renata

RAŠYTOJA R. ŠERELYTĖ LANKYSIS ČIKAGOJE

KĘSTUTIS TRIMAKAS

Artėjant Padėkos dienai, gausėja skelbimų apie Padėkos savaitgaly Čikagoje viešėsiančią žinomą Lietuvos rašytoją Renatą Šerelytę, kuri šiuo metu redaguoja „Draugo” dienraščio šeštadieninį kultūrinį priedą.

Su ja ruošiami du susitikimai: lapkričio 28 d., šeštadienį, 4 val. popiet, Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, ir lapkričio 29 d., sekmadienį, 12:30 val. popiet, Lietuvių dailės galerijoje, Pasaulio lietuvių centre. Šeštadienio popietė bus skirta vien tik jai. Sekmadienio popietės programos pirmoji dalis bus skirta Alekso Vitkaus paskaitai apie šiais sukaktuviniais metais išleistą knygą „‘Draugui‘ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę“. Antroje dalyje įvyks susitikimas su kultūrinio priedo redaktore, rašytoja R. Šerelyte.

Dienraščio kultūriniame priede (2009 m. spalio 17 d.) buvo išspausdinta mano įvadinė apžvalga apie R. Šerelytės kūrybą. Jau vien iš jos galima spręsti, kokia plati, šakota ir įvairi yra R. Šerelytės kūryba: romanai, novelės, esė, poezija, knygos vaikams, istorinės apysakos paaugliams. Nemažai jos knygų yra apdovanotos premijomis. Nemažai knygų ir daug daugiau novelių yra išverstos ir išspausdintos kitomis kalbomis. Tai rodo, kad rašytojos kūryba yra įdomi ne tik lietuviams, bet ir kitataučiams, ji gvildena įdomias, visuotines temas.

Visai neseniai ,,Draugo” kultūriniame priede (2009 m. lapkričio 7 d.) buvo išspausdinta mano recenzija apie R. Šerelytės trečiąjį romaną „Mėlynbarzdžio vaikai”, kuris neseniai buvo atrinktas kaip vienas iš penkių geriausių 2009 metų grožinės literatūros knygų lietuvių kalba. Recenzija atkreipia dėmesį, kad šis romanas gali būti įdomus ir lietuviams išeiviams, nes jis vaizduoja diktatūrinio sovietmečio laikų neigiamus psichologinius padarinius žmogui ir visuomenei.

Susitikimuose viešnia kalbės apie savo kūrybą, gal paskaitys vieną kitą trumpesnį kūrinį ar ištrauką (įdomūs jos humoristiniai poetiniai komentarai apie šių laikų Lietuvos visuomenines apraiškas), atsakys į klausimus tiek apie savo kūrybą, tiek ir apie priedo redagavimą.

Rudenį būdamas Lietuvoje, rašytoją aplankiau Vilniuje, susipažinau ir su visa šeima. Vyras Petras Mendeika – režisierius ir aktorius, vitražinio lėlių teatro vadovas. R. Šerelytė yra parašiusi ir keletą pjesių (be abejo, kūrybos procese prisidedant ir vyrui), kurios buvo Mendeikos pastatytos, o taip pat ir išspausdintos kaip knygos. Abu augina du vaikus: Ievą ir Povilą. Neabejoju, kad rašytoja nemažai galvoja apie juos, kai rašo knygas vaikams.

Dėl didelio užimtumo ir darbų Lietuvoje rašytoja R. Šerelytė galės Amerikoje pabūti labai trumpai. Lietuvoje jos laukia ne tik šeima, bet ir redagavimas, rašymas, darbas Lietuvos radijuje. Visa tai rodo, kad R. Šerelytė yra išskirtinė rašytoja net ir tarp savo kolegų Lietuvoje.

Simpatiška, įžvalgi, daug patyrusi ir išgyvenusi, sugebanti rimtai, prasmingai, vaizdžiai, o, reikalui esant, ir šmaikščiai bei humoristiškai pasakyti. Su ja bus smagu ir prasminga susitikti. Jei dar neskaitėte, naudinga perskaityti aukščiau paminėtus straipsnius, atidžiau paskaityti jos redaguojamo „Draugo” kultūrinius numerius. Tėra nedaug R. Šerelytės knygų, pasiekusių Ameriką. Čikagoje dabar jos eina iš rankų į rankas, nes nemažas būrys skaitytojų nori su rašytojos kūryba susipažinti prieš ją susitinkant. Autorės prašome savo knygų atvežti iš Lietuvos. Iki pasimatymo lapkričio 28–29 dienomis Jaunimo ir Pasaulio lietuvių centruose!