Klebonas Tomas Karanauskas sveikina buvusią ilgametę parapijos tarybos narę Lilę Pupienę, pokylio pagalbininkę.

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos ,,Rudens balius”


VITALIJA VIRBUKIENĖ

„Šiandien, švenčiant mūsų parapijos ‘Rudens balių’, noriu pasveikinti visus mūsų bažnyčios ištikimus parapijiečius, rėmėjus, geradarius, savanorius, draugus. Ačiū visiems už atsiųstas aukas, gerus žodžius, meldžiamės už visus sergančius ar negalėjusius atvykti. Ačiū, kad nelikote abejingi bažnyčiai, mokyklai, sesei, broliui lietuviui. Tiek švenčiant, tiek dirbant, kviečiu pasirinkti džiaugsmą, ramybę, tikėjimą. Svajokit, kurkit, niekada nepasiduokit ir būkit laimingi” – tokiais sveikinimo ir padėkos žodžiais Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas kun. Tomas Karanauskas kreipėsi į visus, susirinkusius į kasmetinį rudens parapijos pokylį, įvykusį šių metų spalio 21 dieną.

Tą gražią sekmadienio popietę į parapijos salę atvyko gausus būrys parapijiečių. Parapijos tarybos pirmininkas Linas Udrys, pradėdamas parapijos renginį, trumpai apžvelgė nuveiktus darbus per paskutinius metus, pristatė meninės programos „O, Amerika, Amerika” atlikėjus „Just Millin’ Around” teatro trupės aktorius Justiną G. Brazdžionį ir Amandą Ragauską. Buvo daug juoko, dainų ir šokių, prie kurių aktyviai prisijungė ir parapijiečiai. Ant scenos lipo pokylio dalyviai, skaitė savo sukurtus ketureilius apie cepelinus, vėdarus, bulvinius blynus, lietuvius ir Lietuvą.

Gražinos Grinkevičienės vadovaujamas ansamblis „Moterų kvartetas ir jų draugai”, smuikininkė Danutė Griškevičienė, akordeonistai Česlovas Geštautas ir Arvydas Jakeliūnas visus linksmino skambiomis dainomis. Vaišinomės parapijos šeimininkių Laimos Leko, Dalios Ragauskienės ir Antaninos Uldukienės gardžiai paruoštais pietumis. Dalyvavome loterijose, kurias vedė Kęstas ir Audra Reivydai.

Gražiai į renginį buvo įterpti Los Angeles lietuvių dailininkų Sigito Šniro, Rolando Kiaulevičiaus, Deivio Matkės ir lėlininkės Rasos Jadzevičienės darbai. Jų darbai buvo pardavinėjami aukcione, o dalis surinktų pinigų padovanoti parapijai. Parapijos ,,Rudens baliaus” metu visos surinktos aukos bus skirtos Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapijai paremti.

Vitalija Virbukienė – Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytoja.Padėkos gėlė – pokylio koordinatorei Dalilei Polikaitienei ir Antanui Polikaičiui.


Iš kairės: parapijos tarybos pirmininkas Linas Udrys, tarybos narys Karis Petrulis ir LR garbės konsulė Los Angeles Daiva Čekanauskaitė-Navarrette.


Parapijos svečiai: Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos direktorė ir parapijos tarybos narė Marytė Newson su dukromis Inga ir Sigita.

 Iš kairės: parapijos šeimininkės Laima Leko, Antanina Uldukienė ir Dalia Ragauskienė.Klebonas Tomas Karanauskas ir LR garbės konsulė Los Angeles Daiva Čekanauskaitė-Navarrette sveikina parapijietę Lionę Vilimienę 96-ojo gimtadienio proga.
Inos Petokienės nuotr.