alka

Aldona Lingertaitienė                Aleksas Gedmintas            Nomeda Girniūtė         Andrius Kazlauskas

Kviečia LKMA suvažiavimas


DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

Šių metų lapkričio 20 d. ALKA patalpose Putnam, CT vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) suvažiavimas. Visi kviečiami dalyvauti – atvykti pasiklausyti mokslinių pranešimų, pasikalbėti aktualiais klausimais, pabendrauti, pasidžiaugti kultūriniu paveldu, sukauptu ALK’oje.

Pranešimai bus iš trijų mokslo sričių: antropologijos, teologijos ir biologijos. Juos skaitys antropologijos profesorius dr. Aleksas Gedmintas, teologijos profesorė dr. Aldona Lingertaitienė, biologijos mokslininkas dr. Andrius Kazlauskas ir biologijos doktorantė Nomeda Girniūtė.

Dr. Aleksas Gedmintas skaitys pranešimą tema „Dabartinė karaimų padėtis Lietuvoje’’. Dr. Gedmintas yra State University of New York Delhi ir SUNY Oneonta profesorius. SUNY studentams yra rengęs antropologinius tyrinėjimus Lietuvoje.

Dr. Lingertaitienė skaitys pranešimą ,,Liturginiai pakeitimai – kodėl?” Pranešėja vadovauja Boston Šv. Jono seminarijos Sielovados magistro programai.

Dr. Andrius Kazlauskas skaitys pranešimą tema ,,Nauji vaistai senom akies ligom”. Dr. Kazlauskas yra oftalmologijos profesorius Harvard University, vadovauja Harvard Schepens Eye Research Institute laboratorijai.

Nomeda Girniūtė skaitys pranešimą apie vėžį ir signalizavimo takus. Girniūtė baigė Massachusetts Institute of Technology, antrus metus ruošia doktoratą University of Massachusetts Worcester School of Medicine.

Suvažiavime bus keliami įvairūs klausimai, pvz., kuo skiriasi katalikai mokslininkai nuo nekatalikų mokslininkų; kaip tas skirtumas pasireiškia jų mokslinėje veikloje; ar mokslininkai gali liudyti Kristų savo moksliniame darbe? Taip pat: kokie iššūkiai pasitinka katalikus mokslininkus šiais laikais; kaip katalikai mokslininkai turėtų į juos atsiliepti; ar katalikai mokslininkai turi ypatingą paskirtį mūsų laikais; kokia gali būti lietuvių katalikų mokslininkų organizacijos nauda mūsų laikais? Dalyviai bus kviečiami dalyvauti diskusijose.

Suvažiavimas vyks ALKA patalpose adresu: 37 Mary Crest Drive, Putnam, CT. Programa prasidės 1 v. p. p. Jei reikia pernakvoti, prašome kreiptis į Nekalto Prasidėjimo vienuolyną kitoje gatvės pusėje (860 928-7955) arba į netoliese esančius viešbučius, pvz., ,,King’s Inn’’ Putnam, CT (3 mylios nuo ALK’os) arba ,,Comfort Inn’’ Dayville, CT (6 mylios nuo ALK’os).

Programos metu bus pasiūlyti gaivinantys gėrimai. Pietūs vienuolyne – 12:30 val. p. p., vakarienė – 6 val. v. Visi labai laukiami!

vald
LKMA išeivijoje valdyba: pirmininkė Mirga Girniuvienė, iždininkas Ramūnas Girnius, sekretorė Dalė Lukienė, vice-pirmininkas Aleksas Gedmintas (Trūksta valdybos narių Aldonos LIngertaitienės ir Onos Mikailaitės).