plc
PLC direktorius Artūras Žilys. PLC valdybos pirmininkas Linas Gylys. PLC tarybos pirmininkas Paulius Majauskas.  Dalios Cidzikaitės nuotr.

PLC vadovybė — apie Centro pajamas ir išlaidas

DALIA CIDZIKAITÈ

Neseniai „Draugo” redakcijoje lankėsi dabartinė Pasaulio lietuvių  centro (PLC) vadovybė: tarybos pirmininkas Paulius Majauskas, valdybos pirmininkas Linas Gylys ir direktorius Artūras Žilys. Jų apsilankymo tikslas – supažindinti lietuvių visuomenę su dabartine Centro padėtimi, ypatingą dėmesį atkreipiant į finansinius Centro reikalus.

Jau trečius metus einantis PLC tarybos pirmininko pareigas P. Majauskas pasiūlė smulkiau pakalbėti trimis temomis: paaiškinti, kaip Centras gauna savo pajamas; kur tas pajamas panaudoja ir apie Centre įsikūrusią Maironio lituanistinę mokyklą (apie pastarąją temą ,,Drauge” pasirodys atskiras straipsnis).

PLC išsilaiko iš keturių šaltinių

A. Žilio teigimu, šiuo metu PLC išsilaiko iš keturių šaltinių: Centro vartotojų; salių nuomos; aukų ir Centro rengiamų renginių, skirtų lėšoms surinkti. Pirmasis pajamų šaltinis – vartotojai – yra gausiausias, šiais metais jis sudaro beveik 30 proc. visų Centro pajamų. Tai visos šokių grupės, sportininkai, skautai, ,,Kunigaikščių užeiga”, Lietuvių Fondas, Dailės muziejus, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija, Maironio lit. mokykla ir kitos organizacijos, su kuriomis yra sudarytos sutartys ir kurios kas mėnesį moka nustatytą mokestį. Palyginti su pernai metais, vartotojų atneštas pelnas šiais metais yra pakilęs beveik 4 proc.

Antrasis PLC pajamų šaltinis – salių nuoma – šiais metais siekia 29,68 proc. Tai, pasak A. Žilio, vienkartiniai, proginiai nuomininkai. Lyginant su pernai, ši pajamų rūšis taip pat yra pakilusi beveik 6 proc.

PLC dirba kiekvieną dieną 365 dienas į metus. 99,9 proc. mėnesines sutartis su PLC pasirašiusių vartotojų yra lietuviškos organizacijos. Antrasis pajamų šaltinis – salių nuomininkai – jau yra margesnis: tai ir lietuviai, ir meksikiečiai, ir amerikiečiai, ir indų tautybės žmonės.

,,Šiuos du didesnius mūsų pajamų šaltinius šiais metais ir bandome pastiprinti, – sakė P. Majauskas. – Gal pastaraisiais metais jie buvo kiek nukritę, todėl šiandien mūsų tikslas yra kuo geriau išnaudoti mūsų patalpas.”

To siekiama keliais būdais. Pirmasis jų – svarbiausias variklis – yra reklama. Taip pat PLC vadovybė siūlo lankstesnes salių, patalpų nuomos kainas, nors, pasak L. Gylio, jos, palyginti su kitų, tikrai yra labai geros. Ne paskutinėje vietoje ir Centro vadovybės nusiteikimas ieškoti bendros kalbos, alternatyvų. A. Žilio teigimu, su visais bandoma daugiau kalbėti, susikalbėti.

PLC vadovai pastebėjo, jog neretai žmonės, ieškantys išsinuomoti patalpas ar salę Centre, ateina su išankstine nuostata, jog Centras yra brangus, o jos vadovybė – plėšikai. Tačiau sužinoję, jog į kainą įeina daug dalykų, pvz., norint išsinuomoti salę, siūlomi salės sutvarkymas, jos paruošimas, stalų sustatymas, indai, jų suplovimas ir kt., nuomonė pasikeičia.
 
Trečiasis PLC pajamų šaltinis yra aukos. Šią dieną jos sudaro beveik 15 proc. visų Centro pajamų, pernai metais jų buvo 21 proc., taigi, nukrito 6 proc. P. Majauskas sakė, jog ši statistika jam anokia naujiena – jau pernai metais jis matė, jog ekonomika laikosi ne per geriausiai, ir spėjo, jog žmonės aukos mažiau.


Ketvirtasis PLC pajamų šaltinis yra Centro renginiai, iš kurių PLC uždirba pinigus. Tai: praėjusiais metais vykusi ,,Lietuvos diena”, piknikai, gegužinės, Koldūnų pietūs, Užgavėnės, Kalėdos, Naujieji metai ir t.t. Šioje pajamų rūšyje atskirai yra išskirtas bingo, sudarantis didelę Centro pajamų dalį. Su bingo ir PLC renginiais susidaro beveik 20 proc. visų pajamų, toks pats skaičius, kaip ir pernai.

Išskyrus sumažėjusias aukas, pajamų rezultatai geri

Apibendrindamas Centro direktorius sakė, jog sudėjus pagrindinius keturis PLC pajamų šaltinius, bendros PLC pajamos, palyginti su pernai metais, yra pakilusios 3,6 proc. ,,Manome, kad tai nėra blogai, nėra ir labai gerai, – sakė A. Žilys. – Palyginti su tokia ekonomika, kai visų pajamos stipriai sumažėjo, ir daug kas užsidarinėja, atleidžia darbininkus, PLC gyvuoja gerai, ir nelabai turime dėl ko skųstis, išskyrus dėl vieno punkto – aukų, kurios nuo praėjusių metų sumažėjo beveik 7 proc.

P. Majauskas pastebėjo, jog anksčiau išvardyti keturi PLC pajamų šaltiniai egzistavo visą laiką, keitėsi tik procentai. ,,Norime, kad žmonės žinotų, jog Centras smarkiai dirba, kad du pirmieji šaltiniai augtų”, – sakė PLC tarybos pirmininkas. ,,Žinoma, – pridūrė jis, – norėtųsi, kad kada nors PLC išsilaikytų be aukų. Ir nors iki šiol taip niekad nebuvo, ateityje taip gali būti.”

Kol kas aukos labai reikalingos

Kol kas be aukų PLC išsiversti neišeina ir dėl mažesnių ar didesnių pastato remonto darbų. Pasak L. Gylio, vis neprieinama prie to, kad Centras galėtų paskirti nemažą pinigų sumą rimtam pastato remontui ar patobulinimui. Todėl, pasak jo, kol kas viskas daroma kosmetiškai.

O kad tokių remonto išlaidų bus, P. Majauskas net neabejoja. Štai jau šiuo metu yra numatyta skirti 150,000 dol. remontui, kurį Centras įsipareigojo Lemont miesteliui atlikti per ateinančius trejus metus. Kol kas Centras galės tą padaryti tik už aukas. Anot A. Žilio, panašioje padėtyje yra atsidūrusios visos nepelno siekiančios organizacijos. Nė viena jų neišsilaiko be aukų. Centro direktoriaus teigimu, šiais metais vadovybė užildė keletą prašymų pinigams gauti (grants). Jis patikino, jog daroma viskas, kas įmanoma.

Didžioji pajamų dalis – lietuviškoms organizacijoms išlaikyti

PLC metinės išlaidos siekia apie 800,000 dol. Norint išlaikyti Centrą, į dieną išleidžiama apie 2,000 dol. Nemaža suma surinktų Centro lėšų skiriama paremti tas Centre veikiančias organizacijas, kurios moka tik simbolinius mokesčius. Tai: visos šokių grupės, Maironio lit. mokykla, „Žiburėlis”, skautai, Pal. Jurgio Matulaičio misija, Dailės muziejus ir kt. Žilys sakė: ,,Esame paskaičiavę, jog 1 kv. pėdą Centre išlaikyti kainuoja 4 dol. 82 centai. Norint sumokėti metinį mokestį už visas Centre veikiančias organizacijas, PLC iš savo kišenės turi sumokėti 170,000 dol. į metus.”

Kaip pavyzdį Centro direktorius nurodė Dailės muziejų, užimantį 6,734 kv. pėdas. Pagal su muziejumi sudarytą sutartį, per metus jis Centrui moka 6,840 dol. Anot A. Žilio, norint išlaikyti visą tą patalpą, sumokėti už dujas, elektrą ir t.t., PLC kainuoja 32,500 dol. Vadinasi, Centras padengia 25,660 dol. PLC vadovybės teigimu, tai galioja daugeliui lietuviškų organizacijų, esančių Centre.

Todėl, PLC tarybos pirmininko Majausko nuomone, žmonės turėtų suprasti, kam jie aukoja, turi žinoti, jog, aukodami Centrui, jie išlaiko tas lietuviškas organizacijas, kurios veikia Centre. Taip pat PLC vadovybė norėtų, kad aukojantys žmonės suprastų, jog Centras iš tų organizacijų nelupa pinigų, o, atvirkščiai, prideda savo pinigų, kad jos ir toliau galėtų veikti. Jei jie to nežino arba nesupranta, tuomet, P. Majausko įsitikinimu, tai yra problema.

Iš  kitos pusės, pastebėjo L. Gylys, norėtųsi, kad tą suprastų  ir pačios lietuviškos organizacijos, norėtųsi, kad jos jaustųsi, jog jos ne tik priklauso PLC, bet kad jų pareiga yra nors šiek tiek prisidėti prie Centro gerovės, gal ne pinigais, bet darbu: surengtu renginiu, koncertu ir pan.

Džiugu, kad tokių organizacijų ir pavienių asmenų yra. PLC vadovybė ypatingai dėkoja Moterų renginių komitetui, Bingo vedėjams ir kitiems talkininkams ir savanoriams, kurie ne vienerius metus dirba Centro labui, ruošdami renginius, aukodami savo laiką ir pinigus.

plc