detroit
,,Žiburio” lituanistinė mokykla. Kęstučio Šontos nuotr.

Detroito šeštadieninė mokykla atšventė 60 metų sukaktį!

PRANAS ZARANKA

1949 m. spalio mėn. 1 d. Detroito ateitininkų susirinkime nutarta steigti lituanistinę mokyklą. Inž. Jurgis Mikaila kreipėsi į Šv. Antano parapijos kleboną kun. Igną Boreišį ir gavo leidimą šeštadieniais naudoti parapijos mokyklos klases. Darbas pradėtas lapkričio mėnesį. Mokyklos vedėja pakviesta Elena ArbačiauskienėAlė Rūta. Jai susirgus, sausio mėnesį vedėju tapo Jonas Švoba. Mokė 8 mokytojai. Buvo ir atskira čia gimusių klasė, kurią mokė Stasys Sližys.

Po metų įsisteigė Detroito lietuviųùmokytojųùdraugija, kuri ėmė šia mokykla rūpintis. Draugija veikė 4 metus. Nuo 1954–1955 m. mokyklą globojo LB Detroito apylinkės valdyba, iki didžiąją dalį rūpesčių perėmė tėvai ir vedėjai.

Šv. Antano mokykloje buvo tik 4 gana didelės klasės. 1955 m. kovo mėnesį įsteigus ,,aukštesniąją” klasę (vedėja Jūratė Pečiūrienė), kur mokėsi 44 vyresni nei 14 metų amžiaus mokiniai, prasidėjo tikra ,,vargo mokykla” tėvams, kurie turėjo vežioti vaikus iš ryto – 9:30 val. mažuosius, po pietų – 1 val., vyresniuosius. Mokykla vėliau tapo aštuonerių metų pradžios mokykla. Prasidėjo dviejų vedėjų gadynė, nors kartais vedėjas buvo ir abiem mokykloms.

1963–1966 m. St. Sližiui vedėjaujant, gautos patalpos lenkų Šv. Kazimiero mokykloje, kur buvo mokomi vyresnieji skyriai, pirmieji 4 liko Šv. Antane. Mokėsi 133 mokiniai, mokė 11 mokytojų. Parinktas vardas – Aušros lituanistinė pradžios mokykla Detroite.

1966–1967 m. nebegavus Šv. Kazimiero klasių, visa Aušros mokykla vedėjo Kosto Jurgučio pastangomis persikelia į valdišką Amelia Earhart Junior High. Žiemos mėnesiais nomavo pigesnę Western High. Abi netoli Šv. Antano bažnyčios. Steigiamas IX skyrius, jame mokosi 9 mokiniai, moko 10 mokytojų, iš viso – 80 mokinių.

Dr. Vinco Kudirkos vardo šeštadieninė lituanistinė mokykla

Kadangi Detroito lietuviai jau kūrėsi toliau nuo Šv. Antano ir dėl jau minėtų nepatogumų, vakarinių priemiesčių tėvai 1963 m. rugsėjo 4 d. Redfordo priemiestyje įkūrė dr. V. Kudirkos mokyklą. Buvo samdoma valdiška Vandenberg mokykla. Pirmą pusmetį vedėju dirbo Medardas Bavarskas. Veikė 7 skyriai su 43 mokiniais, mokė 6 mokytojai. Mokykla augo, 1966–1967 mokslo metai prasidėjo su 130 mokinių. Mokė 16 mokytojų. Įsteigiamas darželis. Išleidžiama pirma aštuntokų laida. Ketverius metus tėvų komitetas kvietė ir vedėjus, ir mokytojus. Tuo mokykla skyrėsi nuo Aušros, kur pynėsi LB apylinkės valdybos ir mokyklos vedėjų santykiai.

Mokyklų sujungimas ir skyrybos

Aušros ir Kudirkos mokyklų sujungimu rūpinosi LB Detroito apylinkės valdyba, sudariusi sujungimo komitetą iš abiejų mokyklų tėvų komiteto, vedėjų ir LB atstovų. Anketomis ir balsavimu buvo atsiklausta visų tėvų nuomonės. 1967 m. rugpjūčio mėn. 24 d. abi mokyklos buvo sujungtos. Jungtinis abiejų mokyklų tėvų komitetas vedėju pakvietė Praną Zaranką. Buvo ieškota ir naujų patalpų mokyklai, neradus, pasisakyta už tą pačiąèVandenberg mokyklą Redforde, kur iki šiol mokėsi kudirkiečiai. LB Detroito apylinkės lituanistinės mokyklos vardas parinktas, norint išvengti ,,mūsų”, ,,jūsų”, nepasitenkinimo, kad nebūtų ,,pralaimėtojų”.

 Kadangi mokykla buvo apie 14 mylių nuo Šv. Antano bažnyčios, dalis Aušros tėvų ir mokytojų, net balsavusių už mokyklų sujungimą, grįžo į Šv. Antano mokyklos klases su 29 mokiniais. Vis mažėdama mokykla veikė iki 1985 m. Aušros vedėju dirbo Vladas Pauža.

1967–1968 m. sujungtoje LB mokykloje

Darbas prasidėjo rugsėjo mėn. 9 d. su 172 mokiniais, 15 mokytojų. Veikė darželis. IX skyrius mokomas dalykine sistema.

Šiais mokslo metais nusistovėjusi mokyklos tvarka su mažais skirtumais pamokų tvarkraštyje, vedėjų charakteriuose ar mokytojų sudėtyje išsilaikys daug metų. Tėvų komitetas renkamas kasmet pavasarį, jis vieneriems metams kviečia vedėją ir rūpinasi mokyklos patalpomis ir išlaikymu. Vedėjas kviečia mokytojus, dažniausia pasitardamas su tėvų komitetu, ir yra atsakingas už mokyklos darbo tvarką. Tvarkai palaikyti mokyklos koridoriuose budi du tėvai ar motinos.

Įsigytas spiritinis rotatorius, taip pagreitinant pamokų uždavinius, spausdinamus kas šeštadienį, vedėjo pranešimus, posėdžių, renginių planus, juo spausdinamas mokyklos laikraštis ,,Skambutis”. Mokytojai pradeda namų darbus užduoti raštu, kad tėvai aiškiai matytų, ką vaikas turi atlikti. Kai kurie mokytojai parodo daug kūrybingumo, kiti nenori ,,popierizmo”...

Išspausdinamas ,,Mokinio lapas”, kur kiekvienais metais įrašomos asmeninės žinios, pažangumo pastabos, adreso pakeitimas. Gerosioms būdo savybėms sužadinti vedamas ,,Mokinio pasižymėjimo lapas”. Užvedama ir mokyklos turto knyga, pradedami vesti kronikos albumai.    

1968–1969 m. LB mokykloje mokėsi 169 mokiniai. Įsigyjamas projektorius ir daugiau nei 100 lituanistinių skaidrių. Dalyvaujama dailiojo žodžio ir iškarpų konkursuose.

Tautinio ir visuomeninio auklėjimo kursai
    
Kursai įsteigti 1968 m. rudenį, tėvamas pageidaujant, mokytojų Jadvygos Damušienės ir dr. Jono Mikulionio pastangomis. Kursai vyko kartą į mėnesį šeštadieniais nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. Buvo kviečiami įvairūs paskaitininkai. Temos buvo įvairios. Kursantų susirinko 21, per porą metų jų skaičius sumažėjo. Įsitikinta, kad vieno šeštadienio ,,aukštajam” mokslui neužtenka, reikalinga mokymo sistema. Minusas – kursai ,,nužudė” IX ir X skyrius. Kursai turėjo socialinės reikšmės to meto jaunimui.
                
Pedagoginiai kursai

1971–1972 m. vedėjas K. Jurgutis prie mokyklos įsteigė lituanistinius pedagoginius kursus, kuriuos lankyti pradėjo 14 mokinių. 1973 m. pavasarį kursus baigė 4 studentai.

Detroito LB Aukštesnioji lituanistinė mokykla

Mokyklą įsteigė tėvai, LB valdybai pritariant. Ši nepriklausoma nuo sujungtosios mokykla su atskira vedėja J. Pečiūriene pradėjo darbą 1971 m. lapkričio 13 d. IX skyriuje mokėsi 10 mokinių, po metų IX ir X skyriuose – 17 mokinių.

1973–1974 m. mokykla kėlėsi į Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos klebonijos antrą aukštą. Veikė IX, X ir XI skyriai su 16 mokinių. Tų metų pavasarį tėvų susirinkime nutariama, kad abiejų mokyklų tėvų komitetas yra bendras, tik mokyklos turi atskiras vadovybes. Pasikeitė ir vardas – LB Detroito apylinkės ,,Žiburio” aukštesnioji lituanistinė mokykla.

,,Žiburio” vardu pasivadino ir aštuoniaskyrė. Šios mokyklos vedėja – Valentina Černiauskienė, jau 10 metų mokiusi amerikiečių mokyklose, Detroito šeštadieninės mokyklos absolventė.

Dievo Apvaizdos parapijos patalpose kūrimosi pradžia sunkoka, nes ne visos klasės turėjo pertvaras, dažnai neveikė šildymo sistema, įrengta per mažai klasių. Tačiau vedėja ir tėvų komitetas smarkiai dirbo, mokykla įsigijo naujų priemonių, žemėlapių, rašomųjų stalų, 3 spintas savam knygynėliui, į vieną klasę perkeltas ir mokyklos archyvas.

1974–1975 m. ,,Žiburio” mokykloje mokėsi 107 mokiniai, mokė 13 mokytojų. Tėvųìkomiteto pastangomis gražiai papuoštos klasės ir mokyklos koridoriai, įsigyta elektrinis duplikatorius. Aštuntąjį skyrių baigė 18 mokinių.

1975–1976 m. nusprendžiama ,,Žiburio” mokykloms geriau turėti vieną vedėją. XI ir XII sujungtuose skyriuose įvesti pedagoginiai dalykai, tikint, kad iš tų mokinių ne vienas ateis į šeštadieninę mokytis. Į IX skyrių, sujungtą su X, stoja 12 mokinių. Nuo tų metų aukštesnioji turi ir dainavimo pamoką.         

1976–1977 m. mokinių skaičius siekia 111, iš jų 28 mokosi aukštesniojoje. Moko 16 mokytojų, 10 atsarginių.

Aukštesnioji mokykla veikė iki 1995 m. pavasario. Per 24erius gyvavimo metus 12 skyrių baigė 78 mokiniai. Kai kurie, išlaikė lietuvių kalbos egzaminus University of Illinois at Chicago PLB lituanistikos katedroje, gavo svetimos kalbos kreditus. Ne vienas tapo veikliu lietuviškoje veikloje.

1989 m. pavasarį su mokykla atsisveikino dvidešimt su puse metų mokiusi ir 10 metų vedėjavusi Danutė Doveinienė. Atvyko iš Clevelando nauja vedėjaìvaidinimų režisierė Rūta Mikulionienė.ù

Lietuvos vyčių mokyklėlėìì

1962 m. rudenį Lietuvos vyčių – pageidavimu, LB Detroito apylinkės valdyba įsteigė senosios Dievo Apvaizdos bažnyčios rūsyje mokyklėlę – lietuvių kalbos kursus vyčių vaikams, jau nekalbantiems ar silpnai kalbantiems lietuviškai. Mokė Valerija Kundrotienė ir Aldona Milmantienė. Pirmaisiais metais mokėsi 23 mokiniai, antraisiais – 17. Po 17 metų jau ir ,,Žiburio” mokykloje prasidės speciali angliškai kalbančių klasė, keistai vadinama besimokančių klase.

Apie Detroito mokyklų 40metįçžinių randame Juozo Masilionio ir Stasės Petersonienės redaguotoje mokyklųùistorijoje ,,Lietuviškas švietimas Šiaurės Amerikoje”. 15metį nušviečiaçSt. Sližys, 40metį – Pr. Zaranka. Apie penktą dešimtmetį – 1990–2000 metus – kruopščiai knygelę paruošė Taura Underienė, mokykloje įkūrusi Montessori darželį ,,Žiburėlis”. Jis porą metų veikė ir ne šeštadieniais. Buvo ir abu iki šiol tebeveikia, kitas darželis ,,Liepsnelė”.

Taura prisimena, kad 1987 m. jaunų tėvų pastangomis atsirado ,,Kiškių klubas”. Mamos su vaikais iki 3jų metų rinkosi svetainėje porai valandų kartu pažaisti, pabendrauti, pasidalinti žaislais.

Mokykla, kaip ir anksčiau, dalyvauja varžybose. Žemesniuose skyriuose atsisakoma vertinimo pažymiais. Mokyklą aplanko svečiai iš Lietuvos: Vytautas Landsbergis, vyskupas Eugenijus Bartulis ir kt. Tėvųìkomitetas parūpina nakvynę Kauno ,,Pastoralės” choreliui. Nusiųsta mokslo priemonių Vilnijos mokiniams. Rengiamos gražios Kalėdų eglutės programos.

Mokinių kasmet mokosi apie 77, kai kuriais metais daugiau, kitais mažiau. Jau 16 iš jų gimusių Lietuvoje. Mokė 34 mokytojai, 12 – jau iš nepriklausomos Lietuvos.         

1995 m. pasitraukė 37 metus visose šeštadieninėse mokyklose uoliai mokiusi dr. Marija Jankauskienė. 1997 m. susirgus, mokyklą palieka mokytoja A. Milmantienė, mokiusi 34 metus. Ji paruošėûpratimus VI skyriui, tikybos vadovėlių žemesniems skyriams, vadovavo ir pedagoginiams kursams, ir aukštesniajai mokyklai, rengė vaikusìPirmai komunijai. 1986 m. paliko mokyklą Pr. Zaranka, mokęs 27,5 metų.

1999 m. mokykla nusipirko kopijavimo aparatą, Saulius Anužis padovanojo kompiuterį.
                

Šeštą dešimtmetį baigiant

Informaciją apie 1999–2009 mokslo metus pateikė mokyklos vedėja ir talkininkė Rasa Karvelienė. Iki 2002 m. mokyklai vadovavo Regina Puškorienė, 2002–2003 m. – mokytojas iš Lietuvos Rimantas Labeika, o nuo 2003–2004 m. – dabartinė vedėjaìdetroitietė Vida Pekorienė. Mokinių skaičiai dešimtmetį svyravo nuo 95 iki 60. 2008–2009 m. jų buvo 69, įskaitant ir 5 suaugusius, besimokiusius lietuvių kalbos.        

2009–2010 m. mokosi 98 mokiniai. Iš jų 37 trečiabangių, įskaitant ir abiejųùdarželiųùvaikai, kuriuos prižiūrėti pasikeisdamos padeda 8 padėdėjos, 5 iš jų – trečiabangės. Moko 15 mokytojų, 12 jų trečiabangės. Paskutinį dešimtmetį mokė net 37 nauji mokytojai, 28 iš Lietuvos. Nuo 2001–2002 mokslo metų aštuonių skyrių mokyklą yra baigę 39 mokiniai.

Jau iš šeštadieninės kilusius mokiniusù23 metus tautinių šokių mokė Lelė Viskantienė, ne kartą paruošusi ir vaidinimus Kalėdų eglutei. 22 metus mokė Kristė Zombor.

Tėvų nuopelnas, kad mokyklos veikė ir iki šiol išsilaikė. Ypatingai daug dirbo mokyklos tėvųìkomitetai, ruošdami mokykloms remti koncertus, Kalėdų eglutes ir kitokius renginius. Vaikai, kuriems tėvai padėdavo paruošti namų darbus, patys daugiau išmoko.

Pirmąjį dešimtmetį mokytojai buvo dar Lietuvoje mokiusieji, daugiausia vyrai. Po to vedėjai kvietė ir mamas, baigusias gimnazijas ar nebūtinai studijavusias lituanistiką. Atsirado ir jaunų studenčių, mokiusių žemesnius skyrius. Paskutinius 30 metų mokyklą valdė ir mokė moterys, vyrų mokytojų reta.

Straipsnio rėmai nebeleidžia smulkiau prisiminti mokykloje rengtų Lietuvos Nepriklausomybės minėjimų, mokytojų kūrybingumo kuriant Kalėdų eglutės vaidinimus, Mokslo metų pabaigos ir Motinos dienos dainų ir žodžio montažų. Parodyta daug tėvynės meilės ir patriotizmo. Mokyklos choras ir šokėjai ne kartą dalyvavo Dainų ir Tautinių šokių šventėse.ù

Mokė arti 200 mokytojų, 27 vedėjai(os). Liūdna, kad 14 vedėjų ir pusšimtis mokytojų jau pašaukti pas Viešpatį. Bet gyva dar pirmoji vedėja!

Negalima pamiršti parapijų, jų klebonų ir komitetų vaidmens. Tik ketverius metus bandę kurtis valdiškose mokyklose, pajutome, kiek mokama sargui, kiek daug taisyklių klasėse.

JAV LB vadovybė parūpindavo mokyklai programas, vadovėlius, pratimus, sąsiuvinius. Vedėjai ar tėvai turėjo juos atsivežti iš Čikagos.

,,Žiburio” mokyklos vedėjai, mokytojams ir tėvams linkime ryžto ir ištvermės svetingame krašte dar ilgai lietuviška dvasia ugdyti ir mokyti naująją kartą. Tepadeda jums Dievas!