Čikagos kun. Alfonso Lipniūno ir prez. Aleksandro Stulginskio jaunieji talkininkai išalkusiems popietės dalyviams į stalus nešė gardžius patiekalus. Dainos Čyvienės nuotraukos

Rudens projektai ir derlius


,,Vaiko vartai į mokslą” vajus, keturioliktieji ,,Derliaus pietūs”

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Š. m. spalio mėn. pabaigoje į Lietuvą iš Čikagos iškeliavo ypatinga siunta. Joje dovanos, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos (Lemont, IL) kalėdinių projektų vajaus derlius. Siunta išsiųsta dabar, kad Lietuvą pasiektų iki Kalėdų.

Šiemet misijos vajų vykdė organizacija „Vaiko vartai į mokslą”. Maždaug 200 Lietuvos rizikos grupės ir socialiai remtinų šeimų atžalų dosnių misijos geradarių dėka šiemet patirs kalėdinį džiaugsmą. Prie vajaus prisijungė pavieniai misijos nariai ir šeimos. Kai kurie nuo vajui skirtos Kalėdų eglutės nukabino po vieną kurio nors vaiko ar jaunuolio kortelę, kiti – net kelias. O Čikagos Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos globėjos apsiėmė savo kuopoje koordinuoti net dešimties dovanų sudarymą. Per šv. Mišias sekmadienio Pal. Matulaičio misijoje valdybos narė Rita Venclovienė organizacijos vardu padėkojo misijos lankytojams už jų dosnumą.

Detroit vyko antras vajus. Lituanistinės mokyklos mokinių ir jų šeimos narių dėka dar 30 Lietuvos vaikų galės pasidžiaugti kalėdiniu džiaugsmu. Vajų vykdė organizacijos rėmėjų būrelio koordinatorės Detroit Rita Giedraitienė ir Rasa Karvelienė.

12-kos organizacijos remiamų centrų lankytojai įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose (Vilniuje, Kaune, Jonavoje, Marijampolėje ir kitur) bus maloniai nustebinti iš dosnių tautiečių Lemont apylinkėse ir Detroit gavę kuprinių, žaislų, užimtumo priemonių, žieminių šalikų, kojinių, kepurių ir t. t. Tokių dovanų vaikai ir jaunuoliai tikrai nebūtų sulaukę iš savo tėvų, kurie dažnai yra paskendę savo bėdose: ekonominiuose ir socialiniuose rūpesčiuose, kiti – priklausomybėse. Sunku žinoti, kam kalėdinių dovanų vajus bus svarbesnis – ar davėjams, ar gavėjams, tikime, jog ir vieni, ir kiti praturtės.

• • •

Spalio mėn. 7 d. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje (Lemont, IL) vykę „Derliaus pietūs” sutraukė beveik 300 svečių. Dalyvavo dviejų lietuviškų laikraščių atstovai: „Draugo” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė ir „Amerikos lietuvio” leidėjas ir savininkas Bronius Abrutis su žmona, įvairių organizacijų nariai, svečiai iš kitų miestų ir net keletas iš Lietuvos. Pietūs – rudens šventė, bet kartu ir lėšų telkimo renginys, o taip pat proga prisiminti nuveiktus darbus ir projektus.
Pietų metu nepamiršti organizacijos remiamų pomokyklinių dienos centrų lankytojai ir tie, kurie gyvena dviejuose organizacijos remiamuose globos namuose. Salėje pastatytuose plakatuose buvo galima pamatyti nuotraukas iš veiklos abipus Atlanto, akimirkas iš organizacijos ir remiamų centrų kasdienio gyvenimo bei projektų. Salės šone stovėjo Kalėdų eglutė, ant kurios šakų dar kabėjo kelios likusios kortelės su vaikų duomenimis. Pietų dalyviai buvo kviečiami prisidėti prie jau anksčiau minėto kalėdinių dovanų vajaus.
„Vaiko vartai į mokslą” valdybos narė R. Venclovienė pietų svečiams pristatė du jaunus Čikagos apylinkių lietuvių kilmės jaunuolius Jokūbą Aušrą ir Svają Pakalniškytę. Jie, kartu su Audra Chaves, šių metų vasarą savanoriavo „Vilties angelo” dienos centre, Vilniuje (Svaja jau antrą vasarą dirbo savanore Lietuvoje, anksčiau Vilniuje savanoriu dirbęs jos brolis, dabar jau gydytojas Marius šiemet taip pat dalyvavo pietuose). Pietų metu Jokūbas ir jo brolis Nojus padėjo platinti loterijos bilietus, dalinti dovanas, o Svaja prisijungė prie moksleivių Čikagos kun. Alfonso Lipniūno ir prez. Aleksandro Stulginskio ateitininkų kuopos narių, kurie nešė maistą į stalus. (Kiti kuopos nariai rinkosi ryte ir padengė stalus.)

Kiekvienais metais „Derliaus pietų” svečiams pasirodo jauni talentai. Šiemet tai buvo vaikų popchoras „Svajonė” (vadovė Alina Šimkuvienė), melodingai atlikęs svečiams jau girdėtus ir ne taip dažnai atliekiamus kūrinius. Kita pietų tradicinė dalis vyko po pietų – jauni moksleiviai ateitininkai pravedė bendrą dainavimą. Šiemet dainavimui gitara pritarė Tomas Čyvas, smuikais – broliai Zigmas ir Mantas Kisieliai.

Kun. Valdas Aušra maldoje prieš valgį priminė organizacijos misiją, kuri tinka ir mūsų kasdieniame gyvenime – padėti į vargą patekusiems. Išalkę pietų lankytojai valgė savanorių gimnazistų ir jaunesnių talkininkų į salę suneštus pietus, kuriuos paruošė šeimininkė Zita Šoliūnaitė Kušeliauskienė su savo talka. O besigardžiuojant kava ir pyragaičiais, pietų svečiai su entuziazmu klausėsi valdybos narės Rasos Avižienis vedamos loterijos. Anksčiau minėti Jokūbas ir jo brolis Nojus, kartu su jauna talkininke Agne Giedraityte, traukė loterijos bilietėlius, dalino laimikius laimingiesiems. Tie, kuriems nusišypsojo laimė, namo parsinešė organizacijos narių suneštus loterijos laimikius – krepšius gėrybių ir skanėstų, kiti „praturtėjo” laikraščių paaukotomis pusmečio prenumeratomis.

• • •

„Vaiko vartai į mokslą” veikla sutampa su mokslo metais kitoje Atlanto pusėje. Rudenį remiamų centrų veikla Lietuvoje vėl suaktyvėja, o šiapus Atlanto pagyvėja lėšų telkimas bei savanorių jungimasis prie organizacijos projektų. Rudenį projektų ir veiklos tikrai netrūksta. Pamažu pastebimi dedamų pastangų vilties žiburėliai – centrus lankę vaikai išeina į gyvenimą, studijuoja, mokosi, kuria šeimas. Savo įvadinio žodžio pabaigoje R. Venclovienė pietų svečiams minėjo, kad organizacija pradėjo remti ką tik rugsėjo mėn. pabaigoje naujai atidarytą pomokyklinį dienos centrą Šateikiuose. Ji ir organizacijos narė Daina Čyvienė, kartu su centro pastatus remontavusių mecenatų šeimos nariu iš JAV rytinio pakraščio, neseniai dalyvavo centro atidaryme.

Daugiau apie naują centrą ir kitus organizacijos projektus išgirsite organizacijos veiklos ataskaitos visuomenei metu, kuri vyks 2013 m. vasario 3 d. O prieš tai gruodžio mėnesį organizacijos narės dalyvaus Pasaulio lietuvių centro kalėdinėje mugėje. Lankytojai kviečiami sustoti prie organizacijos gėrybių stalų. Daugiau informacijos apie „Vaiko vartai į mokslą” galima rasti www.childgate.org


,,Svajonės” choro dainininkės susirinkusiųjų širdis džiugino popietei skirta programa.