Jaunimo centrui – 55-eri


Jubiliejinio pokylio šeimininkai ir svečiai.     Jono Kuprio nuotraukos

Sekmadienį, lapkričio 11 d., Jaunimo centre (JC) paminėta jubiliejinė – 55-oji – sukaktis. Į papuoštą salę po šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje rinkosi pokylio svečiai. Vakarą pradėjusi aktorė Audrė Budrytė-Nakienė susirinkusiems pristatė garbingus svečius: Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolą Gintarą Vitkų, SJ, Lietuvių Fondo valdybos pirmininką Arvydą Tamulį, Lietuvių katalikų spaudos draugijos pirm. Vytą Stanevičių, Draugo fondo pirm. Mariją Remienę, tėvus jėzuitus Antaną Gražulį, SJ, Antaną Saulaitį, JC, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios administratorių kun. Jaunių Kelpšą ir kt. Susirinkusius svečius pasveikino ir už Jaunimo centro rėmimą padėkojo JC tarybos pirmininkė Marytė Utz. JC valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė pasidžiaugė JC talkininkais ir rėmėjais, visiems irgi nepagailėdama šiltų padėkos žodžių. N. Aleksonienė vardijo Centre vykstančius renginius – metinę lėšų telkimo vakarienę, Operos pokylį, Ateitininkų Kūčias, ALT’o rengiamą Vasario 16-tos minėjimą, Čiurliono dailės galerijoje vykstančias parodas, spektaklius, poezijos vakarus, susitikimus su menininkais, Čikagos lituanistinės mokyklos vakaronę ir kiti. Centras suteikia galimybę repetuoti Lietuvių Operai, tautinių šokių kolektyvui „Suktinis”, teatro sambūriui „Žaltvykslė”. Šeštadieniais po pamokų į užsiėmimus renkasi skautai, vyksta jūrų šaulių, klubo „Alatėja” bei kitų klubų susirinkimai. JC jau daug metų gyvuoja Lituanistikos tyrimo ir studijų centras. Centrą ir pokylio svečius pasveikino Lietuvių Fondo, kuris dosniai remia Jaunimo centrą, valdybos pirm. A. Tamulis. Moterų klubo pirm. Irena Dirdienė centro veiklai palaikyti įteikė dosnią piniginę dovaną ir sakė, kad klubo narės, nors ir būdamos garbaus amžiaus, ruošia Priešvelykinius pusryčius, blynų priešpiečius, padeda ruošti kitus renginius, o surinktas lėšas skiria Centro paramai. Sveikinimo kalbą pasakė provincijolas G. Vitkus bei Čikagos lituanistinės mokyklos ir Čiurlionio galerijos direktorė Laima Apanavičienė. Jubiliejinės vakarienės svečiams buvo pristatyta meninė programa – joje dalyvavo Lietuvių Operos choras, tautinių šokių kolektyvas ,,Suktinis”. Susirinkusius pamaitino ,,Lithuanian Plaza Bakery and Deli” darbuotojai (savininkė Vanda Morkūnienė). Vyko loterija, kurią vedė JC valdybos narė Milda Šatienė, laimingųjų pavardės bus vėliau paskelbtos ,,Drauge”.Aktorė Audrė Budrytė-Nakienė

JC valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas Gintaras Vitkus, SJ,Tautinių šokių kolektyvas ,,Suktinis”


Lietuvių Operos choras