shanon

Šv. Jurgio bažnyčia Shenandoah, Pennsylvania valstijoje. E. Misevičienės nuotr.
 

Ar bus nukryžiuotas dar vienas išeivijos rūpintojėlis?
Žvilgsnis į seniausios JAV lietuvių bažnyčios likimą

RAIMUNDAS M. LAPAS

jurgisSėdu rašyti straipsnį nemalonia tema, kuri, deja, jau tapo mūsų išeivijoje kasdienybe – apie galimą dar vienos lietuviškos parapijos Amerikoje išnykimą. Šįsyk auka tapo seniausia, JAV lietuvių imigrantų rankomis statyta Shenandoah, Pennsylvania valstijoje, Šv. Jurgio bažnyčia. Pirmieji mūsų tėvynainiai, atplaukę į ,,neapsakytų galimybių” dėdės Semo pakrantę, pirmiausia įsikūrė anglies kasyklų apylinkėse. Čia nemokantiems anglų kalbos lengviausia buvo rasti darbo – sunkaus fizinio darbo. Būtent šiose apylinkėse, kuriuose pamažu buvo įkurtos net 25 lietuviškos parapijos, atvykėliai iš Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gubernijų rado naują gyvenimą, o ,,Šenadorius” tapo pirmutine išeivijos lietuvių sostine.

Kaip rašė išeivijos tyrinėtojas, istorikas dr. Antanas Kučas, ,,pradžioje lietuviai arčiau bendravo su lenkais, tai jie sutarė drauge steigti pašalpinę draugiją. Ji buvo įkurta 1872 m. ir pavadinta Lietuvos karalaičio Šv. Kazimiero vardu... Lietuvių tarpe jau seniai buvo pakalbama apie savo parapijos steigimą. Draugijai susikūrus, ši mintis pagyvėjo, ir lietuviai ėmė kalbinti kun. Andrių Strupinską persikelti į Shenandoah... Šv. Kazimiero draugija tuojau pradėjo rūpintis savo bažnyčios statyba. 1874 m. buvo surinkta apie 700 dol. aukų ir tuojau N. Jardin gatvėje buvo nupirkta žemė ir tais pačiais metais pastatyta medinė bažnytėlė, pašvęsta Lietuvos karalaičio Šv. Kazimiero garbei. Ji stovėjo toje pačioje vietoje, kur šiandien yra lenkų Šv. Kazimiero bažnyčia. Shenandoah Šv. Kazimiero bažnyčia buvo pati pirmoji Amerikoje, pastatyta vien lietuvių aukomis. Deja, vyskupijos ir valdžios įstaigose ji klaidingai buvo įregistruota kaip ‘lenkų katalikų bažnyčia’... Toji klaida gal nebuvo nė pastebėta, ir niekas ja nesisielojo ligi 1877 m., kol klebonavo kun. Strupinskas. Tačiau už šią klaidą lietuviai gavo skaudžiai apmokėti dar didesne, kai jie savo kleboną ėmė skųsti arkivyskupui prasimanytais kaltinimais, ir klebonas buvo iš paregų atleistas.”

Neramumai ir riaušės prasidėjo, kai į kun. Strupinsko vietą buvo atkeltas lenkas kun. A. Lenarkiewicz. Ypač lietuviai užsigavo, kai lenkas klebonas ėmė aiškinti, kad lenkai ir lietuviai yra ta pati tauta ir turi vieną kalbą, tik su mažais tarminiais skirtumais. Nežiūrint įvairiausių kurstymų ir niekinimų iš lenkų ir bedievių pusės, atsirado drąsių žmonių. 1891 m. vasario 12 d. 18 vyrų sukvietė slaptą susirinkimą, kuriame jie nutarė galutinai atsiskirti nuo Šv. Kazimiero parapijos ir, nieko nepaisydami, kurti naują lietuvišką parapiją. Philadelphia arkivyskupas Patrick J. Ryan leido lietuviams steigti savo parapiją ir jai paskyrė kun. Petrą Abromaitį. 1891 m. kovo mėn. 31 d. Robbin salėje įvyko visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo per 1,500 žmonių. Čia kun. Abromaitis oficialiai pranešė apie gautą leidimą steigti lietuvių parapiją. Žinia lietuvių imigrantų buvo sutikta entuziastingai. Naujai parapijai buvo parinktas Šv. Jurgio vardas, nes jos steigimu daugiausia rūpinosi Šv. Jurgio draugija. Iki 1891 balandžio 7 d. buvo suaukota 4,000 dol. Visa tai labai paveikė kun. Lenarkiewicz, kuris niekaip negalėjo suprasti, kaip lietuviai gavo arkivyskupo leidimą. Ir štai po kelerių metų sunkaus darbo 1894 m. gegužės 12 d. įvyko bažnyčios pašventinimo iškilmės. Dalyvavo net 5,000 tikinčiųjų. Per trumpą laiką parapija išaugo iki 1,200 šeimų ir 2,500 viengungių moterų ir vyrų.

Su tokiu lenkų-lietuvių nesantaikos pavyzdziu Shenandoah lopšyje kadaise susidūriau ir aš pats, būdamas 19-metis studentas. Kartu su fotografu kun. jėzuitu Algimantu Keziu, žurnalistu Vladu Būtėnu ir folkloriste Elena Bradūnaite prieš 35 metus keliavome į Pennsylvania angliakasių ,,Lietuvą” įamžinti jos paskutiniųjų ,,mohikanų”. Išvykos sumanytojas ir mecenatas buvo prelatas Juozas Karalius, Shenandoah mieste įsikūrosios Šv. Jurgio parapijos ,,ašis” bei spiritus movens. Lyg tai būtų buvę vakar, gerai prisimenu tos 1973 m. rugpjūčio istorinės išvykos detales.
Tik atvykęs į Shenandoah, pradėjau ieškoti kontaktų su ten gyvenusiais lietuviais. Vietinio kino teatro savininkas italas mane supažindino su tariamai ,,lietuviškos kilmės” mokytoju. Mokytojas buvo atšiaurus, priekaištavo, kodėl netupiu Čikagoje, o kartu su kitais ,,klajūnais” bastausi po Shenandoah. Tai buvo visiškai priešinga tam šiltam ir nuoširdžiam sutikimui, kurio mes sulaukėme iš kitų vietinių. Vėliau paaiškėjo, kad tas ,,lietuviškos kilmės” mokytojas iš tikrųjų mokytojauja lenkų Šv. Kazimiero parapijos mokykloje ir tikriausiai dėl to taip nekenčia savo ,,kraujo brolių” lietuvių.

Tas įvykis, žiūrint iš dabarties, – vaikiškas pokštas. Šiandien Šv. Jurgio bažnyčios padėtis nepalyginti rimtesnė. Š. m. spalio mėnesį ši seniausia lietuviška bažnyčia Amerikoje buvo pradėta griauti. Per savaitę išimti puikūs vitražai, nuo spalio 19 d. išnešinėjami suolai bei šventųjų statulos.

Kvepia nešvariu sandėriu?

jurgisApie pačios seniausios lietuviškos bažnyčios šiame krašte galimą nugriovimą viena iš pirmųjų prabilo vietinė WNEP televizijos stotis savo š. m. spalio 12 d. laidoje. Šv. Jurgio parapijiečiai tvirtina, jog iki bažnyčios uždarymo pastatas buvo geroje būklėje ir nuostolių tikrai nenešė. Pavyzdžiui, 2003 m. buhalterijos registre užfiksuota, kad tais metais buvo 1,250 aukotojų, rėmusių parapiją. Tačiau Allentown vyskupija 2006 m. gegužės 14 d. vis tiek nutarė bažnyčią uždaryti, motyvuodama tuo, jog bažnyčiai būtinas kapitalinis remontas. Kilo konfliktas tarp bažnytinės hierarchijos ir vietos tikinčiųjų – kiek iš tikrųjų gali kainuoti Šv. Jurgio atstatymo darbai. 2004 m. parapija savo ižde turėjo milijoną dolerių. Tais metais parapijos komitetas kreipėsi į rangovų bendrovę ,,WJP Engineering”. Firma įvertino remonto projektą 360,000 dol. suma. Tačiau Allentown vyskupija nepasirašė sutarties su šiais rangovais ir kreipėsi į ,,Forman Group”. Suma gerokai padidėjo. 2006-taisiais buvo kalbama jau apie 2,5 mln. dol., dar po metų remonto sąmata išaugo iki neįtikėtinų 9 mln. dol. ,,Kol nebus surinkta, ar nors užtikrinta pilna pinigų suma, tol bažnyčios durys liks užrakintos” – buvo mestas arkivyskupijos iššūkis Šv. Jurgio parapijos tikintiesiems. Patys parapijiečiai mano, kad jei darbas būtų patikėtas ,,WJP Engineering” bendrovei, remonto sąmata tikrai neviršytų milijono dolerių. Tokią sumą būtų buvę galima nesunkiai surasti ir taip išvengti lietuviškai šventyklai gręsiančio pavojaus būti sulygintai su žeme.
Kiek šiandien vertas pats pastatas? Draudimo firmos apskaičiavimu, Šv. Jurgio bažnyčios vertė yra 10 mln. dol. Vien dešimties bažnyčioje kabančių varpų vertė siekia 650,000 dol., o įspūdingi 1907 m. įsigyti vargonai – 200,000 dol. O kur dar milijoninės vertės granito plokštės bei bažnytinis menas – ikonos, statulos, vitražai? Pagaliau nereikėtų pamiršti, kad 2007 m. spalį Šv. Jurgio bažnyčia Pennsylvania istorijos ir muziejų komisijos sprendimu buvo įregistruota kaip Pennsylvania valstijos istorinis paminklas.
Tikintieji nepasiduoda. Šv. Jurgio bažnyčios išsaugojimo komitetas padavė Allentown vyskupiją į teismą. Jie prašo bažnyčios grovimą sustabdyti tol, kol bus išstudijuoti visi klausimai dėl remonto. Deja, š. m. spalio 7 d. Schuykill apskrities teismo rūmuose pirmasis bylos ratas nesibaigė tikinčiųjų naudai. Teisėjas įrodinėja, kad pagal JAV įstatymus bažnyčia nepriklauso valstybei, tokiu būdu teismas negali sustabdyti vyskupijos sprendimo. Tačiau bylos teisėjas sutiko iki gruodžio 1 d. nuodugniai išnagrinėti visus dokumentus ir išklausyti Šv. Jurgio parapijiečių liudijimus.

Galima pagalba iš Los Angeles?

Pereitą savaitę TMC internetinė žinių svetainė pranešė, jog spalio 31-ąją susibūrė grupė žmonių, svarstančių galimybes išsaugoti Šv. Jurgio bažnyčią. Anot buvusios Shenandoah gyventojos Anne Chaikowsky La Voie, yra susidomėjusių bažnyčią išsaugoti kaip muziejų ar net lietuvišką kultūrinį centrą, tačiau Allentown vyskupija reikalauja, kad ,,pinigai būtu padėti ant stalo.” Los Angeles gyvenanti La Voie neseniai lankėsi Shenandoah, norėdama galbūt paskutinį kartą pamatyti mylimą Šv. Jurgio bažnyčią. ,,Kai pamačiau, kas vyksta šiame mieste, man, kaip katalikei, tai skaudu, – sakė ji. – Vietoj to, kad būtų suvienytos pastangos, žmonės kovoja vieni prieš kitus. Vyskupija bando kiršinti parapijiečius, įžiebti juose baimę.”

Šv. Jurgio parapijiečiai tvirtina, jog bažnyčios griovimas pažeidžia 2002 m. spalio 15 d. kultūros paveldos sutartį, pasirašytą tarp Jungtinių Valstijų ir Lietuvos Respublikos. Lietuva įrašė šią bažnyčią į saugotinų paminklų sąrašą. La Voie teigė, jog Lietuvos ambasada Washington, DC jau seniai nusiuntė laišką į vyskupiją dėl šios šventovės išsaugojimo, tačiau iki šiol nesulaukė jokio atsakymo. Anot vyskupijos spaudos atstovo Matt Kerr, Šv. Jurgio bažnyčia šiuo metu yra tuščia. La Voie tvirtina, jog yra žmonių Los Angeles, kurie nupirktų arba suteiktų finansinę pagalbą remontuojant Šv. Jurgio bažnyčią. M. Kerr tvirtina nežinantis, kad kas būtų kreipęsis dėl šio pastato pirkimo ar remonto. Anot jo, vyskupija negali parduoti ar perleisti nuosavybės, jei pirkėjas neįrodo, jog turi nuo 5 iki 9 mln. dol. šiam pastatui suremontuoti. La Voie ,,Draugo” korespondentui aiškino, kad pinigai atsiras, nors nepasakė iš kur konkrečiai. ,,Tai bus iš tų žmonių, kurie nori išsaugoti lietuvių paveldą,” – tvirtino ji.

Philadelphia dirbantis Valstybinio paveldo fondo istorinėms vietovėms (National Trust for Historic Places) atstovas Walter Gallas tvirtina apie svarstomą problemą sužinojęs tik prieš savaitę iš pačios La Voie. ,,Dabar, kai tas reikalas pakliuvo mūsų akiratin, turime pagalvoti, kokią strategiją galime pasiūlyti bendruomenei.” W. Gallas tikisi, kad šis klausimas bus svarstomas platesnėje auditorijoje, ir nustebo iš La Voie išgirdęs, jog Allentown vyskupija nemato reikalo pradėti dialogą su šios parapijos tikinčiaisiais.

Mūsų visų solidarumas – būtinas!

Deja, Šv. Jurgio bažnyčia – ne vienintelė, sulaukusi tokio likimo dabartiniame mūsų išeivijos gyvenime. Vis dėlto seniausios lietuviškos parapijos Amerikoje ateitis dar gali priklausyti nuo visų mūsų, nuo to, kaip mes sureaguosime. Čia nesvarbu konfesija, pagaliau ir netikintys gali prisidėti – tiesiog tautinio solidarumo vedini. Jei kadaise, steigdami šią bažnyčią, mūsų išeiviai buvo priversti kovoti su lenkais, dabar turime įrodyti, kad amerikiečių bažnytinė hierarchija negali atimti to, kas priklauso lietuviams.

Paremti Šv. Jurgio parapiją galima įvairiais būdais. Įsįgykite parapijos istorijos filmą (DVD). Yra išleisti kalėdiniai žaisliukai ir šventiniai atvirukai – visa tai papildys parapijos iždą. Apie siūlomas dovanėles bei jų kainas sužinosite interneto svetainėje www.lithaz.org arba parašę adresu: STG HERITAGE, PO Box 364, Shennandoah, PA 17976. Parapijos komitetą galima pasiekti el-paštu: Committee364@mail.com

Taip pat labai svarbu, kad kiekvienas parašytų nors trumpą laiškutį, išsakydami savo nuomonę, kodėl Šv. Jurgio bažnyčia dar reikalinga tikintiems. Laiškus reikėtų siųsti:

Most Revend John O. Barres
Bishop of Allentown
PO Box F
Allentown, PA 18105

H.E. Pietro Sambi
Apostalic Nuncio
3339 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20008

H.E. Cardinal Justin Rigali, JCD
Archbishop of Philadelphia
222 North 17th Street
Philadelphia, PA 19103 - 1299

Embassy of Lithuania
2622 Sixteenth Street NW
Washington, DC 20009

Aišku, svarbu ir savo kasdieninėje maldoje prisiminti Šv. Jurgio parapiją. Tik bendromis krikščioniškomis bei tautinėmis pastangomis galėsime užtikrinti šios seniausios lietuviškos šventyklos Amerikoje ateitį!

jurgis
Šv. Jurgio lietuvių parapijos vienuolynas ir mokyklos pastatas, 1941 m.

jufrgis