XV Lietuvių tautinių šokių šventės meno vadovas Tomas Mikuckis su LTŠI valdybos pirmininke, Los Angeles ,,LB Spindulys” vadove Danguole Razutyte-Varniene.

Išrinktas XV Š. Amerikos lietuvių tautinių šokių
šventės meno vadovas


DALIA CIDZIKAITĖ

Kartas nuo karto Čikagoje apsilankanti Lietuvių tautinių šokių instituto (LTŠI) valdybos pirmininkė, Los Angeles lietuvių tautinių šokių grupės ,,LB Spindulys” vadovė Danguolė Razutytė-Varnienė niekada nepamiršta užsukti ir į ,,Draugo” redakciją. Šįkart LTŠI pirmininkė apsilankė su nauja žinia – neseniai Čikagoje vykusiame instituto valdybos posėdyje išrinktas būsimos – jau penkioliktos – Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės meno vadovas. Juo tapo Boston lietuvių tautinių šokių grupės ,,Sambūris” vadovas Tomas Mikuckis.

Pasak Varnienės, nauju meno vadovu išrinktas jaunas ir vikrus lietuvių tautinių šokių mokytojas, lietuvių išeivijos užaugintas sūnus. Tomas gimė ir augo Los Angeles mieste, Harvard University studijavo fiziką ir matematiką, šiuo metu gyvena ir dirba Boston mieste. Jis jau 9 metus vadovauja Boston lietuvių tautinių šokių grupei ,,Sambūris”. ,,Tomas yra mūsų išeivijos pažiba, – sako LTŠI valdybos pirmininkė. – Jis jau beveik 10 metų noriai, su dideliu užsidegimu ir talentingai dirba lietuvių tautinio šokio srityje.” Varnienė įsitikinusi, jog Mikuckis bus geras būsimos šokių šventės, kuri vyks 2016 metais, meno vadovas. 

Vaikino gabumus šokiui Varnienė pastebėjo Tomui dar gyvenant Los Angeles – iš pradžių jis buvo pavyzdingas ,,LB Spindulio” šokėjas, vėliau – šokių grupės mokytojų padėjėjas. Jis ypač daug padėjo ,,LB Spinduliui” ruošiantis važiuoti koncertuoti į Japoniją 2005 metais.

Atsikėlęs į rytinę pakrantę, Tomas meilės šokiui nepametė. Studijuodamas universitete išbandė naują šokio sritį – pramoginius šokius (ballroom dancing) ir iškart nustebino pasiekimais ir laimėjimais šios šokių šakos konkursuose. Apsigyvenęs Boston ėmėsi ir šokio mokytojo pareigų – devintus metus moko kelias šokių grupes, vadovauja Boston ,,Sambūriui”, kuris šiemet, gegužės mėnesį, atšventė 75 metų jubiliejų. Tomas šia proga sukūrė itin gražią ir menišką sukakties programą. Šalia to, tuo pat metu jis turėjo ruoštis XIV šokių šventei, šią vasarą vykusiai Boston mieste.

Mikuckis yra lankęs tautinių šokių mokymo kursus Nidoje (Lietuvoje) ir stovykloje Dainava (Michigan, OH). Prieš 4 metus, kai Los Angeles vyko XIII Š. Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, jis buvo vienas iš pagrindinių šventės meno vadovės D. Varnienės padėjėjų. ,,Jau tada Tomas sugebėjo puikiai derinti ir net sukurti kelis aikštės brėžinius tokiam dideliam pasirodymui”, – pastebi Varnienė. XIV šokių šventėje Mikuckis turėjo progos išmėginti ir palavinti savo organizacinius įgūdžius – jis buvo vienas iš šventės ruošos komiteto narių. Tomas taip pat yra LTŠI valdybos vicepirmininkas ir iždininkas.

Pasak LTŠI valdybos pirmininkės, Tomas kažkada yra prasitaręs, jog pedagogikos žinių ir meilės šokiui jis sėmėsi iš dviejų įtakingų išeivijos lietuvių tautinių šokių mokytojų – D. Varnienės ir Sigitos Barysienės, taip pat iškilios Lietuvos choreografės Laimutės Kisielienės. Bet, Varnienės nuomone, geru šokių mokytoju Tomas tapo savo gabumų ir motyvacijos dėka. Žinoma, padėjo ir keletą dešimtmečių išeivijoje kauptas lietuviškų šokių švenčių lobynas.

,,Būdamas nepaprastai gero būdo ir taikaus charakterio, tikiu, Tomas bus kūrybingas ir geras meno vadovas”, – įsitikinusi Varnienė. Bet svarbiausia, jos nuomone, Tomas suvokia, kad net ir šių dienų lietuvis – tiek žiūrovas, tiek ir šokėjas, – užaugęs išeivijoje, nori išsaugoti ir toliau džiaugtis lietuviškais autentiškais tautiniais šokiais. ,,Todėl būsimos šokių šventės šūkis gali būti – ‘Grąžinti išeivijai išeivijos šokių šventę!”, – sakė LTŠI valdybos pirmininkė.

Tomo laukia ilgas ir itin atsakingas darbas. Jau netrukus jis, drauge su JAV Lietuvių Bendruomenės valdžia ir LTŠI, turės spręsti vieną iš sunkiausių užduočių – rasti, kurio telkinio lietuviai sutiks rengti XV šokių šventę. Varnienė, rugsėjo pabaigoje dalyvavusi Atlanta, GA vykusioje JAV LB XX tarybos pirmoje sesijoje, sakė, jog sesijos metu pasigirdo siūlymų šokių šventę rengti JAV sostinėje. Tai pasiūlė Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis. Varnienės manymu, šventės rengimas JAV sostinėje ir vėl atkreiptų Amerikos ir jos gyventojų dėmesį į Lietuvą. Tiesa, jeigu šventė vyks Washington, DC, teks keisti datą. ,,Bet tai – anokia naujiena, – mano Varnienė, – galima šį reikalą ir kūrybingai išspręsti.” Juk, primena ji, kai 1976 metais vyko JAV nepriklausomybės paskelbimo 200 m. minėjimas, šokių šventė Čikagoje vyko ne vasarą, o Darbo dienos savaitgalį, ir visi buvo patenkinti.