Pamažu džiūsta lietuviškumo oazės

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lietuviška spauda išeivijos gyvenime yra tarsi atgaivinančios oazės svetimųjų apsuptoje dykumoje. Tai vieta, kur susibėga išeivijos džiaugsmai, vargai, pasiekimai ir lūkesčiai. Kita čia tinkanti ir dažnai girdima metafora yra ta, kad spauda yra mūsų išeivijos veidrodis.

Nuo 2005 metų kasmet spaudoje dalijuosi žiniomis apie išeivijos laikraščių padėtį. Aprašiau ,,Amerikos lietuvio”, ,,Dirvos”, ,,Draugo” ir ,,Lietuvių balso” laikraščių tiražus. Viename rašinyje tų laikraščių skaitytojus sulyginau su keturiuose vagonuose sėdinčiais keleiviais. Nuo 2006 m. pabaigos ,,Lietuvių balso” leidimas buvo sustabdytas, ir tas vagonas nuo mano metinės apžvalgos buvo atkabintas. 2007 metų apibendrinime pastebėjau, kad nors vis didėja lietuvių skaičius Amerikoje, pastebimai mažėja lietuviškos popierinės spaudos skaitytojų skaičius.

Dabar po ranka turiu jau šešerių metų ,,Amerikos lietuvio”, ,,Dirvos” ir ,,Draugo” tiražų duomenis, paimtus iš laikraščių administracijų pranešimų US Postal Service (JAV Pašto tarnybai), kasmet atspausdinamų pačiuose laikraščiuose. Nepatogumas su tais atspausdintais pranešimais yra tas, kad jis sumažinamas iki tiek, kad reikia gero padidinamojo stiklo išsiaiškinti, kas ten parašyta. Ypač smulkios yra ,,Dirvos” pranešimo raidelės ir skaičiai.

Dabar pasižiūrėkime į kiekvieną iš trijų minėtų laikraščių paeiliui. Kiekvienam laikraščiui duodamos šešios tiražo skaitlinės pagal metus. ,,Amerikos lietuvis” – 3,813 egz. (2005 m.), 3,925 egz. (2006 m.), 3,612 egz. (2007 m.), 2,916 egz. (2008 m.), 2,164 egz. (2009 m.) ir 1,948 egz. (2010 m.). Tik vieneriais metais – 2006aisiais – buvo tiražo padidėjimas. Bendrai paėmus, per penkerius metus ,,Amerikos lietuvio” tiražas sumažėjo 49 proc.

,,Dirva” – 1,300 (2005), 1,300 (2006), 1,300 (2007), 1,000 (2008), informacijos neradau (2009) ir 1,000 (2010). Taigi, per penkerius metus ,,Dirvos” tiražas sumažėjo 23 proc.

O kaip verčiasi ,,Draugas”? Tiražo sumažėjimo srityje ,,Draugas” yra tarp ,,Amerikos lietuvio” ir ,,Dirvos”, su 40 proc. tiražo sumažėjimu per penkerius metus. Štai tie mažėjančio tiražo skaičiai: 4,500 (2005), 3,700 (2006), 3,500 (2007), 3,300 (2008), 3,200 (2009) ir 2,700 (2010). Taigi, paėmus visus tris laikraščius kartu, 2005 metais jie turėjo 9,613 tiražą, o 2010 metais tiražas buvo jau tik 5,648. Tai rodo 41 proc. bendro tiražo sumažėjimą!

Matyti įvairovė šių laikraščių prenumeratos kainoje. Į kainas galima žiūrėti įvairiai. Pagal metinės prenumeratos kainą ,,Dirva” (55,00 dol.) yra pigiausias laikraštis. Į metus jo išleidžiama 26 numeriai. Padalijus kainą iš numerių skaičiaus, matome, kad vienas numeris kainuoja 2,12 dol. Taip skaičiuojant ,,Dirva” pasidaro pačiu brangiausiu pirkiniu. ,,Amerikos lietuvis” leidžiamas kas savaitę. Jo metinė prenumerata yra 79,00 dol. Taigi, vieno numerio kaina yra 1,52 dol. ,,Draugas” pasirodo 250 kartų į metus. Jo prenumerata yra 150,00 dol. Vieno numerio kaina yra vos 60 centų. Jeigu ,,Draugo” prenumerata būtų proporcinga ,,Dirvos” kainai, ,,Draugo” metinė prenumerata turėtų būti 530,00 dol. Tai paremia mano vis kartojamą teigimą, kad ,,Draugo” kaina yra per pigi. Naudojant tą patį apskaičiavimo būdą, ,,Amerikos lietuvio” prenumerata, kad sulygtų su ,,Dirva”, turėtų padidėti iki 110,00 dol. metams.

Dar viena ekonominė pastaba. ,,Amerikos lietuvis” aukų neprašo iš principo. Labai retai kas nors porą dolerių prie prenumeratos prideda. ,,Dirva” aukotojų turi ir juos skelbia, tačiau jų skaičius ir aukojamos sumos yra daugiau simbolinės, palaikančios, o ne apčiuopiamai paremiančios. Šiuo klausimu ,,Draugas” sau lygių neturi. Bene kiekviename numeryje yra išreiškiamos padėkos apie pusei tuzino skaitytojų, dažniausiai aukojančių bent 50,00 dol. Jei toks apskaičiavimas yra priimtinas, per metus susidaro 75,000 dol. suma. Iki šiol nė žodžiu neužsiminiau apie ,,Draugo” ,,Draugo” fondą (DF).

Lapkričio 13 d. Jaunimo centre Čikagoje vyks DF metinis suvažiavimas. Ta proga DF nariams buvo išsiuntinėti pakvietimai (lietuvių kalba) ir iždininko pranešimas (anglų kalba). Be pranešimų taip pat numatomi trijų DF tarybos narių ir Kontrolės komisijos rinkimai. Kvietimo laiške išvardyti DF tarybos nariai: Marija Remienė, pirmininkė, dr. Ona Daugirdienė, dr. Augustas Idzelis, Rūta Jautokienė, Vaclovas Momkus, dr. Algirdas Norvilas ir Vacys Šaulys; iždininkas Leopoldas von Braun, garbės narys kun. Viktoras Rimšelis ir Saulius Kuprys. Padėka jiems visiems už svarbų darbą ,,turtingojo dėdės” vaidmenyje remiant ,,Draugą”. DF parama yra tarsi gaivinantis lietutis džiūstančioje lietuviškumo oazėje.

Susidomėjau iždininko pranešimu. Domiuosi visais išeivijos organizacijų finansinės būklės pranešimais. Seniau būdavo laikai, kai pranešime apie iždą buvo gal keturios kategorijos: kiek pinigų buvo ižde pranešime duotoje pirmoje dienoje; iš kur ir kiek gauta pajamų; kur ir kiek padaryta išlaidų ir iždo būklė pranešimo dieną ar kiek anksčiau. Tokie laikai buvo, bet pražuvo.

DF iždo pranešime pateikti skaičiai 2007, 2008, 2009iesiems metams ir 2010 metų pirmiesiems devyniems mėnesiams ir dešimčiai dienų. Tai apsunkina 2010 metų palyginimą su ankstesniais metais. Atrodo, kad dar nepasibaigusiais 2010 metais turima 604,212.68 dol. turto. Tolimesnė duotų skaičių analizė yra pernelyg detali ar techniškai sudėtinga. Atrodo, kad per nepilnus 2010 metus susilaukta 39,647.70 dol. aukų ir pajamų iš investavimų. Palyginti su 4,335.11 dol. pernai metais, tai gana gerai. Per tą patį nepilną 2010 m. laiką turėta 57,508.97 dol. išlaidų. Didžiausia to dalis – 55,560.00 dol. – duota ar paskolinta ,,Draugui”. Iš tos sumos 25,560 dol. skirta bendradarbių honorarams arba po 102,00 dol. kiekvienam išleistam numeriui. Paties DF išlaidos, daugiausia paštui, yra tikrai mikroskopiškos, vos 1,948.97 dol. Puiku. Sėkmės suvažiavime!