Rudens lapai ir laikraščių puslapiai

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Neseniai rašiau apie kasmet pasikartojantį reiškinį gamtoje – krintančių medžių lapų simfoniją (,,Draugas”, 2012 m. spalio 30 d.). Rudenį lapai nukrenta, bet, pavasariui atėjus, juos pakeičia nauji. Padėtis visai kitokia, kalbant apie išeivijos lietuvių spaudos lapus ir puslapius. Prenumeratorių skaičiui mažėjant, labai mažą jų dalį pakeičia nauji skaitytojai.

Toks įspūdis susidarė, paskaičius vėliausius mūsų išeivijos spaudos metinius pranešimus, paruoštus JAV Pašto tarnybai. Tuos pranešimus sistemingai pradėjau sekti ir kasmet apie tai rašyti nuo 2005 metų. Pradžioje savo akiratyje turėjau 4 laikraščius, dabar beliko trys: ,,Amerikos lietuvis”, ,,Dirva” ir ,,Draugas”. Prieš penkerius metus pastebėjau, kad, JAV didėjant lietuvių skaičiui, pastebimai mažėja popierinės spaudos prenumeratorių skaičius. Paėmus minėtus tris laikraščius kartu, 2005 m. jų buvo spausdinama 9,613 egz., 2011 m. tas skaičius sumažėjo ik 5,253 egz. Šių metų pranešime Pašto tarnybai per visus tris laikraščius turime vos 4,800 egz. Pastarasis skaičius yra 300 didesnis už vien tik ,,Draugo” tiražą 2005 m. Taigi negrįžtamai krenta lietuviškos spaudos puslapiai.

Pažiūrėkime atidžiau į kiekvieną iš čia minimų laikraščių. 2011 m. ,,Amerikos lietuvis” spausdino 1,753 egz., 2012 m. tas skaičius sumažėjo 14 proc. – iki 1,500 egz. Tačiau paskutinės laidos, prieš paruošiant pranešimą Pašto tarnybai, buvo 100 mažiau – 1,400 egz. Padėtis dar blogesnė, žinant, kad paskutinės laidos 55 egz. liko neišplatinti, dar kiti 13 egz. išdalinti veltui.

,,Draugo” reikalai iš pirmo žvilgsnio atrodo lyg ir nepasikeitę, nes tiek pernai, tiek ir šįmet skelbta, kad buvo spausdinama 2,500 egz. Paskutinės laidos, prieš pateikiant pranešimą Pašto tarnybai, tiražas nukrito iki 2,400 egz. Iš to skaičiaus 164 egz. buvo neišplatinti, o 50 egz. išdalinti veltui.
O kaip sekasi ,,Dirvai”? Prieš keletą metų šis prie 100 metų amžiaus artėjantis savaitraštis tapo dvisavaitiniu, t. y. leidžiamu kas dvi savaites. 2011 m. jo spausdinta 1,000 egz., o pernai metais jo apyvarta sumažėjo 20 proc. – iki 800 egz. Iš paskutinės laidos 185 egz. liko neišplatinti, 4 išdalinti veltui.

Maždaug prieš metus šioje skiltyje citavau Jungtinių Tautų intelektualinės nuosavybės vadovą Francis Gurry, teigusį, kad iki 2017 m. spausdintų laikraščių JAV jau nebebus. Pernai JAV buvo parduota daugiau skaitmeninių nei popierinių laikraščių. Kas mėnesį žiniasklaidoje skaitome apie popierinių laikraščių spausdinimą sustabdžiusius ilgamečius laikraščius ir žurnalus. Iki 2017 m. liko dar penkeri metai.

Ne kartą skaitėme teigimus, kad jei ne Draugo fondas (DF), tai ,,Draugo” nebeturėtume. DF 20 metų sukakties proga skaitėme, kad pagrindinis fondo įkūrimo tikslas buvo sukaupti milijoninį kapitalą, jį pelningai investuoti ir iš gautų pajamų kas metai paremti ,,Draugo” leidybą. Per pirmuosius septynerius metus buvo sukaupta vienas milijonas dolerių. Pagarba fondo įkūrėjams ir aukotojams! Kritus akcijoms ir norint padengti ,,Draugo” leidybos išlaidas, pradėta naudoti lėšas iš pagrindinio fondo kapitalo. Tai, mano manymu, buvo taktinė klaida, nors ir skatinama geros širdies. Leidėjai į DF pradėjo žiūrėti tarsi katinas į lašinius. Jiems užtruko daug metų suvokti, kad toks požiūris nėra nei atsakingas, nei gaspadoriškas. Per pirmuosius penkiolika metų DF ,,Draugo” leidybai išmokėjo 1,000,264 dol. Vidutiniškai tai būtų po 66,684 dol. kasmet. Per paskutinius penkerius metus ,,Draugui” skirta 1,203,973 dol. Tad vidurkis jau pakilo iki 240,794 dol. metams. Tad neturėtų stebinti, kad DF kapitalas š. m. rugsėjo mėn. nukrito iki 522,956.48 dol. (,,Draugas”, 2012 m. lapkričio 3 d.). Mažėjant aukoms ir kasmet išleidžiant apie 100,000 dol., tų ,,lašinių” dar gali užtekti penkeriems metų, t. y. iki maždaug 2017 metų. Gal taip likimo ir duota?

Lapkričio 11 dieną Jaunimo centre vykusiame DF metiniame narių suvažiavime kalbėta ne tik apie fondo finansus, bet ir susidariusią padėtį ,,Drauge”. Lauksiu detalesnio suvažiavimo aprašymo, kuriame, reikia tikėti, bus aiškiau aptartas DF ir ,,Draugo” leidėjų ryšys bei ateities planai. Manau, skaitytojams bei DF rėmėjams būtų įdomūs ir ,,Draugo” leidėjų pirmininko bei vyr. redaktorės suvažiavime skaityti pranešimai bei vykusių diskusijų dėl tolimesnės DF veiklos suvestinė.