Religinis švietimas lituanistinėje mokykloje

SES. MARGARITA BAREIKAITĖ

Neabejoju, kad visi pastebėjome lietuvių spaudoje pranešimus apie spalio mėn. 7–9 dienomis Elizabeth, NJ vykusią JAV LB Krašto valdybos XIX Tarybos 3 sesiją. Joje aktyviai dalyvavo ir Religinių reikalų tarybos bei valdybos nariai. Sesijos metu buvo pristatyti ir nauji nutarimai dėl religinio švietimo lituanistinėje mokykloje, patvirtinti šios Tarybos sesijos. JAV LB Religinių reikalų tarybos/valdybos nariai:

1. Įpareigoja JAV LB raginti lietuviškose parapijose bent vieną kartą per metus suruošti jaunimo šv. Mišias.

2. Įpareigoja apie tai skelbti lietuviškoje spaudoje.

3. Tose lituanistinėse mokyklose, kuriose nėra galimybių įvesti tikybos pamokų, siūlome į programą įtraukti religines šventes, kad apie jas mokytojai plačiau jaunimą supažindintų. (pvz., Kūčios, Kalėdos, Trys Karaliai, Velykos ir t. t.). Taip pat supažindinti su Pal. Jurgiu Matulaičiu ir šv. Kazimieru.

4. Lituanistinėse mokyklose siūlome supažindinti jaunimą su lietuvišku religiniu menu (pvz., koplytėlėmis, rūpintojėliu, Aušros vartų ir Šiluvos Marijos paveikslais) ir su lietuviškomis religinėmis tradicijomis.

Šv. Tėvas Benediktas XVI sako: „Religinis švietimas yra tikra kultūros ir žmoniškumo kalvė. Ji suburia, praturtina šeimą, mokyklą ir visuomenę, įgalindama jaunąją kartą atsiverti gėriui, ugdyti atsakomybę, brandinti kritišką aplinkos vertinimą. Įgijęs šias charakterio ir pažinimo dovanas, jaunimas gali geriau suprasti dabartį, žvelgti į ateitį ir veikti.”

Mes visi suprantame, kad gyvenimo kelias kiekvienam jaunam žmogui išryškėja labai pamažu. Labai dažnai jaunas žmogus atsistoja kryžkelėje. Mūsų kasdieninė patirtis eina pamažu. Dėl ko nors apsispręsti išmokstame lėtai iš savo tėvų, draugų, mokytojų, aplinkos. Apsisprendžiame pagal tai, ką vertiname. Vietoj to, kad pasiruoštų egzaminui, jaunuolis sako: „Kaip nors nusirašysiu, juk ir mano draugai taip daro...” Tokio galvojimo pasekmės būna skaudžios, apie tai girdime ir matome per TV. Bažnyčia atėjo jaunimui į pagalbą, išleidusi specialų katekizmą, pavadintą „YOUCAT”, kuriame rasime atsakymus į įvairius klausimus, sprendžiant įvairias gyvenimo problemas. Būtų idealu, jei kiekviena šeima jį įsigytų. Katekizmą galima gauti ir lietuvių kalba (tuo pačiu pavadinimu).

Šalia Šv. Rašto kiekvienoje šeimoje turėtų būti ir „YOUCAT”. Šios dvi svarbios knygos padės šeimoms atrasti kelią į gilesnį tikėjimo pažinimą. Padės suprasti, jog tikėjimas nėra subjektyvus dvasinis įkvėpimas, nėra paprastas religinis sentimentas, o būdas pažinti tiesą, išgyventi įvykį, susitikti su gyvu asmeniu – Jėzumi Kristumi.

Mums savęs nepakanka, kai mus lydi neatsakyti klausimai į svarbiausias gyvenimo problemas, kai mirtis ar didelis pavojus ateina ir ištinka mūsų šeimą. Niekas neprieštaravo prieš maldos kalbėjimą, kai JAV, New York, rugsėjo mėn. 11 dieną įvyko baisi tragedija. Visiems buvo aišku, kad turime kreiptis į tiesos bei meilės šaltinį – Visagalį Dievą – pagalbos.

Jau iš anksto Katalikų Bažnyčia skelbia, kad ateinantieji metai bus vadinami Tikėjimo metais. Tikėjimas yra ateities laidas. Tai kvietimas vėl atrasti Dievą, sugrąžinti Dievą į krikščioniškosios civilizacijos lopšį: tą Dievą, kuris atrodo nesantis ir kurio mums taip reikia. Tikėjimas parodo, kad įmanoma ir gera gyventi palaikant santykį su Dievu. Pats Kristus mums sako: „Aš pasaulio šviesa” (Jono 8, 12), kuri apšviečia mūsų gyvenimą, kad išsipildytų kiti Evangelijos žodžiai: „jūs pasaulio šviesa” (Mt 5, 14).

Kaip gyvenime nesame vieni, taip ir tikėjime nesame vieni. Su praktikuojančiais krikščionimis ateina ir Dievas, o kur yra Dievas, ten yra džiaugsmas, šviesa ir ramybė.

Ses. Margarita Bareikaitė – JAV LB Religinių reikalų tarybos pirmininkė.