group shot

Iš kairės: A. Norvilas, D. Cidzikaitė, N. Nausėdienė, M. Remienė, V. Šaulys, O. Daugirdienė, V. Momkus ir R. Jautokienė. Jono Kuprio nuotr.

Draugo fondo nariai rinkosi į metinį suvažiavimą

DALIA CIDZIKAITĖ

Šešiolika metų gyvuojančio Draugo fondo (DF) nariai (Fondas įkurtas 1993 metais lapkričio 12 d.) š. m. lapkričio 7 d., šeštadienį, rinkosi į Jaunimo centro Čiurlionio galeriją, į kartą metuose šaukiamą Fondo suvažiavimą.

Suvažiavimą  atidariusi DF tarybos pirmininkė Marija Remienė apgailestavo dėl, palyginti su kitais suvažiavimais, gana kuklaus Fondo narių dalyvavimo, o ir apskritai, narių Fonde mažėjimo. Jei prieš ketverius metus buvo išsiųsta beveik pusantro tūkstančio laiškų DF nariams, tai šiais metais jų išsiųsta tik šiek tiek daugiau nei tūkstantis, ir iš tų pačių apie trisdešimt sugrįžo, nepasiekę ar neradę savo adresato.

Vis dėlto, nežiūrint negausaus narių dalyvavimo suvažiavime, Mandatų komisijos pirmininkas Antanas Valavičius užtikrino, jog šiame suvažiavime kvorumas yra (iš viso užsiregistravo 27 nariai ir 100 narių su įgaliojimais; šiuo metu DF yra 932 nariai).

Prieš  suvažiavimui prasidedant invokaciją sukalbėjo kun. Antanas Gražulis, SJ. Suvažiavimui pirmininkavo DF tarybos narė dr. Ona Daugirdienė, sekretoriavo Nijolė Nausėdienė.

Ar esame pasiruošę pokyčiams?

Suvažiavime negalėjus dalyvauti ,,Draugo” leidėjų tarybos pirmininkui Sauliui Kupriui (dalyvavo keletas kitų tarybos narių – Juozas Polikaitis, Vaclovas Momkus ir M. Remienė), apie dienraščio redakcijos veiklą papasakoti buvo pakviesta ,,Draugo” vyr. redaktorė dr. Dalia Cidzikaitė. Trumpai apžvelgusi jos vadovaujamos redakcijos darbą bei patį dienraštį, ji susitelkė ties šiuo metu dažnai pokalbiuose ir kitur iškylančias tris temas.

Pirmoji yra reklama ir reklamavimasis „Drauge”. Pasak Cidzikaitės, nesunku pastebėti, jog kituose lietuviškuose laikraščiuose reklamų yra kur kas daugiau nei „Drauge”, o reklama, kaip žinia, galėtų sudaryti gana didelę dienraščio pajamų dalį. Dalis tos reklamos galėtų pasirodyti dienraščio internetiniame puslapyje. To pageidautų jaunesnės kartos lietuviai. Šiuo metu „Draugas” neturi atskiro žmogaus, kuris rūpintųsi reklamų paieška.

Antroji tema yra internetinė „Draugo” svetainė. Dar pernai metais DF suvažiavime „Draugo” leidėjų tarybos pirmininkas sakė, jog jei ne kitais metais, tai dar kitų metų pradžioje skaitytojai galės internete perskaityti visą „Draugą”. Kol kas šis pažadas nėra įvykdytas. Patobulinta dienraščio svetainė galėtų tarnauti ir kitiems tikslams, pastebėjo Cidzikaitė: jau minėtam reklamavimuisi, tiesioginiam skaitytojų dalyvavimui komentuojant straipsnius, išsakant savo nuomonę, pagaliau, ieškant naujų prenumeratorių arba pratęsiant jau esamas.

Trečioji tema yra anglų kalbos įvedimas „Drauge”. Čia vieningos nuomonės nėra: vieni pasisako už, kiti – prieš. Pasak dienraščio vyr. redaktorės, šio klausimo kėlimas rodo, jog yra žmonių, kurie norėtų dienraštyje ar tik jo svetainėje internete matyti ir anglų kalba pateikiamas žinias, naujienas, straipsnius.

Savo pranešimą vyr. redaktorė pabaigė visiems –  tiek redakcijai, tiek leidėjams, DF nariams bei skaitytojams – taikomu klausimu: „Draugui” peržengus 100 metų slenkstį, ar esame pasiruošę keistis ir, jei taip, kaip?

M. Remienė tiki, jog „Draugas” ir toliau gyvuos

DF tarybos pirmininkė savo pranešime prisiminusi Fondo įkūrimo aplinkybes ir jį įkūrusį kun. Viktorą Rimšelį, MIC, pabrėžė, jog jei ne DF, ,,Draugas” būtų užsidaręs prieš aštuonerius metus. Ne paslaptis, jog Fondas dienraštį remia gana stambiomis sumomis. Vien 2005 metais Fondas dienraščiui davė 180 tūkst. dol. Šiuo metu padėtis yra nusistovėjusi, tiesa, pats DF nemažai nukentėjo dėl finansinės visą pasaulį apėmusios krizės.

Šių metų „Draugo” renginius, kurie prasidėjo dar kovo mėn., Fondas parėmė tik 36 tūkst., čia neįskaičiuoti DF išmokėti honorarai ir kultūriniam priedui, kurį Fondas išlaiko, skirti pinigai. M. Remienė pasidžiaugė, jog už šiais metais išleistą „Draugo” šimtmečiui skirtą istorinį leidinį ,,‘Draugas’ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę” prenumeratorių ir rėmėjų dėka nereikėjo imti pinigų nei iš DF, nei iš ,,Draugo” administracijos. Jubiliejinis pokylis, įvykęs spalio 17 d., atnešė nemažą pelną. Nors jame dalyvavo tie patys skaitytojai ir rėmėjai, naujovių įnešė pokylio pirmininkas dr. Jonas Prunskis. Net ir jo vaikai, jaunieji ateitininkai, su draugais, pokylio metu platinę loterijos bilietėlius, „Draugui” uždirbo 2,550 dol.

Praėjusiais metais DF narių  suvažiavime buvo iškeltas klausimas leisti patikrinti DF iždą profesionaliam sąskaitybininkui. Tai buvo padaryta Alvydo J. Joniko š. m. rugsėjo 14 d. Jo išvadų apie DF sąskaitos knygas bei jų vedimą santrauka buvo paskelbta š. m. spalio 9 d. „Drauge”.

2009 metais buvo skelbti du DF pavasario ir rudens vajai. Kiekvienam vajui pagalvojama apie kokią nors malonią smulkmeną nariams. Šiais metais narys, paaukojęs 100 dol., iš DF gavo Širvintų miestelio mokinių nuaustą juostelę ,,Draugui – 100”.

DF tarybos pirmininkė sakė, jog Fondo taryba dirba sutartinai, ir nors posėdžiaujama du tris kartus į metus, darbai atliekami laiku. Neapsieinama ir be talkos, ypač Antano ir Viktorijos Valavičių, Rūtos ir Viktoro Jautokų ir kt.

Remienė savo pranešimą pabaigė viltingai: prisiminusi šiais metais ,,Draugo” pokylyje dalyvavusio Marijonų provincijolo Dan Cambra palinkėjimo dienraščiui gyvuoti dar 25 metus, DF tarybos pirmininkė išreiškė viltį, jog „Draugas” gyvuos ir dar ilgiau.

DF finansai: akcijų vertė nekrenta, aukų mažėja

DF iždininkas Leopoldas von Braun pristatė paskutinių dienų finansinę Fondo ataskaitą. Šiuo metu DF grynų pinigų turi 19,400 dol., per mėnesį ta suma pasipildė dar apie 3,000 dol., atėjusiais iš vajaus, tad banke dabar yra 22,500 dol. Investicijų srityje padėtis po truputį gerėja, todėl ir nuostolis šiais metais žymiai mažesnis. Akcijose DF turi investavęs apie 570,000 dol. Iš viso turima beveik 600,000 dol.

Aukų iki šiol sulaukta apie 40,000 dol., nemažą šios sumos dalį – 10,000 dol. – sudaro palikimas, pasiekęs DF iš Connecticut valstijos.

Šiais metais ,,Draugą” su honorarais ir paskolomis DF parėmė su maždaug 65,340 dol. Paties Fondo išlaidos yra 2,710 dol., iš kurių didžiausią dalį sudaro pašto ir pavasario vajaus išlaidos.

Krizės metu DF nepanikavo

DF finansinis patarėjas Gytis Kavaliauskas, trumpai apžvelgęs šių metų ekonominę krizę ir dabartinę visos rinkos padėtį, kalbėdamas apie DF investicijas pastebėjo, jog pirmoji metų dalis, kaip ir apskritai visoje biržoje, buvo labai nekokia, o štai antroje metų pusėje ji ėmė pamažu atsigauti. Nuo spalio 30 d. DF akcijų vertė yra pakilusi maždaug 22 proc., o jeigu žiūrėsime nuo kovo mėn., DF akcijų vertė yra pakilusi 42 proc.

Šie metai, sakė G. Kavaliauskas, buvo daug progų padaryti dažnai investavime daromą klaidą ir, pasirėmus emocijomis, imtis neapgalvotų žingsnių. Jis pasidžiaugė, jog taip nebuvo pasielgta Fonde: nei DF taryba, nei jos nariai nepanikavo ir nesiėmė jokių rizikingų žingsnių.

Apibendrindamas, DF finansinis patarėjas sakė, jog nuo metų pradžios akcijų vertė yra švelniai pakilusi. Jo nuomone, kreivė ir toliau kils, tik gal ateityje investicijų srityje daugiau bus remiamasi tikromis žiniomis, o ne viltimi, jog gal viskas kažkaip savaime pagerės.

DF sąskaityba vedama tvarkingai

DF Kontrolės komisijos pranešimą perskaitė jos pirmininkas Antanas Paužuolis. Jo nuomone, praėjusį suvažiavimą iškelto reikalavimo dėl DF sąskaitos knygų patikrinimo buvo galima ir išvengti, nes Komisijoje dirba ekonominį išsilavinimą ar buhalterinę patirtį turintys žmonės (šiuo metu Kontrolės komisiją sudaro: Sigutė Užupienė, Vida Sakevičiūtė ir A. Paužuolis). Šiais metais Komisija, susirinkusi š. m. spalio 28 d. ir patikrinusi iždininko L. von Braun vedamas sąskaitos knygas, priėjo išvados, jog pajamų ir išlaidų knygos vedamos tvarkingai, sumos atitinka bankų pranešimus ir kitus dokumentus. Komisija išsakė padėką DF iždininkui už kruopštų ir gerą darbą.

Į DF tarybą perrinkti tie patys nariai

Suvažiavimo metu buvo renkami trys DF nariai vietoj trijų dvejų metų kadenciją pabaigusių DF tarybos narių: M. Remienės, V. Momkaus ir dr. Augustino Idzelio. Susirinkusieji nutarė visus tris narius perrinkti dar vienai dvejų metų kadencijai. Tad dabartinės DF tarybos sudėtis liko nepakitusi: O. Daugirdienė, A. Idzelis, Rūta Jautokienė, Algis Norvilas, V. Momkus, M. Remienė ir Vacys Šaulys.

Teirautasi dėl honorarų ir „Draugo”  pastato

Suvažiavimo gale pateikti klausimai daugiausia buvo skirti „Draugo” vyr. redaktorei – dėl honorarų dydžio ir šiais metais DF išmokėtos nemažos – 23,340 dol. – jų sumos; dėl retesnio „Draugo” leidimo; dėl anglų kalbos dienraštyje. Dėmesio susilaukė ir ,,Draugo” pastato klausimas, į kurį atsakė „Draugo” leidėjų tarybos narė M. Remienė. Kaip ir kiekvienais metais, buvo iškelta naujų skaitytojų pritraukimo problema.