mokykla

Naujoji lituanistinė mokyklėlė nedidelė – kol kas 12 mokinukų, bet tikimasi, jog ateityje jų skaičius išaugs.

Vaivos Vėbraitės lituanistinė mokykla jau dirba!


SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN


Spalio 31 dieną Šv. Trejybės parapijos salėje įvyko pirmasis lietuviškos mokyklėlės, pavadintos visiems gerai žinomos JAV LB veikėjos Vaivos Vėbraitės vardu, susitikimas. Mokiniai, jų tėvai ir mokytojai, susirinkę po šv. Mišių, kurias atnašavo šios parapijos klebonas Charlie Jacobs, aptarė mokyklos darbo ypatumus, susipažino vieni su kitais.

Dar tik prieš mėnesį ši parapija pažymėjo savo 110-ąsias gyvavimo metines, tad labai simboliška, kad jos patalpose pradėjo veikti nauja lietuviška mokyklėlė. Mokyklai vadovauja vedėja Dzina Inkratienė, turinti pedagoginį išsilavinimą ir toliau gilinanti savo pedagogines žinias. Ji gražiai visus pasveikino, pasidžiaugė, kad atsirado mokinių, kurių skaičius dar nedidelis – 12, bet išsakė viltį, kad mokyklėlė išaugs. Džiugu, kad šioje mokykloje dirba jauni mokytojai – Eglė Jovaiša (turinti 3 metų pedagogės patirtį), Gabrielė Inkrataitė ir du Vaivos Vėbraitės ir Jim sūnūs Sirvydas Vėbra ir Lokys Gust, kurie daug metų dirbo ,,Neringos” stovykloje vadovais. Manau, jų pedagoginė patirtis, įgyta stovykloje, labai pravers dirbant mokyklėlėje. Nuoširdus ačiū vaikinams, kad sutiko dirbti lietuviškoje mokyklėlėje, juk jų mama buvo lietuviškos mokyklėlės įkūrėja New Britain, CT prieš daugiau kaip 20 metų. Mokyklėlės Tėvų komiteto pirmininku išrinktas Edis Nenortas, aktyvus Hartford apylinkės lietuvis.

JAV LB Connecticut apygardos valdybos nariai džiaugiasi, kad jauni lietuviai susidomėjo lietuviška mokykla ir jos reikalingumu. Valdybos nariai įdėjo daug pastangų steigiant mokyklą ir ieškant patalpų. Jau yra susitarta dėl patalpų nuomos, sumokėtas metinis apdraudos mokestis.

Dėkojame dr. Elonai Vaišnienei ir jos vyrui dr. Rimui Vaišniui, pirmiesiems paaukojusiems mokyklos reikalams, ir raginame visus Connecticut lietuvius ir organizacijas prisidėti ir paremti šią svarbią veiklą.

Tėvų ir mokytojų susitarimu, pritariant bažnyčios administracijai, pamokos vyksta sekmadieniais nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p. Šv. Trejybės parapijos salėje (53 Capitol avenue, Hartford). Dėl papildomos informacijos kreipkitės į mokyklos vedėją Dziną Inkratienę el. paštu: inkratiene @sbcglobal.net.

mok

Naujos lietuviškos Hartford lituanistinės mokyklėlės mokytojai a. a. V. Vėbraitės sūnus Sirvydas Vėbra (k.) ir Lokys Gust (d.) su straipsnio autore. Hertos Povilonienės nuotraukos