hartford
Minint parapijos 110-ąsias metines dalyvavo garbingi svečiai ir kaimyninių miestelių lietuviai.

Hartford Šv. Trejybės bažnyčios šventė


DANUTĖ GRAJAUSKIENĖ


Kai Šv. Trejybės parapijai suėjo 100 metų, sukaktuvės prasidėjo 2000 m. rugsėjo 10 d. šv. Mišiomis, po kurių sekė pusryčiai. Sukaktuvės baigėsi 2001 metų birželio 9 d. Mišias laikant arkivyskupui J. Cronin. Birželio 10 d. ,,Hartford Marriot” viešbutyje, Rocky Hill, CT surengtas pokylis, kuriame dalyvavo apie 400 žmonių.

Šiais, 2010 metais, parapija švenčia savo 110 metų gyvavimą. Pirmosios sukakties Mišios ir pusryčiai įvyko gegužės 29 d. Mišias laikė vyskupas Maccalusoauksiliantas. Po šv. Mišių pusryčių metu jis mielai bendravo su parapijiečiais.

Antroji sukakties dalis atšvęsta š. m. spalio 10 d. Šį kartą šv. Mišias laikė mons. Edmundas Putrimas, atvykęs iš Kanados. Jam talkino kun. Arvydas Žygas iš Putnam ir mūsų parapijos klebonas Ch. Jacobs. Bažnyčia nebuvo perpildyta žmonių, tačiau buvo matyti daug svečių iš New Britain, New Haven, Meriden, Bridgeport, N. Haven ir artimesnių miestų. Dalyvavo Connecticut apygardos JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rossen, New Britain pirmininkė I. Belanger, Waterbury pirmininkė Laima Reiss, dr. Elona Vaišnienė ir visa Hartford LB valdyba. Per Mišias puikiai giedojo parapijos choras, vadovaujamas muz. J. Petkaičio. Altorius buvo papuoštas gėlių puokštėmis. Aukas nešė tautiniais drabužiais pasipuošusios S. Šimkuvienė-Rossen ir Asta Nenortienė.

Po šv. Mišių pasivaišinti ir pabendrauti pakvietė mūsų draugiškas klebonas Ch. Jacobs. Pusryčius organizavo ir salę paruošė ,,Kavos klubas” Reginos Žiūrienės nuopelnu. Užkandus mons. Putrimas pasveikino parapiją su sukaktimi, įvertindamas senų lietuvių darbą ir nuopelnus statant bažnyčią. Po trumpos kalbos jis pakvietė susirinkusius klausti jo klausimus. Užklausus, kur gyvena, atsakė – Toronto mieste, o kur daugiausia laiko praleidžia – lėktuve.

Sukaktį suorganizavo parapijos komitetas, kurio pirmininkas dabar yra Eugenijus Žiūrys. Jis įdėjo daug darbo ir paaukojo daug laiko šiam renginiui surengti. Ačiū ir kitiems organizatoriams, taip pat dalyvavusiems šioje parapijos šventėje. Trečia 110 m. parapijos sukakties minėjimo dalis įvyks lapkričio 21 d. Šv. Mišias laikyti yra pakviestas vysk. Paulius Baltakis. Kviečiame įsidėmėti datą ir dalyvauti.