdyba. Jai toliau vadovaus dr. Valdonė Gaubienė, pavaduotoju išrinktas dr. P. Dičpinigaitis, nariais – dr. Mindaugas Pranevičius ir farmacininkė Aldona Kulpa, iždininkė – dr. Ramunė Pliūrienė.